14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Gasforsyningsloven

Lov om gasforsyning

Lov nr. 449 af 31. maj 2000, jf.
lovbekendtgørelse nr. 126 af 06. februar 2020,
som ændret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, lov nr. 546 af 28. april 2020, lov nr. 2211 af 29. december 2020, lov nr. 883 af 12. maj 2021 og lov nr. 923 af 18. maj 2021

Denne konsoliderede version af gasforsyningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Gasforsyningsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Indledende bestemmelser

§1 Lovens formål er at sikre, at landets gasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø , forbrugerbeskyttelse og opfyldelse af EU-retlige forpligtelser vedrørende forsyningssikkerheden i EU. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig gas.

Stk. 2 Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med gas.

§2 Loven finder anvendelse på transmission, distribution og oplagring af gas i systemet som nævnt i § 6, nr. 24, herunder håndtering af flydende gas (LNG) i systemet, og på gas fra vedvarende energikilder, der teknisk og sikkert injiceres og transporteres i systemet.

Stk. 2 Loven finder også anvendelse på visse forhold vedrørende handel med gas og visse kundeforhold. Loven finder endvidere anvendelse på opstrømsanlæg og visse forhold vedrørende bygasnet. Loven finder derudover også anvendelse på brint fra vedvarende energikilder, som ikke injiceres og transporteres i systemet, for så vidt angår oprindelsesgarantier efter § 36.

Stk. 3 Loven gælder på land, søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkelområde.

Stk. 4 Loven finder ikke anvendelse på transmissionssystem på søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkelområde, der ikke har tilslutning til det danske gassystem.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at mindre anlæg og mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser.

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at transmissionsselskaber, hvis anlæg ikke har direkte indflydelse på det danske gasmarkedet, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser.

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at transmissionsselskaber med anlæg, der har tilslutning til det danske transmissionssystem, helt eller delvis kan undtages fra lovens bestemmelser, når anlægget primært er etableret med henblik på transport af gas til andre lande.

§3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan inden for lovens område fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten. Energioplysningsbekendtgørelsen

§4 (Ophævet)

§6 I denne lov forstås ved følgende:

 • 1) Biogas: Gasformige brændsler produceret af biomasse. Ved biogas i §§ 35 g og 35 h forstås dog gas, der dannes ved biologisk nedbrydning af biologisk materiale under iltfrie forhold.

 • 2) Biomasse: Den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, fra skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, fra fiskeri, fra akvakultur og fra den bionedbrydelige del af affald, herunder industriaffald og kommunalt affald af biologisk oprindelse.

 • 3) Direkte ledning: En gasrørledning, der supplerer det sammenkoblede system.

 • 4) Distribution: Transport af gas med behørig gaskvalitet i distributionssystemer med lavt tryk.

 • 5) Distributionsselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distribution og er ansvarlig for driften og vedligeholdelsen og om nødvendigt etablering og ændring af selskabets infrastruktur for at sikre, at distributionssystemet på lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter distribution af gas.

 • 6) Distributionssystem: Lavtryksledninger med tilhørende nødvendige anlæg til transport af gas med behørig gaskvalitet, men ikke bygasnet.

 • 7) Forbruger: Kunde, som køber gas til eget forbrug.

 • 8) Forsyning: Salg, herunder videresalg, af gas, herunder af flydende gas (LNG), til kunder.

 • 9) Forsyningspligtigt selskab: Forsyningsselskab med pligt til at forsyne forbrugere og potentielle forbrugere i områder, der i henhold til varmeforsyningsloven er udlagt til naturgasforsyning, og andre, som er eller bliver tilsluttet distributionssystemerne eller transmissionssystemet.

 • 10) Gas fra vedvarende energikilder: Gas, der fremstilles ved anvendelse af vedvarende energikilder som defineret i lov om fremme af vedvarende energi.

 • 11) Gasleverandør: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager forsyning med gas.

 • 12) Gasselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager mindst én af følgende funktioner: Produktion, transmission, distribution, forsyning, køb eller oplagring af gas, herunder LNG, og som er ansvarlig for de kommercielle, tekniske eller vedligeholdelsesmæssige opgaver i forbindelse med disse funktioner, men ikke er forbruger.

 • 13) Hjælpefunktioner: Alle funktioner, der er nødvendige for adgang til og drift af et transmissions- eller distributionssystem, LNG-faciliteter eller lagre, herunder mængdebalancerings- og blandingsanlæg og anlæg til injicering af inerte gasser, men ikke faciliteter, der udelukkende er forbeholdt transmissionsselskaber, således at de kan udføre deres hverv.

 • 14) Kunde: Enhver fysisk eller juridisk person, som køber gas med henblik på videresalg eller eget forbrug.

 • 15) Lager: Et anlæg, der anvendes til oplagring af gas, og som ejes eller drives af et gasselskab, herunder den del af LNG-faciliteter, der benyttes til oplagring, bortset fra den del, der benyttes til produktionsformål, og bortset fra faciliteter, der udelukkende er forbeholdt transmissionsselskaber, således at de kan udføre deres hverv.

 • 16) Lagerselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager oplagringsfunktionen.

 • 17) Linepack: Oplagring af gas ved kompression i gastransmissions- og distributionssystemer, men ikke faciliteter, der er forbeholdt transmissionsselskaber, således at de kan udføre deres hverv.

 • 18) LNG-facilitet: En terminal, som anvendes til flydendegørelse af gas eller import, losning og forgasning af LNG, herunder de hjælpefunktioner og de midlertidige lagerfaciliteter, der er nødvendige for forgasningsprocessen og den efterfølgende levering til transmissionssystemet, bortset fra de dele af LNG-terminaler, der benyttes til oplagring.

 • 19) LNG-selskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager funktionen med at gøre gas flydende eller med at importere, losse og forgasse LNG.

 • 20) Opgraderet biogas: Biogas, der opfylder de gældende krav til, at den teknisk og sikkert kan injiceres og transporteres gennem systemet, jf. § 2, stk. 1.

 • 21) Opstrømsanlæg: Opstrømsrørledningsnet og tilknyttet behandlingsanlæg på land, der drives samlet.

 • 22) Opstrømsrørledningsnet: Enhver rørledning eller ethvert net af rørledninger, der drives eller er anlagt som en del af et olie- eller gasproduktionsanlæg eller anvendes til at lede gas fra et eller flere af sådanne anlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal eller en endelig kystlandingsterminal.

 • 23) Sammenkoblet system: Flere systemer, der er indbyrdes forbundne.

 • 24) System: Alle transmissionssystemer, distributionssystemer, LNG-faciliteter eller lagerfaciliteter, som ejes eller drives af et gasselskab, herunder linepack og selskabets eller tilknyttede selskabers tilknyttede faciliteter, som leverer hjælpefunktioner, der er nødvendige for at give adgang til transmission, distribution og LNG. De enkelte dele af systemet afgrænses over for hinanden ved brug af balanceringszoner og sammenkoblingspunkter.

 • 25) Systemansvarlig virksomhed: Opgaver for et transmissionsselskab, der indbefatter det overordnede ansvar for at varetage opgaver vedrørende forsyningssikkerheden og en effektiv udnyttelse af et sammenhængende system.

 • 26) Systembruger: Enhver fysisk eller juridisk person, der forsyner eller forsynes fra et system.

 • 27) Transmission: Transport af gas gennem transmissionssystemer, der hovedsagelig består af højtryksrørledninger, bortset fra opstrømsanlæg og bortset fra den del af højtryksrørledninger, der hovedsagelig anvendes i forbindelse med lokal distribution af gas, med henblik på levering af gas til kunder, men ikke forsyning.

 • 28) Transmissionsselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transmission og er ansvarlig for driften, vedligeholdelsen og om nødvendigt etablering og ændring af selskabets infrastruktur for at sikre, at transmissionssystemet på lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter transmission af gas.

 • 29) Transmissionssystem: Højtryksrørledninger med tilhørende nødvendige anlæg til transport af gas med behørig gaskvalitet, men ikke opstrømsanlæg.

 • 30) Årsnorm: Maksimal årlig mængde støtteberettiget opgraderet biogas.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Forbrugernes stilling

§7 Enhver kan frit vælge gasleverandør. Ved skift af gasleverandør må forbrugeren ikke opkræves gebyr.

Stk. 2 Enhver i områder udlagt til naturgasforsyning i henhold til lov om varmeforsyning og andre, som er eller bliver tilsluttet distributionssystemerne eller transmissionssystemet, har ret til mod betaling at blive forsynet med gas fra et forsyningspligtigt selskab, jf. § 26.

Stk. 3 Retten til levering af gas fra et forsyningspligtigt selskab omfatter ikke forbrugere, som gør brug af retten til valg af leverandør, jf. stk. 1.

Stk. 4 Forbrugere, som gør brug af retten til valg af leverandør, jf. stk. 1, kan genindtræde i leveringen fra det forsyningspligtige selskab inden for rimelige frister og på rimelige vilkår.

Stk. 5 Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. Dette gælder tilsvarende for virksomhed, der varetages af Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.

§7a Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler med henblik på at forpligte gasleverandører og distributionsselskaber til at sikre en række grundlæggende forbrugerrettigheder i forbindelse med aftaler mellem forbrugere og disse virksomheder.

Stk. 2 Regler efter stk. 1 kan bl.a. omfatte bestemmelser om følgende:

 • 1) Krav om forbrugerens ret til en kontrakt, krav til indholdet af kontrakten, underretning om kontraktens betingelser, varsling af pris- og vilkårsændringer samt gebyrforhøjelser, forbrugerens adgang til opsigelse af kontrakten, betalingsmetoder, betaling for leverandørskift samt opsigelse og afbrydelse, bl.a. i forbindelse med misligholdelse fra forbrugerens side.

 • 2) Klagebehandling, herunder regler om adgang til at påklage tvister mellem en forbruger og en leverandør om forhold, som fastsættes i medfør af nr. 1.

Stk. 3 Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 og 2 kan det bestemmes, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikkeerhvervsdrivende forbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale.

§7b Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte gasleverandører til at give deres forbrugere faktureringsoplysninger og adgang til forbrugsoplysninger, herunder om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr. Energioplysningsbekendtgørelsen

§8 Bevillingspligtige selskaber og Energinet skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår.

§9 Følgende omkostninger til offentlige forpligtelser skal afholdes af alle forbrugere tilsluttet det sammenkoblede system:

 • 1) Transmissionsselskabernes nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, disse er pålagt efter bestemmelserne i § 11, stk. 3, og § 12, stk. 1, nr. 2, 3 og 6, samt pålagte opgaver vedrørende gassikkerhed.

 • 2) Distributionsselskabernes nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, disse er pålagt efter bestemmelserne i § 11, stk. 3, og § 14, stk. 1, nr. 6, samt pålagte opgaver vedrørende gassikkerhed.

Stk. 2 Transmissions-, distributions-, lager- og forsyningsselskabers øvrige omkostninger påhviler de systembrugere, der modtager selskabets ydelser, og opkræves gennem det enkelte selskabs tariffer.

Stk. 3 Hvor det er teknisk gennemførligt, skal betaling for gas ske efter målt forbrug i et direkte kundeforhold mellem forbruger og forsyningsselskab, uanset om forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejer.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Systemet, opstrømsanlæg og bygasnet

§10 Transmissions-, distributions-, lager og LNG-bevillinger
Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-virksomhed kan kun udøves efter bevilling, der kan gives til selskaber, som opfylder kravene i § 28. Virksomhed, der varetages af Energinet eller virksomhedens helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet udøves dog uden bevilling.

