Lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 321 af 28. marts 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
 • Bilag

 • Bilag 1 Postnumre omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, litra b
Kapitel 1 1 Statsgarantiordningen
§ 1

Statsgaranti efter denne lov omfatter lån, hvor en ejendomskreditgiver, jf. § 2, stk. 1, yder eller giver tilsagn om at yde kredit sikret ved tinglyst pant i en boligejendom, jf. § 3, til en forbruger til udskiftning af et olie- eller gasfyr med en varmepumpe. Ved boligejendom forstås en ejerbolig, hvor mindst 80 pct. af ejendommens samlede bruttoetageareal kan henføres til ejendomskategorien ejerboliger til helårsbrug, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Stk. 2 Statsgarantiordningen, jf. stk. 1, omfatter også lån til andelsboligforeninger, hvor mindst 80 pct. af andelsboligforeningsejendommens samlede bruttoetageareal kan henføres til ejendomskategorien private andelsboliger, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætte regler om, at statsgarantiordningen efter denne lov også kan omfatte lån til udskiftning af et olie- eller gasfyr med andre typer opvarmningskilder, som er mere klimavenlige end olie- og gasfyr.

§ 2

Statsgaranti kan stilles for lån, som er ydet af følgende ejendomskreditgivere:

 • 1) Penge- og realkreditinstitutter, som har hjemsted i Danmark.

 • 2) Kreditinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som driver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

 • 3) Ejendomskreditselskaber, som i medfør af § 3 i lov om ejendomskreditselskaber har tilladelse til at udøve virksomhed som ejendomskreditselskab.

Stk. 2 Er lånet ydet af et realkreditinstitut, og har en anden ejendomskreditgiver, jf. stk. 1, stillet garanti, indgået en modregningsaftale, der omfatter tab på lånet, eller på anden måde indestået over for realkreditinstituttet for tab på det statsgaranterede lån, kan statsgarantien ydes til denne anden ejendomskreditgiver.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om statsgarantiordningens anvendelse på tilfælde omfattet af stk. 2, herunder regler, der tager højde for, at det kan være en anden ejendomskreditgiver end realkreditinstituttet, der indsender ansøgningen, indgår vilkårsaftalen og varetager opkrævning og afregning af garantiprovisionen, og at betaling under statsgarantien i disse tilfælde skal ske til en anden ejendomskreditgiver end realkreditinstituttet.

§ 3

Statsgarantiordningen omfatter lån sikret ved tinglyst pant i en boligejendom eller andelsboligforeningsejendom, jf. § 1, stk. 2, som opfylder følgende betingelser, jf. dog stk. 2:

 • 1) Ejendommen har en kontantværdi, som er

  • a) under 8.000 kr. pr. kvadratmeter (vægtet areal) eller

  • b) mellem 8.000 kr. og 10.000 kr. pr. kvadratmeter (vægtet areal), hvis ejendommen er beliggende i et postnummer omfattet af bilag 1.

 • 2) Ejendommen er beliggende i et område i Danmark, hvor der ikke er etableret fjernvarme, og hvor der ikke er udsigt til, at der bliver mulighed for tilkobling til fjernvarmenettet.

Stk. 2 Boligejendomme med tilladelse som fleksbolig, jf. § 41 a i lov om planlægning, er ikke omfattet af statsgarantiordningen.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætte nærmere regler om betingelsen i stk. 1, nr. 2, herunder regler om, at betingelsen i stk. 1, nr. 2, fraviges.

§ 4

Statsgaranti kan ydes til serielån og annuitetslån med en løbetid på højst 10 år. Lånet skal ligge inden for 80 pct. af ejendommens kontantværdi.

Stk. 2 For lån ydet med pant i en boligejendom må hovedstolen ikke overstige 150.000 kr.

Stk. 3 Ejendomskreditgiveren skal sikre, at det fremgår af låneaftalen, at ejendomskreditgiveren videregiver oplysninger om låntageren til Finansiel Stabilitet. Det skal desuden fremgå af låneaftalen, at låntageren efter anmodning fra ejendomskreditgiveren skal indsende dokumentation for udskiftningen af olie- eller gasfyret med en varmepumpe. Det skal endvidere fremgå af låneaftalen, at det statsgaranterede lån forfalder til indfrielse straks i tilfælde omfattet af § 23, stk. 1.

