Lov om produkter og markedsovervågning § 12

Denne konsoliderede version af lov om produkter og markedsovervågning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 799 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 09. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 782 af 04. maj 2021 og lov nr. 2396 af 14. december 2021

§ 12

Kontrolmyndigheden kan som led i kontrollen med overholdelse af reglerne, jf. § 9, udtage ethvert produkt, som er omfattet af denne lovs anvendelsesområde, herunder ved brug af en skjult identitet. Udtagelsen kan foretages af kontrolmyndigheden uden betaling, eller kontrolmyndigheden kan kræve udgiften refunderet, hvis udtagelsen af produktet har nødvendiggjort en betaling.

Stk. 2 En erhvervsdrivende, som udgør et led i omsætningen af et produkt, er forpligtet til at indsende eller udlevere produktet til kontrol på kontrolmyndighedens anmodning, jf. stk. 1. Den erhvervsdrivende, som produktet udtages fra, skal afholde udgiften til eventuel fragt til den lokalitet, kontrolmyndigheden anviser.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan foretage eller få foretaget tekniske undersøgelser af produkter udtaget i medfør af stk. 1. Kontrolmyndigheden kan kræve omkostninger forbundet med de eksterne tekniske undersøgelser refunderet af den erhvervsdrivende, der, jf. §§ 13 og 14 og § 16, stk. 1, træffes afgørelse over for i forbindelse med undersøgelsen.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden kan indhente erklæringer fra sagkyndige, som myndigheden skønner nødvendige for at kunne træffe afgørelse. Kontrolmyndigheden kan kræve omkostninger forbundet med indhentelse af erklæringer fra sagkyndige refunderet af den erhvervsdrivende, der, jf. §§ 13 og 14 og § 16, stk. 1, træffes afgørelse over for i forbindelse med undersøgelsen.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller en offentlig eller privat virksomhed til at varetage de beføjelser, som kontrolmyndigheden har i medfør af stk. 1.