Stk. 2 Bevilling meddeles af klima-, energi- og forsyningsministeren for et nærmere afgrænset område. Bevilling gives for mindst 20 år.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne ved myndighedsbehandling forbundet med bevilling efter stk. 1, herunder ansøgning om overdragelse af bevilling.

§10a Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber vedligeholder og om- og udbygger systemet i forsyningsområdet i fornødent omfang. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§10b Ejermæssig adskillelse
Transmissionsselskaber skal efter reglerne i stk. 2-6 være ejermæssigt adskilt fra produktions- og handelsaktiviteter.

Stk. 2 Den, der direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøver kontrol over et gasproduktions-, gasforsynings, elproduktions- eller elhandelsselskab, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller rettigheder over et transmissionsselskab.

Stk. 3 Den, der direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøver kontrol over et transmissionsselskab, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller rettigheder over et gasproduktions-, gasforsynings-, elproduktions- eller elhandelsselskab.

Stk. 4 Den, der har ret til at udpege medlemmer af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et transmissionsselskab eller andre organer, som repræsenterer transmissionsselskabet juridisk, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller rettigheder over et gasproduktions- eller gasforsyningsselskab.

Stk. 5 Et medlem af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et transmissionsselskab må ikke være medlem af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et gasproduktions- eller gasforsyningsselskab. Det samme gælder for andre organer, som måtte repræsentere selskaberne, som er nævnt i 1. pkt., juridisk.

Stk. 6 Selskaber, der varetager gasproduktions- eller gasforsyningsvirksomhed, må ikke direkte eller indirekte overtage kontrollen med eller udøve rettigheder over ejermæssigt adskilte transmissionsselskaber.

§10c Certificering af ejermæssig adskillelse
Efter forudgående ansøgning certificerer Forsyningstilsynet transmissionsselskaber, hvis de opfylder kravene om ejermæssig adskillelse, jf. § 10 b.

Stk. 2 Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at kravene i § 10 b til enhver tid er opfyldt.

Stk. 3 Virksomheder, der er certificeret efter stk. 1, skal underrette Forsyningstilsynet om enhver planlagt transaktion, der har betydning for overholdelse af kravene i § 10 b.

Stk. 4 Forsyningstilsynet er forpligtet til at indlede en ny certificeringsprocedure, hvis Forsyningstilsynet

 • 1) modtager en underretning om eller i øvrigt er bekendt med planlagte transaktioner som nævnt i stk. 3,

 • 2) har en formodning om, at kravene i § 10 b ikke længere er opfyldt, eller

 • 3) modtager en anmodning fra Europa-Kommissionen herom.

Stk. 5 Forsyningstilsynet træffer afgørelse om certificering senest 4 måneder efter modtagelse af en ansøgning eller en underretning eller efter datoen for Europa-Kommissionens anmodning. Ved udløbet af denne periode anses certificeringen for udstedt, hvis Forsyningstilsynet ikke har truffet udtrykkelig afgørelse herom. Forsyningstilsynets udtrykkelige eller stiltiende afgørelse får dog først virkning, efter at proceduren i stk. 6 er afsluttet.

Stk. 6 Forsyningstilsynet tilsender straks Europa-Kommissionen underretning om den udtrykkelige eller stiltiende afgørelse om certificering sammen med alle relevante oplysninger om afgørelsen. Europa-Kommissionen handler herefter i overensstemmelse med proceduren i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet.

Stk. 7 Stk. 1-6 finder ikke anvendelse på transmissionsselskaber, der kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande uden for EU.

Stk. 8 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om certificering, tilsyn og underretning som nævnt i stk. 1-3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler for selskaber omfattet af stk. 7.

§11 Krav til transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber
Transmissionsselskaber og distributionsselskaber skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af gas med tilhørende ydelser i egne systemer, herunder

 • 1) opretholde den fysiske balance i systemet, jf. dog § 12, stk. 1, nr. 6 og 7, og § 14, stk. 1, nr. 6 og 7,

 • 2) stille fornøden transportkapacitet til rådighed,

 • 3) sikre måling af levering og aftag af gas i systemet og

 • 4) give systembrugerne og sammenkoblede selskaber nødvendige oplysninger om måling af gas, der transporteres gennem systemet.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om afgrænsning af opgaverne.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at transmissions- og distributionsselskaber i samarbejde skal iværksætte forskning og udvikling med henblik på effektiv energianvendelse, miljøforbedringer og sikkerhed ved gasanvendelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om udarbejdelse af planer for aktiviteterne og om godkendelse af disse.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at opgaver, som bevillingshaveren er pålagt efter stk. 1, nr. 1, med mindst et års varsel overføres til en systemoperatør.

§11a Distributions- og lagerselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Selskaberne skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet.

Stk. 2 Selskaberne nævnt i stk. 1 skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig. Den overvågningsansvarlige må ikke have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt i eller med selskaber, der kontrolleres af samme selskabsdeltagere, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Stk. 2 er ikke til hinder for, at to eller flere distributionsselskaber eller netvirksomheder efter lov om elforsyning udpeger den samme overvågningsansvarlige.

Stk. 4 Den overvågningsansvarlige skal til varetagelse af sin opgave have adgang til alle nødvendige oplysninger hos selskabet og eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt selskaber, der kontrolleres af samme selskabsdeltagere.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold, herunder om, hvad programmet for intern overvågning skal indeholde, og hvordan det skal kontrolleres.

§11b Distributionsselskaber skal sikre, at der i deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om distributionsselskabets særskilte identitet.

§11c Energinet skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver Energinets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Energinet skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning og sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet og kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af de i stk. 1 nævnte forhold, herunder om, hvad programmet for intern overvågning skal indeholde, og hvordan det skal kontrolleres.

§12 Et transmissionsselskab skal

 • 1) i fornødent omfang tilslutte anlæg til opgradering af biogas (opgraderingsanlæg), jf. § 35 a, stk. 1 og 2, distributionssystem og forbrugere,

 • 2) sikre og måle kvaliteten af den gas, der leveres fra eller til transmissionssystemet,

 • 3) varetage opgaver vedrørende forsyningssikkerheden i Danmark,

 • 4) samarbejde med andre transmissionsselskaber i Danmark og i andre lande med henblik på en effektiv udveksling af gas,

 • 5) udarbejde planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet,

 • 6) sikre den sikkerhedsmæssigt forsvarlige fysiske balance i selskabets transmissionssystem,

 • 7) sikre, at der er økonomiske incitamenter for systembrugere til at opretholde balancen i selskabets transmissionssystem uden indgreb efter nr. 6, jf. §§ 20 og 36 a, og

 • 8) anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den nødvendige energi, det anvender til at udføre sit hverv.

Stk. 2 Aftaler i medfør af stk. 1, nr. 4, der vedrører drift af transmissionsforbindelser mellem Danmark og et land uden for Den Europæiske Union, skal anmeldes til Forsyningstilsynet.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om afgrænsning af opgaverne, jf. dog § 23 a. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere give pålæg om ændringer i forsyningssikkerheden.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at opgaver, som bevillingshaveren er pålagt efter stk. 1, nr. 2-7, med mindst 1 års varsel overføres til en systemoperatør.

§12a Den, der varetager systemansvarlig virksomhed, skal ved udførelsen af sine opgaver som transmissionsselskab bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for følgende:

 • 1) Konkurrence på markeder for gas, jf. § 1, stk. 2.

 • 2) Forsyningssikkerhed i Danmark, jf. § 12, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2 Den, der varetager systemansvarlig virksomhed, kan ud over det, der er nævnt i stk. 1, tage andre initiativer med henblik på at fremme konkurrencen på markeder for gas.

Stk. 3 Den, der varetager systemansvarlig virksomhed, kan ud over det, der er nævnt i stk. 1 og 2, hvis det er nødvendigt og rimeligt, varetage den overordnede sammenhængende og helhedsorienterede koordinering for systemet, herunder opgaver på vegne af en eller flere juridiske personer efter § 10 a, § 15 a, stk. 1, § 20, stk. 1, § 35 a, stk. 2, og § 36 a, stk. 1.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den, der varetager systemansvarlig virksomhed efter stk. 1-3, herunder om forholdet til andre juridiske personer og forpligtelser vedrørende tilrettelæggelsen af adgang til systemet.

§12b Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber kan som led i samarbejdet med andre landes transmissionsselskaber efter klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse indtræde som medejer af selskaber med begrænset ansvar, der har til opgave at medvirke til en effektiv udveksling af gas mellem landene som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2 Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber kan efter klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse være ejer af selskaber med begrænset ansvar, der har til opgave at fremme konkurrencen på markeder for gas efter § 12 a, stk. 2.

Stk. 3 Ændringen i Energinets deltagelse i selskaber omfattet af stk. 1 og 2, som øger virksomhedens økonomiske forpligtelser eller risici, skal godkendes af ministeren.

§13 Etablering af nye transmissionssystem og væsentlige ændringer i bestående transmissionssystem kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Tilladelsen kan kun gives, hvis ansøgeren kan dokumentere, at der er tilstrækkeligt behov for udbygningen. Hvis et projekt har regional betydning på tværs af landegrænser, skal dette indgå i behovsvurderingen. Tilladelsen kan betinges af overholdelse af vilkår vedrørende den nærmere etablering og drift af transmissionssystemet, herunder sikkerhedsstillelse for sløjfning og bortskaffelse af anlæg.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne ved myndighedsbehandling forbundet med tilladelse efter stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for virksomhed varetaget af Energinet eller virksomhedens helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.

§14 Et distributionsselskab skal

 • 1) i fornødent omfang tilslutte anlæg til opgradering af biogas (opgraderingsanlæg), jf. § 35 a, stk. 1, og forbrugere,

 • 2) sikre og måle kvaliteten af den gas, der leveres til og fra distributionssystemet i det område, hvor selskabet varetager distributionsvirksomhed,

 • 3) bistå transmissionsselskaber med opgaver vedrørende forsyningssikkerheden,

 • 4) samarbejde med transmissionsselskaber, herunder andre infrastrukturselskaber, i Danmark med henblik på en effektiv udveksling af gas,

 • 5) udarbejde planer for det fremtidige behov for distributionskapacitet og systemudvikling, som indsendes til klima-, energi- og forsyningsministeren til udtalelse, offentliggøres og stilles til rådighed for transmissionsselskaber i Danmark,

 • 6) i samarbejde med transmissionsselskaber, herunder den, der varetager systemansvarlig virksomhed, sikre den sikkerhedsmæssigt forsvarlige fysiske balance i selskabets distributionssystem,

 • 7) sikre gennem metodeanmeldelse for balancering, jf. §§ 20 og 36 a, at der er økonomiske incitamenter for systembrugere til at opretholde balancen i selskabets distributionssystem uden indgreb efter nr. 6,

 • 8) sikre at forbrugerne oplyses om mulighed for gasbesparelser, give den enkelte forbruger informationer om sit faktiske gasforbrug og faktiske aktuelle priser mindst en gang årligt, kortlægge det samlede gasforbrug i forsyningsområdet samt offentliggøre data fra kortlægningen eller på begæring stille sådanne data til rådighed, og

 • 9) sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter stk. 2.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr, regler om virksomhedernes opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået, regler om dokumentation, indberetning og verifikation samt regler om afholdelse af nærmere angivne fællesomkostninger. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, nr. 9, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse og for virksomhedernes finansiering af de udbudte opgaver. Energioplysningsbekendtgørelsen

Stk. 3 Et distributionsselskab skal sikre, at oplysninger om distributionsselskabets realiserede energibesparelser en gang årligt samkøres med oplysninger om realiserede energibesparelser fra andre distributionsselskaber, netvirksomheder, jf. § 5, nr. 15, i lov om elforsyning, og varmedistributionsvirksomheder med henblik på at kontrollere, om en energibesparelse tilskrives mere end én gang.