§ 5

En forbruger kan til enhver tid kun have statsgaranteret lån efter ordningen i én boligejendom. For en andelsboligforening, jf. § 1, stk. 2, kan der alene etableres ét statsgaranteret lån efter ordningen.

Kapitel 2 1 Garantistillelse
§ 6

Finansiel Stabilitet meddeler efter ansøgning, jf. § 9, tilsagn om statsgaranti for lån, når betingelserne i §§ 1-5, 10 og 11 er opfyldt.

Stk. 2 Statsgarantien løber, indtil det statsgaranterede lån er fuldt ud afdraget, medmindre § 26 finder anvendelse.

§ 7

Statsgarantien ydes som en garanti direkte over for ejendomskreditgiveren, jf. § 2, stk. 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Formidles et realkreditlån af en anden ejendomskreditgiver end realkreditinstituttet, og har denne anden ejendomskreditgiver i den forbindelse stillet garanti, indgået en modregningsaftale, der omfatter tab på lånet, eller på anden måde indestået for tab på det statsgaranterede lån, jf. § 2, stk. 2, kan statsgarantien udstedes som en regaranti på denne anden ejendomskreditgivers garanti, modregning eller indeståelse over for realkreditinstituttet.

Stk. 3 Finansiel Stabilitet udsteder en garantierklæring, der dokumenterer garantien eller regarantien på den konkrete låneaftale.

Stk. 4 Garantierklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Identifikation af den underliggende låneaftale.

 • 2) Størrelsen og løbetiden på den underliggende låneaftale.

 • 3) Oplysninger om dækning under statsgarantien.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af garantierklæringen og processen for meddelelse af statsgaranti efter denne lov.

§ 8

Statsgarantien omfatter 90 pct. af lånebeløbet. Tab bæres pro rata med ejendomskreditgiveren, jf. § 2, stk. 1, eller i tilfælde omfattet af § 7, stk. 2, med den formidlende ejendomskreditgiver.

Kapitel 3 1 Ansøgning om garanti
§ 9

Ansøgning om statsgaranti indsendes til Finansiel Stabilitet af ejendomskreditgiveren, jf. § 2, stk. 1. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ejendomskreditgiveren, låneaftalen, låntageren og ejendommen, herunder oplysninger om ejendommens eksisterende opvarmningskilde.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger ejendomskreditgiveren skal afgive i forbindelse med ansøgning om garanti. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvordan oplysningerne skal afgives, herunder regler om, at oplysningerne skal indgives digitalt.

§ 10

Ejendomskreditgiveren skal før indsendelse af ansøgningen have foretaget en kreditværdighedsvurdering af låntageren. Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i et lån på samme størrelse uden statsgaranti. Resultatet af kreditværdighedsvurderingen skal sandsynliggøre, at låntageren kan overholde sine forpligtelser i henhold til låneaftalen.

Stk. 2 Ejendomskreditgiveren skal før indsendelse af ansøgningen have foretaget en ansættelse af kontantværdien af den pågældende ejendom efter reglerne i § 10 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Ejendomskreditgiveren skal sikre, at kontantværdien fastsættes af en vurderingssagkyndig, der har de nødvendige kvalifikationer, evner og erfaringer til at foretage en værdiansættelse. Den vurderingssagkyndige skal være uafhængig af kreditbevillingsprocessen.

Kapitel 4 1 Vilkårsaftale
§ 11

Det er en betingelse for udstedelse af statsgaranti efter denne lov, at der mellem Finansiel Stabilitet og ejendomskreditgiveren, jf. § 2, stk. 1, er indgået en vilkårsaftale om ydelse af statsgaranti.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårsaftalen, jf. stk. 1, herunder regler om, hvilke oplysninger ejendomskreditgiveren skal afgive i forbindelse med indgåelse af vilkårsaftalen. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvordan disse oplysninger skal afgives, herunder regler om, at oplysningerne skal indgives digitalt.

Kapitel 5 1 Garantiprovision
§ 12

Ejendomskreditgivere, jf. § 2, stk. 1, og låntagere omfattet af denne lov skal betale en garantiprovision til staten.

