Lov om produkter og markedsovervågning § 34

Denne konsoliderede version af lov om produkter og markedsovervågning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 799 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 09. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 782 af 04. maj 2021 og lov nr. 2396 af 14. december 2021

§ 34

Kontrolmyndighedens afgørelser truffet efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang vedrørende afgørelser, der er truffet på baggrund af regler udstedt i medfør af § 25, stk. 1 og 2.