Stk. 4 Distributionsselskaber, netvirksomheder, jf. § 5, nr. 15, i lov om elforsyning, og varmedistributionsvirksomheder skal samlet sikre samkøringen efter stk. 3.

Stk. 5 Realiseringen af energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, nr. 9, skal ske gennem virksomheder, som er selskabsmæssigt adskilte fra distributionsselskabet.

Stk. 6 Distributionsselskaberne skal betale klima-, energi- og forsyningsministerens omkostninger til opgaver forbundet med distributionsselskabernes opgaver vedrørende energibesparelser, jf. stk. 1, nr. 9.

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning til dækning af omkostningerne efter stk. 6.

Stk. 8 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om samfakturering af de ydelser, forbrugeren modtager i henhold til denne lov.

Stk. 9 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser efter stk. 3 og om virksomhedernes gennemførelse af samlet samkøring efter stk. 4.

§14a Etablering af nye distributionssystemer og væsentlige ændringer i bestående distributionssystemer, der falder uden for forhold omfattet af lov om varmeforsyning, kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Tilladelsen kan kun gives, hvis ansøgeren kan dokumentere, at der er tilstrækkeligt behov for etableringen eller ændringen. Tilladelsen kan betinges af overholdelse af vilkår vedrørende den nærmere etablering og drift af distributionssystemet, herunder sikkerhedsstillelse for sløjfning og bortskaffelse af anlæg.

Stk. 2 Hvis en ansøgning efter stk. 1 omfatter eller påvirker eller på anden måde berører forhold omfattet af § 13 i denne lov eller § 4 i lov om Energinet, skal dette fremgå af ansøgningen.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om bestemmelserne i stk. 1 og 2, herunder hvilke distributionssystemer der er omfattet af kravet om tilladelse efter stk. 1, og samspillet med forhold omfattet af § 13 i denne lov eller § 4 i lov om Energinet.

§15 Et lagerselskab skal

 • 1) måle leverancer af gas til og fra lageret,

 • 2) give relevante systembrugere og sammenkoblede selskaber de nødvendige oplysninger om måling af gas, der tilføres og udtrækkes fra lageret, og

 • 3) stille nødvendig lagerkapacitet til rådighed for transmissionsselskabers varetagelse af de i § 12, stk. 1, nr. 3, nævnte opgaver.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder om afgrænsningen af opgaverne og den nødvendige lagerkapacitet, der skal stilles til rådighed til nødforsyningsformål.

§15a Beredskab
Selskaber, der er bevillingspligtige efter § 10, samt Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber, der varetager gasforsyningsvirksomhed i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet skal foretage nødvendig planlægning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre gasforsyningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at opstrømsanlæg og bygasnet tilsvarende skal foretage sådan planlægning og træffe sådanne foranstaltninger.

Stk. 2 Energinet skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende det i stk. 1 nævnte beredskab.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om varetagelse af de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver, herunder om udveksling af nødvendige data i de i stk. 1 nævnte situationer og for at undgå sådanne situationer.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om udførelse af tilsyn med det beredskabsarbejde, der udføres efter stk. 1 og 2, herunder om selskabernes fremsendelse af materiale som grundlag for tilsynet, om tilsynets beføjelser i forhold til selskaberne og om klageadgang.

§15b Selskaber, der er bevillingspligtige efter § 10, samt Energinet og dennes helejede datterselskaber, der varetager gasforsyningsvirksomhed i henhold til § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, skal opretholde et it-beredskab, herunder planlægge og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af kritiske it-systemer, der er af væsentlig betydning for gasforsyningen.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved manglende opfyldelse af et påbud efter § 47 b om at overholde stk. 1 påbyde virksomheder at foretage en it-revision af kritiske it-systemer ved en uafhængig revisor godkendt af tilsynsmyndigheden.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan påbyde virksomheder at gennemføre tiltag, som på baggrund af en it-revision, jf. stk. 2, skønnes nødvendige for at opretholde et it-beredskab, jf. stk. 1.

Stk. 4 Informationer, herunder vurderinger, planer og data, vedrørende sikkerhedsforhold for forsyningskritiske it-systemer i virksomheder, som er omfattet af stk. 1, er fortrolige, hvis oplysningerne er væsentlige af hensyn til driften af virksomheden eller gassystemet.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler for it-beredskab, jf. stk. 1, herunder regler om Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne

 • 1) organisering af virksomhedens it-beredskab og evne til at modtage advarsler om trusler mod it-sikkerheden,

 • 2) planlægning og beredskabsarbejde, som virksomhederne skal udføre for at modvirke trusler mod it-sikkerheden, herunder virksomhedernes pligt til at videregive oplysninger til Energinet og til klima-, energi- og forsyningsministeren,

 • 3) virksomhedernes risikostyring, herunder inddragelse af andre virksomheder i risikovurderinger,

 • 4) tilmelding til en tjeneste, der yder varsler og informationer om it-sikkerhedstrusler,

 • 5) Energinets varetagelse af overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende it-beredskabet, jf. stk. 1, og

 • 6) krav til indholdet og planlægningen af en it-revision ved en uafhængig revisor, jf. stk. 2.

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler for udførelse af tilsyn med det beredskabsarbejde, der udføres efter stk. 1. Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne

§16 LNG-faciliteter
Etablering af LNG-faciliteter kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Tilladelsen kan kun gives, hvis ansøgeren kan dokumentere, at der er tilstrækkeligt behov for LNG-faciliteten. Tilladelsen kan betinges af overholdelse af vilkår vedrørende den nærmere etablering og drift af LNG-faciliteten, herunder sikkerhedsstillelse for bortskaffelse.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne ved myndighedsbehandling forbundet med tilladelse efter stk. 1.

§17 Direkte ledninger
Direkte ledninger kan kun anlægges efter tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren.

Stk. 2 Tilladelsen kan kun gives, hvis ansøgeren forinden har fået afslag på en anmodning om adgang til systemet, jf. § 18, og spørgsmålet ikke har kunnet løses ved forelæggelse for Forsyningstilsynet.

Stk. 3 Tilladelsen kan betinges af overholdelse af vilkår som nævnt i § 13, stk. 1, sidste pkt.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne ved myndighedsbehandling forbundet med tilladelse efter stk. 1.

§18 Tredjepartsadgang
Enhver har ret til mod betaling at få adgang til systemet og, hvis det er teknisk eller økonomisk nødvendigt for at yde effektiv systemadgang, lagre, linepack og andre hjælpefunktioner, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Anmodning om adgang efter stk. 1 rettes til det relevante selskab inden for systemet, hvis infrastruktur ønskes benyttet. Selskaberne skal give adgang til systemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, jf. §§ 20, 20 a, 23 og 36 a.

Stk. 3 Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber kan nægte adgang til systemet i henhold til stk. 1,

 • 1) hvis de ikke råder over den fornødne kapacitet,

 • 2) hvis adgang til systemet ville hindre dem i at opfylde de forpligtelser, som de er pålagt i § 12, stk. 1, nr. 2, 3 og 6, eller

 • 3) på grund af alvorlige økonomiske og finansielle problemer med kontrakter, der indeholder en mindsteaftageforpligtelse (take or pay-vilkår), jf. § 22.

Stk. 4 Afslag på en anmodning om adgang til systemet, jf. stk. 3, skal begrundes.

Stk. 5 Forsyningstilsynet behandler klager over afslag på anmodninger om adgang til systemet, jf. stk. 3.

§19 (Ophævet).

§20 Priser og betingelser for benyttelse af transmissions- og distributionssystem samt LNG-faciliteter efter § 18, der udbydes af transmissions-, distributions- og LNG-selskabet, fastsættes af transmissions-, distributions- eller LNG-selskabet, jf. kapitel 7. Transmissions-, distributions- og LNG-selskaber skal offentliggøre tariffer og betingelser for benyttelse af transmissions- og distributionssystem samt LNG-faciliteter efter § 18.

Stk. 2 Transmissions-, distributions- og LNG-selskaber skal give ansøgere om benyttelse af transmissions- og distributionssystem samt LNG-faciliteter efter § 18 adgang til benyttelse af disse hurtigst muligt.

Stk. 3 Ved transport af gas gennem flere distributionssystem med henblik på forsyning af en forbruger betales alene for transport svarende til tarifferne for transport i det distributionssystem, som forbrugeren er tilsluttet. Provenuet fra transporten fordeles efter indbyrdes aftale mellem de distributionsselskaber, hvis distributionssystem gassen transporteres igennem.

Stk. 4 Hvis der opstår tvist om fordelingen af provenuet, jf. stk. 3, kan et eller flere af de berørte distributionsselskaber indbringe tvisten for Forsyningstilsynet til afgørelse.

§20a Adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner udbydes af lager- og transmissionsselskaber ved forhandlet adgang, herunder ved auktion, baseret på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Bestemmelsen omfatter alle lagerfaciliteter i Danmark og al linepack og andre hjælpefunktioner i transmissionssystemet.

Stk. 2 Lager- og transmissionsselskaber offentliggør en gang om året deres kommercielle hovedvilkår for adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner. Inden fastsættelse af vilkårene høres lager- og transmissionsselskabernes brugere herom.

Stk. 3 Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at udbudsprocedurer og hovedvilkår for adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner er baseret på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier.

§21 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg regler for adgang til opstrømsrørledningsnet og opstrømsanlæg, herunder faciliteter, som yder tekniske tjenester i forbindelse med sådan adgang, bortset fra de dele af sådanne net og faciliteter, der benyttes til lokale produktionsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om bilæggelse af tvister vedrørende adgang til opstrømsrørledningsnet og opstrømsanlæg.

§22 Hvis et gasselskab får eller forventer at få alvorlige økonomiske og finansielle problemer på grund af sine mindsteaftageforpligtelser (take or pay-forpligtelser) i henhold til en eller flere kontrakter om køb af gas, kan det ansøge om en midlertidig undtagelse fra reglerne om adgang til systemet i § 18. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§22a Større nye anlæg i gasinfrastrukturen kan efter ansøgning til Forsyningstilsynet helt eller delvis undtages fra bestemmelserne i §§ 10 b, 18-21, 36 a og 41 for en bestemt periode.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte infrastruktur skal være selskabsmæssigt adskilt fra det selskab, i hvis system infrastrukturen vil indgå.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

§23 For at få adgang til benyttelse af systemet skal brugerne opfylde de krav, der er fastsat herfor, jf. stk. 3.

Stk. 2 For at kunne blive tilsluttet systemet skal anlæg og installationer opfylde fastsatte tekniske krav og standarder.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold, herunder bestemme, at visse tekniske krav og standarder for tilslutning til samt krav for benyttelse af systemet skal fastsættes af transmissionsselskaber.

§23a Gasforsyningsafbrydelser
Med henblik på håndtering af gasforsyningsafbrydelser i en gasforsyningskrise inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden kan klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætte regler, herunder på følgende områder:

 • 1) Afgrænsning og inddeling af beskyttede kundegrupper.

 • 2) Krav til selskabers udarbejdelse, opbevaring og videresendelse af oplysninger til myndigheder om beskyttede og ikkebeskyttede kundegrupper og deres gasforbrug.

 • 3) Udstedelse af forbud til kunder omfattet af ikkebeskyttede kundegrupper mod forbrug af gas eller fjernvarme.