Stk. 2 Garantiprovisionen, der skal betales af låntageren, udgør årligt en procentsats af restgælden på den statsgaranterede del af lånet. Garantiprovisionen opkræves af ejendomskreditgiveren på vegne af staten.

Stk. 3 Garantiprovisionen, der skal betales af ejendomskreditgiveren, udgør årligt en procentsats af restgælden på den statsgaranterede del af lånet.

Stk. 4 Den samlede garantiprovision betales kvartalsvis af ejendomskreditgiveren til Finansiel Stabilitet og tilfalder statskassen, efter at omkostninger er afholdt, jf. § 20, stk. 1. Garantiprovisionen forfalder den 10. i måneden efter udløbet af hvert kvartal.

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om garantiprovisionen, herunder om beregningen og betalingen af garantiprovisionen.

Kapitel 6 1 Betaling efter statsgarantien
§ 13

Staten indestår for betaling af opgjorte tab omfattet af statsgarantien og foretager betaling, når betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 2 I opgørelsen af tabet dækket af statsgarantien indregnes forfaldne, ikke betalte ydelser på lånet inklusive morarenter og omkostninger.

Stk. 3 Staten indtræder i ejendomskreditgiverens krav mod låntageren i det omfang, staten har foretaget betalinger under statsgarantien, jf. stk. 1.

Stk. 4 Nedsættes ejendomskreditgiverens restfordring mod låntageren i medfør af retsplejelovens § 578, kan Finansiel Stabilitet kræve en tilsvarende nedsættelse af betalingen efter statsgarantien.

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betalinger efter statsgarantien, herunder betingelserne herfor, proceduren forbundet hermed og opgørelsen af tab.

Kapitel 7 1 Overtagelse, ændring og transport af det statsgaranterede lån
§ 14

Overtager erhververen af en boligejendom en eksisterende låneaftale med statsgaranti efter denne lov, kan statsgarantien opretholdes, såfremt betingelserne for at opnå statsgaranti efter §§ 1-5, 10 og 11 er opfyldt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Erhverver forbrugerens efterlevende ægtefælle eller samlever adkomst til den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, og overtager vedkommende samtidig eksisterende låneaftaler med pant i ejendommen, videreføres en eventuel statsgaranti efter denne lov.

Stk. 3 Har flere forbrugere i fællesskab optaget lån med statsgaranti efter denne lov, medfører en forbrugers udtræden af låneaftalen ikke, at statsgarantien bortfalder, såfremt låneaftalen i øvrigt kan opretholdes af den eller de tilbageværende forbrugere.

Stk. 4 Indgår låntageren nye låneaftaler med pant i ejendommen med prioritet forud for låneaftalen med statsgaranti efter denne lov, eller omlægger låntageren eksisterende foranstående låneaftaler med pant i ejendommen, hvorved den statsgaranterede låneaftales prioritetsstilling forringes, skal ejendomskreditgiveren sikre, at den statsgaranterede låneaftale ikke rykkes på en måde, så den ligger ud over 80 pct. af ejendommens kontantværdi på det pågældende tidspunkt.

Stk. 5 Skifter låntageren ejendomskreditgiver, jf. § 2, stk. 1, kan en eksisterende statsgaranti følge med låntageren, under forudsætning af at den overtagende ejendomskreditgiver også er omfattet af § 2, stk. 1, og har indgået eller senest på overtagelsestidspunktet indgår en vilkårsaftale med Finansiel Stabilitet, jf. § 11. Ved aftaleindgåelsen med låntageren omfattes den nye ejendomskreditgiver af reglerne i denne lov.

Stk. 6 Overdrager ejendomskreditgiveren en statsgaranteret låneaftale efter denne lov til en anden ejendomskreditgiver, som er omfattet af § 2, stk. 1, skal der forinden være indgået en vilkårsaftale mellem Finansiel Stabilitet og denne anden ejendomskreditgiver, jf. § 11.

Stk. 7 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om processen for overtagelse, ændring og transport af et statsgaranteret lån omfattet af ordningen, herunder regler om, at ejendomskreditgiveren skal orientere Finansiel Stabilitet om ændringer omfattet af stk. 1-6.

