Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 736 af 01. juni 2015

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Med henblik på at fremme udnyttelse af geotermisk energi etablerer klima-, energi- og bygningsministeren en frivillig ordning, der mod betaling fra de deltagende rettighedshavere for geotermitilladelser gennem risikoafdækning begrænser den økonomiske risiko i forbindelse med geotermiboringer.

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om ordningens gennemførelse og administration, herunder ordningens etablering, opgaver, struktur og nedlukning, betingelser for deltagelse i ordningen, offentliggørelse af resultater, betaling, jf. § 3, og udbetaling af støtte.

§ 2

Klima-, energi- og bygningsministeren nedsætter et råd, der træffer afgørelse om alle forhold vedrørende ordningen for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer, herunder afgørelse om, hvilke geotermiboringer der efter ansøgning kan blive omfattet af ordningen nævnt i § 1, stk. 1, bortset fra de forhold, hvor ministeren træffer afgørelse.

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren udpeger medlemmerne af rådet, herunder formanden. Rådet består af 1 formand og op til 5 medlemmer. Rådet skal omfatte de nødvendige faglige kompetencer, herunder kompetencer vedrørende boringer, geologi, økonomi og fjernvarme. Rådets medlemmer er uafhængige og kan ikke modtage eller søge instruktion fra ministeren.

Stk. 3 Rådet kan oppebære indtægter og foretage udbetalinger eller give tilsagn om udbetaling af midler fra ordningen, når der er truffet afgørelse om optagelse i ordningen, jf. stk. 1.

Stk. 4 Klima-, energi- og bygningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Stk. 5 Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter rådets forretningsorden og de nærmere regler for rådet, herunder regler om udpegning af medlemmer.

§ 3

Deltagelse i ordningen nævnt i § 1, stk. 1, er betinget af betaling for risikoafdækning af en geotermiboring, af, at boringen er godkendt af det råd, der er etableret i henhold til § 2, stk. 1, og af opfyldelse af regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2. Boringen må ikke påbegyndes, før der er givet meddelelse fra rådet om optagelse i ordningen nævnt i § 1, stk. 1. Rådet kan fastsætte vilkår for deltagelse i ordningen.

Stk. 2 Rådet opkræver betaling fra deltagere i ordningen for risikoafdækning af en geotermiboring, jf. stk. 1.

§ 4

Rådet kan beslutte, at udbetalinger eller tilsagn om udbetalinger i medfør af § 2, stk. 3, helt eller delvis bortfalder, hvis modtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om optagelse i ordningen, eller hvis vilkår for at blive omfattet af ordningen ikke opfyldes.

Stk. 2 I forbindelse med afgørelse om bortfald af udbetaling efter stk. 1 kan rådet bestemme, at uretmæssigt udbetalte beløb helt eller delvis skal tilbagebetales.

Stk. 3 Skal et udbetalt beløb helt eller delvis tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage senere. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet årligt rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i renteloven.

Stk. 4 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om de i stk. 1-3 nævnte forhold, herunder om tilbagebetaling af midler eller tilsagn om udbetaling.

§ 5

Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om tilsyn med ordningen som nævnt i § 1, stk. 1, kontrol og regnskab.

§ 6

Rådets afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan påklages til klima-, energi- og bygningsministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Stk. 2 Søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af rådet efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt ansøgeren.

§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning i forbindelse med ansøgning om at blive optaget i ordningen for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer, jf. § 1, stk. 1, eller anvender udbetalte beløb, jf. § 2, stk. 3, i strid med vilkår herfor.

Stk. 2 I forskrifter, som udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af forskrifterne eller vilkår fastsat i medfør heraf.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2015.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.