 • 4) Etablering af en kompensationsordning, der finder anvendelse i forbindelse med en solidaritetskrise.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Forsyningspligtig virksomhed

§24 Forsyningspligtig virksomhed kan kun udøves efter bevilling, der kan gives til selskaber, som opfylder kravene i § 28.

Stk. 2 Bevilling meddeles af klima-, energi- og forsyningsministeren og kan gives til forsyning af forbrugere i et nærmere afgrænset område. Bevilling gives for en periode på op til 5 år.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne i forbindelse med afholdelse af udbud efter § 27.

§25 (Ophævet).

§26 Et forsyningspligtigt selskab har i bevillingsområdet forsyningspligt over for forbrugerne i områder udlagt til naturgasforsyning i henhold til lov om varmeforsyning og over for andre, som er eller bliver tilsluttet distributionssystemerne eller transmissionssystemet, jf. § 7.

Stk. 2 Et forsyningspligtigt selskab skal i bevillingsområdet mod betaling levere gas til forbrugere, som ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør eller andet produkt, eller hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden leverandør er ophørt.

Stk. 3 Et selskab, der leverer gas til en forbruger i medfør af stk. 2, skal oplyse forbrugeren om, fra hvilket selskab denne modtager sine gasleverancer og under hvilke betingelser, samt oplyse forbrugeren om, at denne har ret til at opsige og genindtræde i leveringen fra det forsyningspligtige selskab inden for rimelige frister og til priser fastsat i overensstemmelse med §§ 37 og 37 b.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af det forsyningspligtige selskabs forpligtelser i henhold til stk. 1. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler, der begrænser forsyningspligten, jf. stk. 1.

§27 Bevilling til forsyningspligtig virksomhed tildeles efter afholdelse af udbud til den, der tilbyder at levere gas i bevillingsperioden til forbrugere i bevillingsområdet til den laveste pris opgjort som angivet i § 37 b, stk. 3, og som opfylder kravene i § 28, stk. 1. Udbuddet afholdes af klima-, energi- og forsyningsministeren, som også fastsætter udbudsvilkår, herunder den udbudte bevillings løbetid. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for udbuddets gennemførelse.

Stk. 2 Modtages ingen bud, eller findes det eller de indkomne bud at være urimelige i forhold til markedet generelt, afholder klima-, energi- og forsyningsministeren et nyt udbud. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i så fald forlænge den hidtidige bevilling, indtil en ny bevilling kan udstedes efter gennemførelsen af nyt udbud. Bevillingen forlænges på tilsvarende vis, hvis udbuddet bliver annulleret af andre grunde, herunder efter imødekommelse af en klage over udbuddet, eller hvis en klage over udbuddet tillægges opsættende virkning.

Stk. 3 En gasleverandør, hvis eksisterende bevilling til forsyningspligtig virksomhed udløber efter gennemførelse af et udbud, skal ved individuel kommunikation underrette de berørte forbrugere om, at bevillingen udløber. Såfremt gasleverandøren vælger fortsat at opretholde et kundeforhold til sine hidtidige forsyningspligtkunder ved bevillingens udløb, skal leverandøren i sin underretning tilbyde forbrugeren fortsat levering af et gasprodukt, jf. stk. 4, samtidig med at forbrugeren oplyses om muligheden for at vælge et andet gasprodukt eller en anden leverandør. Underretningen skal ske, inden bevillingen udløber, men efter at udbuddet har været afholdt. Endvidere fremsender leverandøren en skrivelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren, der oplyser forbrugerne om, hvem der har vundet udbuddet om forsyningspligtig virksomhed, den vindende pris, forbrugernes valgmuligheder og mulighederne for at orientere sig om produkter og leverandører på Gasprisguiden.

Stk. 4 Det i underretningen tilbudte gasprodukt skal være et standardprodukt, hvis leveringsvilkår svarer til, og hvis pris ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Prisen for produktet kan dog tillægges de omkostninger, gasleverandørerne har som følge af betalinger til myndighedsbehandling og som følge af betalinger til etablering og drift af et privat ankenævn på energiområdet. Produktet skal tilbydes frem til tidspunktet for udløbet af den efterfølgende forsyningspligtbevilling, dog maksimalt i 3 år. Forbrugere, der ikke vælger at skifte til et andet produkt eller en anden leverandør, vil blive forsynet fra deres hidtidige leverandør på de i underretningen angivne vilkår fra tidspunktet for den hidtidige bevillings udløb.

Stk. 5 Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at kravene til det i stk. 4 nævnte gasprodukt overholdes.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Generelle bestemmelser om bevillinger m.v.

§28 Bevillinger i medfør af loven kan kun meddeles til ansøgere, der skønnes at have den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund.

Stk. 2 I bevillinger kan der ud over de vilkår, der er nævnt i denne lov, fastsættes andre objektive og ikkediskriminerende vilkår, herunder vilkår, som er nødvendige af hensyn til overholdelsen af EU-retten på området.

§28a Et selskab med bevilling til henholdsvis transmissionsvirksomhed, distributionsvirksomhed, lagervirksomhed og LNG-virksomhed kan alene udøve de aktiviteter, som ligger inden for bevillingen. Andre aktiviteter, som ligger uden for den pågældende bevilling, herunder andre bevillingspligtige aktiviteter, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

§28b Direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i et distributions- eller lagerselskab må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som sælger eller producerer gas, eller et koncernforbundet selskab, der direkte eller indirekte ejer disse, medmindre der er tale om et distributions- eller lagerselskab.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer i et distributions- eller lagerselskab må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som sælger eller producerer gas.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på at sikre, at ledelsen i et transmissions-, distributions- eller lagerselskab kan handle uafhængigt af kommercielle interesser.

§28c Aftaler, som bevillingspligtige selskaber og Energinet indgår med andre selskaber, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår.

Stk. 2 De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Selskaberne udarbejder skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges Forsyningstilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Forsyningstilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris, jf. dog stk. 4. Den skønsmæssigt fastsatte pris eller den pris, Forsyningstilsynet fastsætter efter regler udstedt i medfør af stk. 4, vil blive lagt til grund for den økonomiske regulering af selskabet.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2, og regler fastsat efter stk. 4 gælder tilsvarende for aftaler, der indgås af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om vurdering af markedsmæssigheden og om fastsættelse af den markedsmæssige pris, herunder regler om metoder til fastsættelse af den markedsmæssige pris efter stk. 2, for de aftaler, som distributionsselskaber indgår for at opfylde forpligtelsen til at realisere dokumenterbare energibesparelser efter § 14, stk. 1, nr. 8, og for at opfylde regler udstedt i medfør af § 14, stk. 2.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om revisionspligt, om dokumentationspligtens indhold og rækkevidde og om sagsbehandling, herunder at oplysninger og dokumentation skal indsendes elektronisk.

§29 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan stille vilkår om, at ministeren i tilfælde af inddragelse af bevillinger efter § 33 kan udpege gasselskaber til at varetage de bevillingspligtige aktiviteter, indtil en ny bevilling meddeles.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan stille vilkår om, at ministeren i tilfælde af, at en bevillingshaver ikke ønsker at bevare sin bevilling, men samtidig ønsker at fastholde ejerskabet af anlæggene, kan udpege gasselskaber til at varetage de bevillingspligtige aktiviteter.

Stk. 3 Gasselskaber, der udpeges efter stk. 1 og 2, kan indregne eventuelle driftstab, som følger af varetagelse af de pågældende bevillingspligtige aktiviteter, i priserne, jf. § 37, stk. 1.

§30 Klima-, energi- og forsyningsministeren fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i bevillingerne samt med den virksomhed, som Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet udøver i medfør af lov om gasforsyning og regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2 Bevillingshavere til distributions-, transmissions-, lager- og LNG-virksomhed skal eje de anlæg, som anvendes til gennemførelsen af de bevillingspligtige aktiviteter.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i særlige tilfælde give dispensation fra bestemmelsen i stk. 2.

§30a Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, der driver transmissionsvirksomhed, samt selskaber, der driver transmissionsvirksomhed efter bevilling, betaler halvårligt et beløb til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til dækning af omkostninger til tilsyn med selskaberne efter § 30, stk. 1.

Stk. 2 Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om energinet, der driver distributionsvirksomhed, samt selskaber, der driver distributionsvirksomhed efter bevilling, betaler halvårligt et beløb til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til dækning af omkostninger til tilsyn med selskaberne efter § 30, stk. 1, jf. dog § 30 c.

Stk. 3 Beløb, som opkræves efter stk. 1, fastsættes til 0,26 mio. kr., og beløb, som opkræves efter stk. 2, fastsættes til 0,03 mio. kr. 

Stk. 4 Det samlede beløb efter stk. 1 og 2 opkræves hos de i stk. 1 og 2 nævnte selskaber og fordeles mellem selskaberne i forhold til den mængde gas, som er transporteret gennem selskabernes systemer til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af gas i det foregående kalenderår.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne efter stk. 1 og 2.

§30b Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostninger ved opgaver forbundet med ministerens tilsyn efter § 30, stk. 1, med selskaber med bevilling til lager- og LNG-virksomhed samt med den virksomhed, som Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet udøver efter denne lov ud over transmissions- og distributionsvirksomhed, jf. dog § 30 c.

§30c Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, der driver distributions- eller lagervirksomhed, og selskaber, der driver distributionsvirksomhed efter bevilling, betaler halvårligt et beløb til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til dækning af omkostninger til tilsyn med selskaberne efter regler udstedt i medfør af § 15 a, stk. 4, og § 15 b, stk. 6.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter størrelsen af beløb efter stk. 1, herunder om fordelingen af omkostningerne på kategorier af selskaber. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling og opkrævning af beløb efter stk. 1.

§31 Efter fem år og med et forudgående varsel på et år kan der fastsættes nye vilkår i en bevilling.

§32 Bevillinger efter denne lov er undtaget fra retsforfølgning og kan hverken direkte eller indirekte overdrages til andre, medmindre klima-, energi- og forsyningsministeren tillader overdragelsen og godkender vilkårene herfor.

§33 En bevilling eller tilladelse kan inddrages, hvis

 • 1) bestemmelser, vilkår eller påbud efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven gentagne gange overtrædes,

 • 2) der i et afgivet bud eller i en ansøgning om bevilling eller i en ansøgning om tilladelse i tilknytningen til det afgivne bud eller ansøgningen er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller

 • 3) indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring eller erklæres konkurs.

Stk. 2 Hvis en overtrædelse som nævnt i stk. 1 kan afhjælpes, kan klima-, energi- og forsyningsministeren meddele indehaveren, at denne inden for en fastsat frist skal overholde sine forpligtelser efter bevillingen eller tilladelsen.

Stk. 3 Beslutning efter stk. 1, nr. 1 og 2, træffes af retten og efter stk. 1, nr. 3, af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Overdragelse

§34 Et distributionssystem, som ejes af en bevillingshaver, og ejerandele i distributionsselskaber, der ejer sådanne systemer (distributionsandele), kan udelukkende afstås til staten. Ejere, der ønsker at foretage afståelser omfattet af denne bestemmelse, giver særskilt skriftlig underretning herom til Energinet.

Stk. 2 Et selskab, der ejer distributionsandele (ejerselskabet), har pligt til at afstå samtlige sine distributionsandele til staten ved ejerskifte i ejerselskabet. Ved ejerskifte efter denne bestemmelse forstås,

 • 1) at 50 pct. af ejerandelene i ejerselskabet eller i et selskab, der direkte eller indirekte besidder ejerandele i ejerselskabet, har skiftet ejer,

 • 2) at ejere af ejerandele i ejerselskabet eller i et selskab, der direkte eller indirekte ejer andele i ejerselskabet, enten ved erhvervelsen eller senere alene eller i forening med andre har opnået bestemmende indflydelse i ejerselskabet eller i et selskab, der direkte eller indirekte ejer andele i ejerselskabet, eller

 • 3) at ejere af ejerandele i ejerselskabet eller i et selskab, der direkte eller indirekte ejer andele i ejerselskabet, har mistet bestemmende indflydelse i ejerselskabet eller i et selskab, der direkte eller indirekte ejer andele i ejerselskabet.