Kapitel 8 1 Ejendomskreditgiverens oplysningsforpligtelser
§ 15

En ejendomskreditgiver, jf. § 2, stk. 1, som har udstedt lån med statsgaranti efter denne lov, skal hvert kvartal sende en oversigt over de statslige garantiforpligtelser på lånene pr. ultimo kvartalet til Finansiel Stabilitet.

Stk. 2 Vilkårsaftalen, jf. § 11, fastlægger, hvilke oplysninger ejendomskreditgiveren skal sende i medfør af stk. 1.

§ 16

En ejendomskreditgiver, som har udstedt lån med statsgaranti efter denne lov, skal årligt senest den 1. maj indsende en ledelseserklæring til Finansiel Stabilitet vedrørende det foregående kalenderår. Ledelsen skal afgive erklæring om oplysninger om hovedstolene og risiciene på lånene og om beregningen af garantiprovision, jf. § 12. Ledelsen skal desuden erklære sig om ejendomsværdiansættelser og kreditværdighedsvurderinger foretaget i forbindelse med nye statsgarantier i løbet af det foregående år.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om erklæringen til Finansiel Stabilitet, jf. stk. 1, herunder om indholdet af og grundlaget for erklæringen.

§ 17

Ejendomskreditgiveren skal efter anmodning fra Finansiel Stabilitet indsende oplysninger om statsgaranterede låneaftaler og låntagere, som er omfattet af statsgarantiordningen efter denne lov. Finansiel Stabilitet kan herunder anmode om materialet, der ligger til grund for kreditværdighedsvurderingen og ejendomsvurderingen, jf. § 10, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Ejendomskreditgiveren skal efter anmodning fra Finansiel Stabilitet indsende en erklæring fra selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. Finansiel Stabilitet anmoder herom, når Finansiel Stabilitet under hensyntagen til ejendomskreditgiverens udgifter hertil vurderer det nødvendigt at få den generalforsamlingsvalgte revisors vurdering af de i medfør af stk. 1 indsendte oplysninger eller af de forhold, som ledelseserklæringen i medfør af § 16 vedrører. Finansiel Stabilitet skal i sin anmodning fastlægge, hvilken slags erklæring revisoren skal afgive, hvad revisoren skal erklære sig om, og på hvilket grundlag revisoren skal erklære sig.

§ 18

Ejendomskreditgiveren skal senest 3 måneder efter anmodning fra Finansiel Stabilitet indsende dokumentation for, at låntageren har foretaget udskiftning af olie- eller gasfyret med en varmepumpe, jf. § 22, stk. 1.

Stk. 2 Efter modtagelse af en anmodning efter stk. 1 skal ejendomskreditgiveren hurtigst muligt søge dokumentationen indhentet fra låntageren. Ejendomskreditgiveren skal sikre, at låntageren får en rimelig frist til indsendelsen af dokumentationen. Ejendomskreditgiveren skal rykke låntageren i tilfælde, hvor låntageren ikke besvarer ejendomskreditgiverens første anmodning om dokumentation. Ejendomskreditgiverens anmodninger til låntageren skal klart angive konsekvenserne af, at låntageren ikke indsender dokumentationen, jf. § 23, stk. 1, nr. 5.

Kapitel 9 1 Administrative bestemmelser
§ 19

Ordningen i medfør af denne lov administreres af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat.

§ 20

Omkostninger til ordningen, herunder udbetalinger efter de udstedte garantier, afholdes i første omgang af de modtagne garantiprovisioner. Omkostninger herudover afholdes af staten.

Stk. 2 Finansiel Stabilitets egenkapital hæfter ikke for aktiviteterne i medfør af denne lov.

Stk. 3 Finansiel Stabilitet kan yde kredit til staten til brug for ordningen.

§ 21

Finansiel Stabilitet skal i sit regnskab medtage oplysninger om status på anvendelse af ordningen og udgifterne hertil.

Kapitel 10 1 Kontrol med ordningen
§ 22

Finansiel Stabilitet fører stikprøvekontrol med, at låntagere omfattet af ordningen har gennemført udskiftningen af olie- eller gasfyret med en varmepumpe inden for 12 måneder fra det tidspunkt, hvor pantet til sikkerhed for lånet er anmeldt til tinglysning.

