Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 261 af 16. marts 2016

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at afholde et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på 20 MW, hvoraf 2,4 MW også udbydes i mindst ét andet EØS-land, som Danmark har direkte elforbindelse til.

Stk. 2 Den samlede installerede effekt på 20 MW, jf. stk. 1, kan forhøjes med op til 2,399 MW for at medtage et tilbud, der delvis, men ikke med sin samlede installerede effekt kan indeholdes i de 2,4 MW eller i de 20 MW.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol m.v. for anlæg, der fremstiller elektricitet ved anvendelse af vedvarende energikilder, som er beliggende i Danmark, og som modtager støtte fra et EØS-land, hvor de 2,4 MW, jf. stk. 1, også er udbudt.

§ 2

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan pålægge Energinet.dk at indhente og videregive produktions- og tekniske data fra og til en privat eller offentlig aktør i det eller de EØS-lande, hvor de 2,4 MW også er udbudt, jf. § 1.

§ 3

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om pilotudbuddet, herunder oplysninger om, hvem der modtager pristillæg, og om pristillæggets størrelse.

§ 4

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

§ 5

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan påbyde, at forhold, som strider mod regler udstedt i henhold til § 1, stk. 3, og § 3, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme påbud efter stk. 1.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6

Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§§ 7-9

(Udeladt af redaktionen)

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.