Stk. 3 Såfremt en enkelt ejer har bestemmende indflydelse (den kontrollerende ejer) i et selskab (det kontrollerede selskab), der direkte eller indirekte besidder distributionsandele, finder stk. 2 ikke anvendelse på dispositioner vedrørende ejerandele i selskaber, som direkte eller indirekte besidder de øvrige ejerandele i det kontrollerede selskab.

Stk. 4 Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1 og 2, når de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de selskaber, der berøres af en selskabsmæssig omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme forhold i det selskab eller de selskaber, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Såfremt der efter gennemførelsen af en selskabsmæssig omstrukturering som nævnt i 1. pkt. sker afståelse af direkte eller indirekte ejerandele i selskaber, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering, og som direkte eller indirekte besidder distributionsandele, udgør det ejerskifte af distributionsandele efter bestemmelsen i stk. 2, såfremt afståelse af en tilsvarende andel af den pågældende ejers ejerandele inden gennemførelsen af den selskabsmæssige omstrukturering ville have medført, at der var indtrådt ejerskifte efter stk. 2.

Stk. 5 En selskabsmæssig omstrukturering, som indebærer, at et ejerselskab efter den selskabsmæssige omstrukturering i stedet bliver indirekte ejer af de pågældende distributionsandele, er ikke omfattet af stk. 4, 1. pkt., medmindre klima-, energi- og forsyningsministeren giver tilladelse hertil.

Stk. 6 Et selskab, der direkte eller indirekte besidder distributionsandele, skal straks give underretning til klima-, energi- og forsyningsministeren, når 50 pct. af ejerandelene i selskabet har skiftet ejer, eller hvis selskabet bliver bekendt med, at en af selskabets ejere alene eller i forening med andre ejere opnår eller mister bestemmende indflydelse i selskabet. En ejer, der alene eller i forening med andre opnår eller mister bestemmende indflydelse i selskabet, skal straks give underretning til klima-, energi- og forsyningsministeren. Dette gælder dog ikke, såfremt transaktionen i medfør af stk. 3 og 4 er undtaget fra stk. 2. Underretning skal ske ved særskilt skriftlig meddelelse, som indeholder en udtrykkelig henvisning til den begivenhed, som efter stk. 2 har udløst pligt til afståelse af distributionsandele.

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse om pligt til afståelse efter stk. 2. Statens købepligt efter stk. 1 og 2 opfyldes af Energinet uden ugrundet ophold, efter at klima-, energi- og forsyningsministeren har truffet afgørelse om afståelsespligt eller Energinet har modtaget underretning om, at der ønskes afståelse.

Stk. 8 I mangel af enighed fastsættes pris- og betalingsvilkår for overtagelse af ejerskab til distributionssystem efter stk. 1 og 2 af Taksationskommissionen efter reglerne i kapitel 4 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Søgsmål til prøvelse af kendelser om pris- og betalingsvilkår truffet af Taksationskommissionen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at kendelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 9 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan hos selskaber, sælgere af ejerandele og ejere omfattet af stk. 1, 2 og 6 forlange alle oplysninger, som ministeren anser for nødvendige for udøvelse af tilsyn med, at de nævnte bestemmelser er overholdt.

§35 En kommune skal i forbindelse med modtagelse af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i gasselskaber, der er eller i perioden efter den 11. april 2007 har været omfattet af § 2, eller selskaber, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 11. april 2007 har ejet andele i sådanne selskaber, opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital i selskaberne og nettoprovenuet ved uddelingen eller afståelsen.

Stk. 2 Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1, når de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de selskaber, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i det selskab eller de selskaber, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, at selskabet eller selskaberne er omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Opgørelsen efter stk. 1 skal indsendes til Forsyningstilsynet efter regler fastsat af tilsynet. Opgørelsen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen). Opgørelsen skal endvidere omfatte dokumentation for størrelsen af kommunens indskudskapital i selskabet eller selskaberne og nettoprovenuet ved uddelingen eller afståelsen samt dokumentation for rådighedsdatoen. Kommunen skal endvidere godtgøre, at selskabet eller selskaberne ikke er omfattet af stk. 11.

Stk. 4 Ved afståelse af ejerandele omfattet af stk. 1 til en fond eller anden selvejende institution anses afståelsestidspunktet for rådighedsdato efter stk. 3, og nettoprovenuet beregnes på baggrund af et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende ejerandele.

Stk. 5 Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt opgørelsen og rådighedsdatoen kan godkendes. Kan Forsyningstilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet størrelsen af kommunens direkte eller indirekte andel af indskudskapitalen i selskabet eller selskaberne, nettoprovenuet ved uddelingen eller afståelsen og rådighedsdatoen, jf. stk. 1 og 4.

Stk. 6 Forsyningstilsynet giver senest den 1. maj hvert år Social- og Indenrigsministeriet meddelelse om størrelsen af det beløb, som en kommune, jf. stk. 5, har opnået i nettoprovenu ved uddelingen eller afståelsen samt rådighedsdatoen.

Stk. 7 Social- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelsen i § 15, stk. 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med forrentning som nævnt i stk. 8.

Stk. 8 Social- og Indenrigsministeriet beregner en forrentning, som beregnes fra det tidspunkt, hvor kommunen får rådighed over uddelingen eller vederlaget ved afståelse, og indtil det år, hvor reduktionen af statstilskuddet til kommunen sker. Forrentningen beregnes af nettoprovenuet, jf. stk. 6, fraregnet den årlige tilskudsreduktion som nævnt i stk. 7. Renten fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar for det eller de år, for hvilke forrentningen skal beregnes.

Stk. 9 En kommune må ikke uden tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren bevare ejerskabet til aktiviteter, som ikke er omfattet af § 2 eller § 5, stk. 3, når aktiviteterne påbegyndes i selskaber omfattet af stk. 1 eller selskaber, som disse direkte eller indirekte ejer andele i. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse, herunder om, at midler anvendt til sådanne aktiviteter skal betragtes som uddelinger efter stk. 1. Hvis der måtte være påbegyndt aktiviteter, som klima-, energi- og forsyningsministeren ikke kan give tilladelse til, skal kommunens ejerskab til aktiviteterne ophøre snarest muligt. Hvis det selskab, hvori aktiviteten udøves, ikke ønsker at ophøre med aktiviteten, skal kommunen snarest muligt bringe ejerskabet af selskabet til ophør. Et eventuelt tab forårsaget af den pågældende aktivitet betragtes som en uddeling efter stk. 1 med rådighedsdato fra den 1. juli i det år, hvor aktiviteten er påbegyndt. Kommunen fremsender dokumentation til Forsyningstilsynet for aktiviteternes økonomiske virkning for kommunen. Dokumentationen skal være bilagt en opgørelse, jf. stk. 1 og 3, hvis der måtte være lidt et tab.

Stk. 10 Ved indsendelse af opgørelse efter stk. 3 kan en kommune ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af stk. 9, 2. pkt., har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til stk. 6-8.

Stk. 11 Stk. 1-10 finder ikke anvendelse, når der ikke er eller har været udøvet distributionsvirksomhed i selskabet eller selskaberne omfattet af stk. 1 og selskabet eller selskaberne er omfattet af § 37 i lov om elforsyning, § 23 i lov om varmeforsyning eller § 2 i lov om kommuners afståelse af vandselskaber.

Stk. 12 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation, jf. stk. 3, herunder om, at der skal indhentes erklæringer fra kommunens revisor eller en statsautoriseret revisor.

Kapitel 6a

Levering af opgraderet biogas til systemet og renset biogas til bygasnet

§35a Tilslutning af biogasopgraderingsanlæg m.v.
I områder, som er forsynet fra det sammenkoblede system, skal distributions- og transmissionsselskaber efter anmodning fra ejeren af opgraderingsanlægget tilslutte anlæg til opgradering af biogas til behørig kvalitet (opgraderingsanlæg) til distributionssystemerne eller transmissionssystemet.

Stk. 2 Distributions- eller transmissionsselskabet fastlægger tilslutningspunktet efter drøftelse med ejeren af opgraderingsanlægget og ud fra en økonomisk vurdering af de samlede omkostninger for tilslutningen og de løbende driftsomkostninger ved tilførslen af den opgraderede biogas. Distributions- eller transmissionsselskabet skal i fornødent omfang drøfte valg af tilslutningspunktet med andre distributions- og transmissionsselskaber, før der træffes afgørelse. Afgørelsen om etablering af tilslutning af et opgraderingsanlæg til distributionssystemerne eller transmissionssystemet, herunder om tilslutningspunktet og om fordeling af omkostninger, træffes af det selskab, til hvis system det er blevet besluttet at opgraderingsanlægget tilsluttes.

Stk. 3 Forvaltningsloven gælder for distributions- og transmissionsselskaber, i det omfang de træffer afgørelse efter stk. 2.

Stk. 4 Ejeren af opgraderingsanlægget skal afholde de direkte henførbare omkostninger forbundet med tilslutningen til det anviste tilslutningspunkt efter stk. 2 samt de efterfølgende driftsomkostninger ved tilførslen af den opgraderede biogas. Øvrige omkostninger, herunder til etablering og ændringer, afholdes af distributionsselskabet, hvis omkostningerne vedrører distributionssystemet, eller af transmissionsselskabet, hvis omkostningerne vedrører transmissionssystemet.

Stk. 5 Distributions- og transmissionsselskaber har pligt til at give enhver, der anmoder om tilslutning af et opgraderingsanlæg, alle nødvendige oplysninger, herunder

 • 1) en rimelig og nøjagtig tidsplan for modtagelse og behandling af ansøgningen om tilslutning,

 • 2) et detaljeret skøn over de samlede omkostninger for tilslutningen og de løbende driftsomkostninger ved tilførslen af den opgraderede biogas og

 • 3) en rimelig og vejledende tidsplan for tilslutningen.

Stk. 6 Afgørelser efter stk. 2 kan påklages til Forsyningstilsynet. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Klage indgives til distributions- eller transmissionsselskabet, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen til Forsyningstilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen.

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om et opgraderingsanlægs tilslutning til distributionssystemerne eller transmissionssystemet, herunder nærmere regler om fordelingen af omkostninger ved tilslutning og ved at være tilsluttet distributionssystemerne eller transmissionssystemet mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet.

§35b Leveringskvalitet
Distributions- og transmissionsselskaber kan fastsætte nødvendige krav om, at opgraderet biogas, der ønskes injiceret i distributions- eller transmissionssystemet, leveres ved et givet gastryk og en given brændværdi.

§35c (Ophævet)
(Ophævet)

§35d Pristillæg til anvendelse af biogas
Administration af pristillæg

Enhver, der anmoder om pristillæg efter § 35 g, skal lade sig registrere hos klima-, energi- og forsyningsministeren og meddele nødvendige oplysninger af betydning for tildelingen af pristillægget til ministeren, jf. stk. 8. Oplysningerne indberettes til et register, som ministeren opretter.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse om retten til og størrelsen af pristillægget samt udbetaling m.v. heraf.

