Lov om produkter og markedsovervågning § 14

Denne konsoliderede version af lov om produkter og markedsovervågning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 799 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 09. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 782 af 04. maj 2021 og lov nr. 2396 af 14. december 2021

§ 14

Er et produkt ikke i overensstemmelse med, eller lever en erhvervsdrivende ikke op til regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov, produktforordninger eller markedsovervågningsforordningen, for så vidt angår denne lovs anvendelsesområde, kan kontrolmyndigheden udstede påbud til enhver, der har bragt et produkt i omsætning, eller som har været et led i afsætningen af et produkt, om at

  • 1) advare brugerne om de risici, der er ved produktet,

  • 2) standse markedsføring, der kan vildlede brugerne,

  • 3) afhjælpe forhold, som ikke er i overensstemmelse med reglerne,

  • 4) standse salg eller udlevering af produktet,

  • 5) tilbagetrække produktet fra markedet effektivt og øjeblikkeligt,

  • 6) tilbagekalde produktet fra brugerne eller

  • 7) destruere produktet på forsvarlig måde.