Stk. 2 Finansiel Stabilitet giver meddelelse til ejendomskreditgiveren og told- og skatteforvaltningen, hvis Finansiel Stabilitet bliver bekendt med tilfælde, hvor en låntager omfattet af ordningen ikke har gennemført udskiftningen af olie- eller gasfyret med en varmepumpe inden for 12 måneder fra det tidspunkt, hvor pantet til sikkerhed for lånet er anmeldt til tinglysning, jf. § 23, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om Finansiel Stabilitets stikprøvekontrol, jf. stk. 1, og nærmere regler om dokumentation for udskiftningen.

Kapitel 11 1 Tilfælde, hvor det statsgaranterede lån forfalder til indfrielse
§ 23

Et statsgaranteret lån forfalder til indfrielse straks i følgende tilfælde:

 • 1) Forbrugeren tager den pågældende boligejendom i brug til andre formål end boligejendom.

 • 2) Forbrugeren får tilladelse til at anvende den pågældende boligejendom som fleksbolig, jf. § 41 a i lov om planlægning.

 • 3) En andelsboligforeningsejendom omfattet af § 1, stk. 2, tages i brug til andre formål end andelsboligforening.

 • 4) Låntageren har ikke gennemført udskiftningen af sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe inden for 12 måneder fra det tidspunkt, hvor pantet til sikkerhed for lånet er anmeldt til tinglysning.

 • 5) Låntageren har ikke dokumenteret, at udskiftningen af olie- eller gasfyret med en varmepumpe er gennemført, jf. § 18.

Stk. 2 Ejendomskreditgiveren skal kræve det statsgaranterede lånebeløb indfriet straks i tilfælde omfattet af stk. 1.

Kapitel 12 1 Ejendomskreditgiverens misligholdelse
§ 24

Afgiver en ejendomskreditgiver urigtige eller vildledende oplysninger, eller undlader en ejendomskreditgiver at overholde sine forpligtelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal Finansiel Stabilitet give meddelelse til Finanstilsynet herom.

§ 25

Afgiver en ejendomskreditgiver urigtige eller vildledende oplysninger, eller undlader en ejendomskreditgiver at overholde sine forpligtelser efter § 14, stk. 4, eller §§ 15-18, kan Finansiel Stabilitet udelukke ejendomskreditgiveren fra fremover at kunne yde lån med statsgaranti i medfør af denne lov. Det samme gælder i tilfælde omfattet af § 26, stk. 1.

§ 26

En statsgaranti givet efter denne lov bortfalder i følgende tilfælde:

 • 1) Betingelserne omfattet af §§ 1-5 og 10 for at stille statsgaranti for en låneaftale var ikke opfyldt på tidspunktet for aftaleindgåelsen, og ejendomskreditgiveren vidste eller burde have vidst dette.

 • 2) Ejendomskreditgiveren har overdraget den statsgaranterede låneaftale til en tredjemand, som ikke er omfattet af § 2, stk. 1.

 • 3) Ejendomskreditgiveren har borttransporteret, pantsat eller på anden måde overdraget sit krav på betaling under garantien til en tredjemand, som ikke er omfattet af § 2, stk. 1.

 • 4) Ejendomskreditgiveren er i restance med den garantiprovision, som betales i medfør af § 12, stk. 3.

 • 5) Ejendomskreditgiveren har ikke krævet det statsgaranterede lånebeløb indfriet straks i tilfælde omfattet af § 23, stk. 1, når ejendomskreditgiveren vidste eller burde have vidst, at lånet var forfaldet efter bestemmelsen.

Stk. 2 Ejendomskreditgiveren må ikke ophæve en låneaftale som følge af bortfald af statsgarantien i medfør af stk. 1, nr. 1 eller 4.

Stk. 3 Långiveren må ikke ophæve en låneaftale som følge af bortfald af statsgarantien i medfør af stk. 1, nr. 2 eller 3.

Kapitel 13 1 Udløb
§ 27

Der kan ikke gives statsgaranti efter denne lov til lån, hvor ansøgningen, jf. § 9, er modtaget efter den 31. december 2028.

Kapitel 14 1 Ikrafttræden m.v.
§ 28

Loven træder i kraft den 1. april 2023.

§ 29

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.