Krydshenvisningerne til energifremmelovens §§ 43 b til 43 d er ikke lavet, idet de ikke er trådt i kraft endnu. Det fremgår af ikraftstrædelsesbestemmelserne i ændringslov nr. 900 af 4/7 2013, at ministeren bestemmer tidspunktet for ikrafttrædelse af disse bestemmelser, hvilket ikke ses at være sket endnu.

Stk. 3 Biogas, hvortil der er ydet tilskud efter §§ 43 b, 43 c eller 43 d i lov om fremme af vedvarende energi, er ikke berettiget til støtte efter § 35 g i denne lov.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til og om den nødvendige dokumentation for at opnå pristillæg efter § 35 g. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herudover fastsætte regler i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kriterier for bæredygtighed og om, at modtagelse af ydelserne er betinget af opfyldelsen af disse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at krav til begrænsning, tilsyn og kontrol af udslip af drivhusgasser fra anlæg, der producerer, renser eller opgraderer biogas, skal overholdes som betingelse for at modtage pristillæg efter § 35 g.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at producenter af biogas skal indberette de måledata til ministeren, som er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af tillæg efter § 35 g. Det kan fastsættes, at målingerne skal omfatte forhold vedrørende biogasproduktionen eller leveret biogas, og at ministeren kan beslutte, at målingerne skal udføres af det lokale distributionsselskab. Det kan fastsættes, at ministeren kan afslå at udbetale tillæg efter § 35 g, såfremt de nødvendige data ikke indberettes.

Stk. 6 For så vidt angår tillæg, der ydes efter § 35 g, stk. 1 og 2, indberetter distributions- og transmissionsselskaber mængden af den opgraderede biogas, der leveres til det sammenkoblede system til klima-, energi- og forsyningsministeren. Omkostninger ved indberetningen og målingen skal afholdes af ejeren af opgraderingsanlægget.

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan, for så vidt angår tillæg, der ydes efter § 35 g, stk. 1, 1. pkt., fastsætte regler om, at omkostninger ved indberetning og måling af mængden af den rensede biogas, der leveres til et bygasnet, skal afholdes af tillægsmodtageren, og at målingen for tillægsmodtagerens regning skal attesteres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering.

Stk. 8 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om ansøgning og registrering efter stk. 1 og for installation, tilsyn og kontrol og teknisk måleudstyr. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om måling og indberetning.

Stk. 9 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan omkostninger ved produktion og tilførsel af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og af renset biogas til et bygasnet skal opgøres. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at enhver, der modtager pristillæg efter § 35 g, og producenter af biogas, der leverer biogas til modtagere af pristillæg efter § 35 g, skal meddele ministeren de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre omkostningerne efter 1. pkt.

Stk. 10 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om overdragelse af tilsagn om pristillæg, jf. § 35 i, herunder om ansøgning, dokumentationskrav, krav til anmeldelse og registrering samt betingelser og beregning af årsnorm, jf. § 35 h.

§35e Udbetaling af pristillæg
Udbetaling af pristillæg efter §§ 35 d og 35 g og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser kan tilbageholdes, hvis tillægsmodtageren uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af pristillægget eller tilsyn eller kontrol med udbetalingen.

Stk. 2 Udbetalingen genoptages, når tillægsmodtageren har meddelt nærmere angivne oplysninger om det pågældende forhold.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser og frister for tilbageholdelse og genoptagelse af pristillæg og andre ydelser.

§35f Ejerskab til et opgraderingsanlæg eller til et anlæg til rensning af biogas med henblik på levering til et bygasnet, hvortil der ydes pristillæg efter § 35 g, og ændringer i ejerskabet til de pågældende anlæg skal anmeldes til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg til den, der er anmeldt som ejer af et anlæg som nævnt i stk. 1 i den periode, som udbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og udbetaling efter stk. 1 og 2.

§35g Pristillæg
For opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet system, og for renset biogas, der leveres til et bygasnet, kan klima-, energi- og forsyningsministeren yde et pristillæg på 82,2 kr. pr. leveret GJ opgraderet eller renset biogas. Pristillægget ydes til den, der opgraderer eller renser biogassen. Pristillægget indeksreguleres den 1. januar hvert år på grundlag af 60 pct. af udviklingen i nettoprisindekset i det foregående kalenderår. Pristillægget er betinget af klima-, energi- og forsyningsministerens tilsagn, jf. stk. 5-7. Stk. 2-13 og §§ 35 h og 35 i finder tilsvarende anvendelse for renset biogas, der leveres til bygasnet.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i tillæg til de i stk. 1 nævnte pristillæg yde et pristillæg på 21 kr. pr. leveret GJ opgraderet biogas. Pristillægget ydes til den, der opgraderer biogassen. Pristillægget nedsættes den 1. januar hvert år fra 2020 med det beløb i kroner pr. GJ, som gasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,20 kr. pr. GJ. Er gasprisen lavere end basisprisen, forøges pristillægget tilsvarende. Ved beregningen efter 3. og 4. pkt. anvendes den gennemsnitlige markedspris på gas i kalenderåret. Ved markedspris forstås den daglige slutpris i kroner pr. kubikmeter på den nordiske gasbørs omregnet til kroner pr. GJ med gassens nedre brændværdi. Pristillægget er betinget af klima-, energi- og forsyningsministerens tilsagn, jf. stk. 5-7.

Stk. 3 Ved reguleringen af pristillæggene efter stk. 1 og 2 beregnes priser og pristillæg med én decimal.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, at pristillæg efter denne bestemmelse skal nedsættes eller bortfalde.

Stk. 5 For opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet system fra anlæg, som er tilsluttet et sammenkoblet system og senest den 1. januar 2020 leverer opgraderet biogas, kan der meddeles tilsagn om pristillæg efter stk. 1 og 2.

Stk. 6 Er der senest den 1. april 2019 indgået aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, jf. § 35 a, stk. 2, hvoraf det følger, at anlægget skal tilsluttes distributionssystemerne eller transmissionssystemet senest den 1. januar 2020, dispenseres der fra skæringsdatoen den 1. januar 2020, jf. stk. 5, hvis tilslutningen til naturgasforsyningssnettet forsinkes til efter den 1. januar 2020 på grund af hændelser, som skyldes forhold, som ejeren af anlægget ikke med rimelighed kunne påvirke eller forudse.

Stk. 7 For opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet system fra anlæg, som tilsluttes et sammenkoblet system og begynder at levere opgraderet biogas til et sammenkoblet system efter den 1. januar 2020, kan klima, energi- og forsyningsministeren meddele tilsagn om pristillæg efter stk. 1 og 2, når

 • 1) der senest den 8. februar 2019 er foretaget en irreversibel investering i anlægget til opgradering af biogas i form af investering i etablering af opgraderingsanlægget eller indgåelse af aftale om tilslutning af opgraderingsanlægget til distributionssystemerne eller transmissionssystemet med distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2, og

 • 2) der er sikret leverance af biogas fra et eksisterende biogasanlæg eller fra et planlagt biogasanlæg, som den 1. juli 2019 er meddelt en VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), i det omfang anlægget er omfattet af krav herom, og en miljøgodkendelse eller en tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, i det omfang anlægget er miljøgodkendelsespligtigt. Hvis det eksisterende eller planlagte biogasanlæg ikke har samme ejer som opgraderingsanlægget, skal der senest den 1. juli 2019 være indgået bindende aftale om køb af biogas til opgradering fra biogasanlægget.

Stk. 8 Tilsagn efter stk. 5-7 er betinget af, at klima-, energi- og forsyningsministeren senest den 1. maj 2020 har modtaget en ansøgning om tilsagn. Der skal ansøges om tilsagn efter stk. 5, 6 eller 7 for hvert enkelt opgraderingsanlæg. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan undtagelsesvis beslutte, at der meddeles tilsagn, uanset at ansøgningen er modtaget efter den 1. maj 2020.

Stk. 9 Tilsagn efter stk. 5-7 meddeles for en periode på 20 år regnet fra det tidspunkt, hvor anlægget leverer opgraderet biogas til distributionssystemerne eller transmissionssystemet.

Stk. 10 Tilsagn efter stk. 5-7 meddeles på baggrund af en årsnorm, jf. § 35 h.

Stk. 11 Tilsagn efter stk. 6 og 7 betinges af, at anlægget senest den 31. december 2022 begynder at opgradere biogas og levere den til et sammenkoblet system.

Stk. 12 Tilsagn efter stk. 5-7 er betinget af, at ansøgeren opfylder krav om adgang til og dokumentation for at modtage pristillæg, som fremgår af regler fastsat efter § 35 d.

Stk. 13 Staten afholder inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven udgifterne til pristillæg efter stk. 1 og 2 og omkostningerne forbundet med administration heraf.

§35h Årsnormen beregnes efter en formel baseret på kapaciteten og opgøres i GJ.

Stk. 2 For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 5, der er idriftsat til opgradering af biogas, og hvor der er påbegyndt levering til et sammenkoblet system senest den 8. februar 2019, fastlægges den i stk. 1 nævnte kapacitet som den mindste af følgende værdier:

 • 1) Kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som er indgået senest den 8. februar 2019 mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.

 • 2) Den tekniske kapacitet af det opgraderingsanlæg, der er idriftsat senest den 8. februar 2019.

Stk. 3 For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 5, der ikke er idriftsat til opgradering af biogas, og hvor der ikke er påbegyndt levering til et sammenkoblet system senest den 8. februar 2019, og som idriftsættes og påbegynder levering til et sammenkoblet system senest den 1. januar 2020, fastlægges den i stk. 1 nævnte kapacitet som den mindste af følgende værdier:

 • 1) Kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som er indgået senest den 1. januar 2020 mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.

 • 2) Den tekniske kapacitet af det opgraderingsanlæg, der er idriftsat senest den 1. januar 2020.

Stk. 4 For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 5, der er idriftsat til opgradering af biogas, hvor der er påbegyndt levering til et sammenkoblet system senest den 8. februar 2019, og hvor der senest den 8. februar 2019 er foretaget en irreversibel investering i udvidelse af anlægget til opgradering af biogas, fastlægges den i stk. 1 nævnte kapacitet som den mindste af følgende værdier, jf. dog stk. 5:

 • 1) Kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som er indgået senest den 8. februar 2019 mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.

 • 2) Den tekniske kapacitet af det opgraderingsanlæg, der er investeret i senest den 8. februar 2019.

Stk. 5 Hvis udvidelsen også omfatter udvidelse af anlægget til produktion af biogas, er det en betingelse for fastlæggelse af årsnormen efter stk. 4, at der for denne udvidelse senest den 1. juli 2019 er meddelt en VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), i det omfang udvidelsen er omfattet af krav herom, og en miljøgodkendelse eller tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, i det omfang udvidelsen er miljøgodkendelsespligtig.

Stk. 6 For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 6, fastlægges kapaciteten nævnt i stk. 1 på grundlag af den kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale indgået senest den 1. april 2019 om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som indgås mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.

Stk. 7 For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 7, som idriftsættes og påbegynder levering til et sammenkoblet system efter den 1. januar 2020, fastlægges den i stk. 1 nævnte kapacitet som den mindste af følgende værdier:

 • 1) Kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som er indgået senest den 8. februar 2019 mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.

 • 2) Den tekniske kapacitet af det opgraderingsanlæg, der er investeret i senest den 8. februar 2019.

Stk. 8 Årsnormen efter stk. 1-7 fastlægges i det tilsagn, som meddeles i medfør af § 35 g, stk. 5-7, og gælder fra og med kalenderåret 2020 eller, hvis anlægget sættes i drift efter 2020, fra og med det kalenderår, hvor anlægget sættes i drift og påbegynder levering til et sammenkoblet system.

