Lov om produkter og markedsovervågning § 2

Denne konsoliderede version af lov om produkter og markedsovervågning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 799 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 09. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 782 af 04. maj 2021 og lov nr. 2396 af 14. december 2021

§ 2

Loven finder anvendelse på de produkter m.v., der er omfattet af følgende direktiver eller forordninger:

 • 1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed.

 • 2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om maskiner.

 • 3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

 • 4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

 • 5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr.

 • 6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om transportabelt trykbærende udstyr.

 • 7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet.

 • 8) Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler.

 • 9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser.

 • 10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet.

 • 11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj.

 • 12) Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.

 • 13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte.

 • 14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

 • 15) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles bestemmelser for måleinstrumenter og for måletekniske kontrolmetoder.

 • 16) Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om flasker som målebeholdere.

 • 17) Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger.

 • 18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter.

 • 19) SI- og andre måleenheder, som er omfattet af Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder.

 • 20) Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas.

 • 21) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materiale anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet.

 • 22) Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer.

 • 23) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder.

 • 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer.

 • 25) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

 • 26) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

 • 27) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med henblik på beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter.

 • 28) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer.

 • 29) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

 • 30) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

 • 31) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre.

 • 32) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre.

 • 33) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer.

 • 34) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler.

 • 35) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau.

 • 36) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter.

 • 37) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning.

 • 38) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg.

 • 39) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler.

 • 40) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof.

Stk. 2 Loven finder endvidere anvendelse på:

 • 1) Elektrisk materiel, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 9.

 • 2) Gasmateriel, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 40.

 • 3) Måleinstrumenter, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 14-16.

 • 4) Færdselsrelaterede produkter, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 22-36.

 • 5) Cykler.

 • 6) Styrthjelme.

 • 7) Sikkerhedsudstyr til børn i biler m.v.

 • 8) Små motoriserede køretøjer, dog ikke speedpedelecs, som er omfattet af stk. 1, nr. 34.

 • 9) Advarselsanordninger.

Stk. 3 Loven finder endvidere anvendelse på akkreditering, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kravene til akkreditering.