§35i Et tilsagn om pristillæg, jf. § 35 g, stk. 5-7, herunder den fastlagte tilsagnsperiode og årsnorm, kan overdrages. Klima-, energi- og forsyningsministeren skal godkende overdragelsen.

Kapitel 6 b

Midlertidig fravigelse af frister og betingelser som følge af covid-19

Kapitel 6 b ophæves den 1. marts 2021, jf. § 3, stk. 3, i lov nr. 546 af 28. april 2020.

§35j Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler og træffe beslutning om fravigelse af frister og andre betingelser, som påhviler virksomheder i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, og som har betydning for retten til at opnå pristillæg for opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet system, og for renset biogas, der leveres til et bygasnet, jf. §§ 35 d-i, når det som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19-epidemien må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for de pågældende virksomheder at overholde disse frister eller betingelser.

Kapitel 6 c

Oprindelsesgaranti for gas fra vedvarende energikilder

§36 Gasselskabernes priser og betingelser
Med henblik på at garantere oprindelsen af gas fra vedvarende energikilder udsteder klima-, energi- og forsyningsministeren efter anmodning oprindelsesgarantier. Ministeren annullerer og fører tilsyn med oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder.

Stk. 2 Ved oprindelsesgaranti forstås et elektronisk dokument, hvis eneste funktion er over for en slutkunde at dokumentere, at en given andel eller mængde af energi er produceret fra vedvarende energikilder.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om udstedelse, overførsel og annullering af og tilsyn med oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder. Ministeren fastsætter herunder regler om

 • 1) betingelser for udstedelse, overførsel og annullering af oprindelsesgarantier,

 • 2) oplysninger, som oprindelsesgarantier skal indeholde, og

 • 3) betaling og opkrævning af beløb til dækning af nødvendige omkostninger efter stk. 1.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Priser og betingelser for gas

§36a Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionssystem samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer.

Stk. 3 Priserne for ydelser fra en kollektiv gasvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om forhold, der muliggør differentierede priser ved overdragelse af distributionsnet til et statsligt selskab.

§37 Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af systemet og forbrugere giver anledning til.

§37a Priser for ydelser fra distributionsselskaberne fastsættes i overensstemmelse med en indtægtsramme. Forsyningstilsynet fastsætter årlige indtægtsrammer for distributionsselskaberne med henblik på dækning af omkostninger ved en effektiv drift af aktiviteterne og forrentning af kapital.

Stk. 2 Indtægtsrammen, jf. stk. 1, udgør det højeste beløb, der i et kalenderår kan oppebæres ved indtægter fra drift af aktiviteterne. Indtægtsrammen fastsættes med udgangspunkt i en reguleringsperiode. Indtægtsrammen fastsættes på baggrund af en omkostningsramme og en forrentningsramme, som beregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 4, nr. 1-3 og 6, og justeres efter stk. 4, nr. 4 og 5.

Stk. 3 Forsyningstilsynet kan indhente uafhængig ekstern bistand til brug for fastsættelse af indtægtsrammen for distributionsselskabernes regning.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om beregning og justering af indtægtsrammen og om længden af reguleringsperioden, herunder regler om:

 • 1) Hvilke indtægter der omfattes af en indtægtsramme, og hvilke omkostninger en indtægtsramme dækker, herunder om indtægter og omkostninger, der regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre selskaber.

 • 2) Fastsættelse og justering af omkostningsrammen, herunder om fremadrettede omkostninger, opgjort i henhold til planer for det fremtidige behov for distributionskapacitet, jf. § 14, stk. 1, nr. 5, og om frist for ansøgning om justering og konsekvens af fristoverskridelse.

 • 3) Fastsættelse og justering af forrentningsrammen, herunder om fastsættelse af forrentningsgrundlag, om beregning og fastsættelse af forrentningssats, om frist for ansøgning om justering og om konsekvens af fristoverskridelse.

 • 4) Fastsættelse af effektiviseringskrav for distributionsselskaber.

 • 5) Fastsættelse af beløbsmæssige justeringer af indtægtsrammen, herunder om fradrag som følge af effektiviseringskrav efter nr. 4, eller om justeringer som følge af differencer efter nr. 6.

 • 6) Opgørelse og afvikling af differencer.

Stk. 5 Forsyningstilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, såfremt det er nødvendigt, for at selskaberne kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i loven, i bestemmelser fastsat i medfør af loven eller i bevillingen, eller som klima-, energi- og forsyningsministeren har pålagt Energinet.

Stk. 6 Distributionsselskaber skal udarbejde, revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for selskabets aktiviteter til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet offentliggør reguleringsregnskaberne.

Stk. 7 Forsyningstilsynet fastsætter nærmere regler om årlige reguleringsregnskaber efter stk. 6, herunder om indhold, opbevaring, revision og indsendelsens form og om, at indsendelsen skal ske elektronisk eller ved anvendelse af et bestemt digitalt system, frist for indsendelse og konsekvens af fristoverskridelse.

§37b Gasleverandører, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden udbud efter § 27, kan i deres priser som nævnt i § 37, stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af gas og andre omkostninger.

Stk. 2 Forsyningstilsynet godkender prisfastsættelsen efter stk. 1 efter anmeldelse, jf. § 40. Godkendelsen kan ledsages af vilkår. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af vilkårene.

Stk. 3 For gasleverandører, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed ved udbud efter § 27, fastsættes prisen for gas leveret fra selskabet i dets egenskab af forsyningspligtigt selskab til det ved udbuddet tilbudte tillæg til den månedlige gaspris og prisen for transmission i Danmark. Tillægget skal dække alle øvrige omkostninger, herunder fleksibilitetsomkostninger og omkostninger til transmission uden for Danmark, og avance. I prisen for gas kan herudover medregnes de omkostninger, en gasleverandør med bevilling til forsyningspligtig virksomhed har som følge af betalinger til myndighedsbehandling og som følge af betalinger til etablering og drift af et privat ankenævn på energiområdet. Den anvendte månedlige gaspris i udbuddet fastsættes ud fra prisen på et relevant gasmarked. Prisen for transmission i Danmark udmeldes af Energinet.

Stk. 4 Priser, der er fastsat i henhold til stk. 3, offentliggøres af selskabet og anmeldes til Forsyningstilsynet efter regler fastsat af Forsyningstilsynet.

Stk. 5 Forsyningstilsynet påser, at et selskab omfattet af stk. 3 i bindingsperioden ikke fastsætter priser, der overstiger selskabets tilbud og eventuelt medregnede omkostninger efter stk. 3, 3. pkt. Hvis Forsyningstilsynet finder, at priserne er for høje, giver tilsynet pålæg om omgående ændring af priserne. Klage over Forsyningstilsynets afgørelser herom har ikke opsættende virkning.

Stk. 6 Ved fusion mellem to eller flere selskaber med bevilling til forsyningspligtig virksomhed, der har opnået bevillingen ved udbud efter § 27, fastholdes den prisregulering, som efter stk. 3 var gældende på fusionstidspunktet i de hidtidige bevillingsområder. Ved spaltning af et selskab med bevilling til forsyningspligtig virksomhed, der har opnået bevillingen ved udbud efter § 27, fastholdes den prisregulering, som efter stk. 3 var gældende på spaltningstidspunktet i det hidtidige bevillingsområde.

§37d Priser for ydelser fra transmissionsselskaber fastsættes i overensstemmelse med en indtægtsramme. Forsyningstilsynet fastsætter årligt indtægtsrammen for transmissionsselskaber med henblik på dækning af omkostninger ved en effektiv drift af aktiviteterne og forrentning af den investerede kapital.

Stk. 2 Indtægtsrammen, jf. stk. 1, udgør det højeste beløb, der i et kalenderår kan oppebæres ved indtægter fra drift af aktiviteterne. Indtægtsrammen fastsættes med udgangspunkt i en reguleringsperiode. Indtægtsrammen fastsættes på baggrund af en omkostningsramme og en forrentningsramme, som beregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 4, nr. 1-3, og justeres efter regler fastsat i medfør af stk. 4, nr. 4-6, og § 37 e, stk. 2.

Stk. 3 Forsyningstilsynet kan indhente uafhængig ekstern bistand til brug for fastsættelse af indtægtsrammen for transmissionsselskabets regning.

Stk. 4 Forsyningstilsynet fastsætter nærmere regler om beregning og justering af indtægtsrammen og om længden af reguleringsperioden. Forsyningstilsynet fastsætter herunder regler om:

 • 1) Hvilke indtægter der omfattes af en indtægtsramme, og hvilke omkostninger en indtægtsramme dækker, herunder om indtægter og omkostninger, der regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre selskaber.

 • 2) Fastsættelse og justering af omkostningsrammen, herunder om frist for ansøgning om justering og konsekvens af fristoverskridelse.

 • 3) Fastsættelse og justering af forrentningsrammen, herunder om fastsættelse af forrentningsgrundlag, om beregning og fastsættelse af forrentningssats og om frist for ansøgning om justering og konsekvens af fristoverskridelse.

 • 4) Fastsættelse af effektiviseringskrav for transmissionsselskaber.

 • 5) Fastsættelse af beløbsmæssige justeringer af indtægtsrammen, herunder om fradrag som følge af effektiviseringskrav efter stk. 4, nr. 4, eller om justeringer som følge af differencer efter stk. 4, nr. 6.

 • 6) Opgørelse og afvikling af differencer.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at gasopstrømsrørledningsnetvirksomhed om gasopstrømsanlægsvirksomhed helt eller delvis vil være undtaget fra stk. 1.

§37e Transmissionsselskaber kan i forbindelse med aktiviteter relateret til systemansvarlig virksomhed ansøge Forsyningstilsynet om tillæg til indtægtsrammen for meromkostninger til markedsudvikling, systemudvikling, systemdriftsudvikling og udvikling af tekniske kompetencer i forbindelse med teknologiudvikling eller indpasning af gas fra vedvarende energikilder. Der skal ske inddragelse af offentligheden forud for ansøgning til Forsyningstilsynet.

Stk. 2 Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om, hvordan meromkostninger som følge af ansøgning efter stk. 1 indgår i indtægtsrammen efter § 37 d, om krav til ansøgningens indhold og frister og om offentliggørelse.

§37f Transmissionsselskaber omfattet af § 37 d skal udarbejde, revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for selskabets aktiviteter til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet offentliggør reguleringsregnskaberne.

Stk. 2 Forsyningstilsynet fastsætter nærmere regler om årlige reguleringsregnskaber efter stk. 1, herunder om indhold, opbevaring, revision og indsendelsens form, om indsendelsen skal ske elektronisk eller ved anvendelse af et bestemt digitalt system, og om frist for indsendelse og konsekvens af fristoverskridelse.

§38 Priser og betingelser for ydelser fra transmissions- og LNG-selskaber skal fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugere.

Stk. 2 Ved fastsættelse af priser for ydelser fra transmissions- og LNG-selskaber skal der tages hensyn til selskabernes omkostninger og til, at der skal kunne opnås et rimeligt afkast af den i selskaberne investerede kapital, jf. dog § 37 d, for så vidt angår transmissionsvirksomhed udført af Energinet.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 omfatter ikke adgang til linepack og andre hjælpefunktioner i transmissionssystemet.

Stk. 4 Forsyningstilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. stk. 2.

§39 (Ophævet).

§40 Tilsyn med priser, fastsættelse af regler
Transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtige selskaber med bevilling, jf. §§ 10 og 24, og Energinet eller denne virksomheds helejede dattervirksomheder, der varetager distributionsvirksomhed, skal til Forsyningstilsynet anmelde

 • 1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionssystem samt LNG-faciliteter, herunder tariffer,

 • 2) priser, tariffer og betingelser for transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtydelserne og grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse,

 • 3) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter,

 • 4) opgørelse af indskudskapital,

 • 5) regnskaber, budgetter og andre oplysninger efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse til brug ved fastsættelsen af og tilsynet med de i § 37 a nævnte indtægtsrammer.

Stk. 2 Transmissionsselskaber skal til Forsyningstilsynet anmelde regnskaber og andre oplysninger efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse til brug ved fastsættelse af og tilsynet med indtægtsrammer nævnt i § 37 d.

Stk. 3 For virksomhed, der varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, skal der, for så vidt angår transmissionsydelser, til Forsyningstilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse.

Stk. 4 Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om anmeldelser efter stk. 1-3.

§41 Hvis Forsyningstilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser.

Stk. 2 Finder Forsyningstilsynet, at priser, betingelser eller aftaler må anses for at give en miljømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig anvendelse af energi, kan tilsynet, efter at forhandlinger med de berørte parter har fundet sted, give påbud om ændring heraf.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Forsyningstilsynet

§41a Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke opgaver Forsyningstilsynet skal varetage, herunder

 • 1) overvågningsopgaver for at sikre velfungerende konkurrencebaserede gasmarkeder og

 • 2) opgaver vedrørende samarbejdet med andre landes energireguleringsmyndigheder, herunder på regionalt plan og EU-plan.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om Forsyningstilsynets opgaver efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet.

§41b Forsyningstilsynet efterkommer bindende juridiske afgørelser fra Europa-Kommissionen og fra det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.

§41c Forsyningstilsynet kan til energireguleringsmyndigheder i lande omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, til Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og til Europa-Kommissionen videregive oplysninger, som er omfattet af Forsyningstilsynets tavshedspligt efter forvaltningsloven, i det omfang det er nødvendigt for varetagelsen af Forsyningstilsynets, den modtagende energireguleringsmyndigheds, agenturets eller Europa-Kommissionens opgaver.

Stk. 2 Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal Forsyningstilsynet betinge videregivelsen af, at oplysningerne

 • 1) er omfattet af en tavshedspligt hos modtageren, som svarer til den, Forsyningstilsynet er undergivet efter forvaltningsloven, og

 • 2) kun kan videregives af modtageren med udtrykkeligt samtykke fra Forsyningstilsynet til det formål, som samtykket omfatter, og til personer, der er omfattet af en tavshedspligt, som svarer til den, Forsyningstilsynet er undergivet efter forvaltningsloven.

§42 Forsyningstilsynet kan til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for tilsynet efter loven eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne få adgang til et selskabs eller en markedsdeltagers lokaler og på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver nødvendig oplysning, herunder selskabets eller markedsdeltagerens regnskaber, øvrige regnskabsmaterialer, forretningsbøger og andre forretningspapirer, uanset om disse oplysninger opbevares elektronisk.

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.

§42a Forsyningstilsynet opretter et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, andre betingelser m.v. og offentliggør et repræsentativt udsnit af disse mindst en gang årligt.

Stk. 2 Anmeldelser er offentligt tilgængelige. Forsyningstilsynet kan dog beslutte, at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis væsentlige hensyn taler herimod.

Stk. 3 Forsyningstilsynet overvåger graden af gennemsigtighed af engrospriser og udarbejder periodiske analyser til dette formål.

Stk. 4 Forsyningstilsynet tager fornødne skridt til i øvrigt at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår. Forsyningstilsynet fastsætter regler om, hvorledes sådanne forhold skal offentliggøres af selskaberne, herunder også af gasleverandørerne, og regler om fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser.

Stk. 5 Forsyningstilsynet kan træffe beslutning om, at en uvildig sagkyndig skal gennemgå regnskaber, kontrakter m.m. i et selskab med henblik på at udarbejde en sagkyndig rapport til brug for tilsynet.

§42b Forsyningstilsynet offentliggør sine afgørelser truffet i henhold til regler i denne lov eller regler udstedt i henhold til loven på tilsynets hjemmeside. Offentliggørelsen kan omfatte navnet på det selskab, som er adressat for afgørelsen, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden. Offentliggørelse af selskabets navn kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for selskabet.

Stk. 2 Offentliggørelse efter stk. 1 må ikke indeholde fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om kundeforhold.

§42c Forsyningstilsynet kan offentliggøre sine afgørelser i sager om overtrædelser af regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne og sine beslutninger om at pålægge tvangsbøder efter § 48, stk. 1, 2. pkt., på sin hjemmeside. Offentliggørelsen kan omfatte navnet på den juridiske eller fysiske person, som er adressat for en afgørelse eller beslutning, når dette skønnes at være af interesse for markedsdeltagerne, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Forsyningstilsynet kan offentliggøre beslutninger om at overgive sager om overtrædelser af regler i den i stk. 1 nævnte forordning til politimæssig efterforskning på sin hjemmeside. Hvis beslutningen er truffet i forhold til en juridisk person, kan offentliggørelse omfatte navnet på den juridiske person, når dette skønnes at være af interesse for markedsdeltagerne, jf. dog stk. 3. Offentliggørelse undlades, hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse.

Stk. 3 Offentliggørelse af en juridisk eller fysisk persons navn efter stk. 1 eller 2 kan ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for den juridiske eller fysiske person.

Stk. 4 Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 må ikke indeholde fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om kundeforhold.

§43 Forsyningstilsynet gør klima-, energi- og forsyningsministeren opmærksom på forhold, som tilsynet mener kan have betydning for løsningen af opgaverne med blandt andet udstedelse, ændring og kontrol med bevillinger.

Stk. 2 Forsyningstilsynet gør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på forhold, som tilsynet mener kan være i strid med konkurrencelovgivningen.

§44 Omkostninger, som er forbundet med Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, betales af de selskaber, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.

Stk. 2 Forsyningstilsynet fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne efter stk. 1, jf. dog stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger i forbindelse med Forsyningstilsynets opgaver efter loven eller regler fastsat i medfør af loven angående distributionsselskabernes opgaver vedrørende energibesparelser.

§44a (Ophævet).

Kapitel 8 a

Administrative bestemmelser

§44b Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation om forhold, som er omfattet af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven eller af EU-retsakter om forhold omfattet af loven, skal ske digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse grupper af personer og virksomheder.

Stk. 2 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden.

§44c Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, indretninger, produkter m.v., som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Kapitel 9
1
Forarbejder

Oplysningspligt, fortrolighed, regnskabsforhold

§45 Klima-, energi- og forsyningsministeren, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet kan i forbindelse med behandling af en klage, udøvelse af tilsyn eller overvågning af markedet indhente oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af disse opgaver, hos bevillingspligtige selskaber, Energinet, gasleverandører samt disses koncernforbundne selskaber og systembrugere, herunder berørte forbrugere, og andre købere af gas.

Stk. 2 Forsyningstilsynet kan til sikring af overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne indhente nødvendige oplysninger hos enhver relevant fysisk og juridisk person.

Stk. 3 Forsyningstilsynet kan til sikring af overholdelsen af den i stk. 2 nævnte forordning indhente nødvendige oplysninger, herunder i elektronisk form, hos offentlige myndigheder.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan til sikring af prisgennemsigtighed og forsyningssikkerhed og til opfølgning af energi- og miljøpolitiske målsætninger, herunder til udarbejdelse af det nødvendige datagrundlag i forbindelse hermed, pålægge bevillingspligtige selskaber, Energinet og gasleverandører at udarbejde og udlevere nærmere angivne oplysninger vedrørende selskabernes driftsmæssige forhold og om de i selskabet købte og solgte ydelser. Det samme gælder oplysninger til brug for udarbejdelse af national og international energistatistik. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligtens omfang og opfyldelse.

§45a Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber skal meddele andre transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at transport og oplagring af gas kan foregå på en måde, der er forenelig med en sikker og effektiv drift af det sammenkoblede system.

Stk. 2 Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber skal give brugerne af systemet de oplysninger, der er nødvendige for at få effektiv adgang til og sikre effektiv udnyttelse af systemet.

Stk. 3 Distributionsselskaber skal meddele det til forsyningspligtige selskaber, at en forbruger er uden gasleverandør.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om selskabernes pligt til at videregive oplysninger i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 5 Klager over selskaber vedrørende selskabernes oplysningspligt efter stk. 1 og 2 og regler udstedt i henhold til loven kan indbringes for Forsyningstilsynet.

§45b Gasleverandører skal sørge for, at relevante data om alle transaktioner vedrørende kontrakter med engroskunder, transmissionsselskaber og lager- og LNG-selskaber om levering af gas er til rådighed for Forsyningstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Europa-Kommissionen i mindst 5 år med henblik på opfyldelsen af deres opgaver.

Stk. 2 (Udelades).

Stk. 3 Forsyningstilsynet kan træffe afgørelse om, at dele af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, stilles til rådighed for andre markedsdeltagere. Forsyningstilsynet skal sikre, at der i den forbindelse ikke sker videregivelse af kommercielt følsomme oplysninger om individuelle markedsdeltagere eller individuelle transaktioner.

Stk. 4 Stk. 3 gælder ikke oplysninger om finansielle instrumenter omfattet af værdipapirhandelsloven.

§46 Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber skal behandle forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som de modtager under udøvelsen af deres virksomhed, fortroligt og forhindre, at oplysninger om egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1 er selskaberne forpligtet til at anmelde eller meddele oplysninger til klima-, energi- og forsyningsministeren, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet i overensstemmelse med gældende regler herom.

Stk. 3 Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber må ikke i forbindelse med det pågældende selskabs eller tilknyttede eller associerede selskabers køb og salg af gas misbruge oplysninger, som de har fået fra tredjepart i forbindelse med tildeling af eller forhandling om adgang til systemet. Det samme gælder i forbindelse med køb og salg af gas i selskaber, der kontrolleres af samme selskabsdeltagere som de pågældende selskaber.

Stk. 4 Klager over selskaber vedrørende forholdene omhandlet i stk. 1 og 3 kan indbringes for Forsyningstilsynet.

§46a Midler, som et selskab opkræver fra andre ifølge bestemmelserne i denne lov, skal holdes adskilt fra selskabets formue.

§47 Gasselskaber skal udarbejde årsrapport og lade denne revidere i henhold til årsregnskabsloven. Ved udarbejdelsen af årsrapporten skal gasselskabet uanset ejerforhold og juridisk status opfylde årsregnskabslovens krav til aktieselskaber, jf. § 7, stk. 1, nr. 2-4, i årsregnskabsloven. Årsrapporten skal være offentligt tilgængelig.

Stk. 2 Gasselskaber skal i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning

 • 1) føre separate regnskaber for hver af deres bevillingspligtige aktiviteter,

 • 2) føre regnskaber, som kan være konsoliderede, over andre gasaktiviteter,

 • 3) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionssystem og

 • 4) i relevant omfang føre konsoliderede regnskaber over ikke gasrelaterede aktiviteter.

Stk. 3 For de i stk. 2 nævnte aktiviteter skal gasselskaber føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber.

Stk. 4 Under den i stk. 1 omhandlede revision skal det især undersøges, om forpligtelsen til at undgå forskelsbehandling og krydssubsidiering, jf. stk. 2, overholdes.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om selskabernes regnskabsføring efter stk. 2 og 3.

Stk. 6 Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder ikke for Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber.

§47a Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af tilsyn og kontrol i forbindelse med opkrævning og anvendelse af beløb, der betales af forbrugerne efter § 9, stk. 1.

Kapitel 9a

Påbud

§47b Klima-, energi- og forsyningsministeren og Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.

Stk. 2 Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk bindende afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder eller strider mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne eller mod retsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.

§47c (Ophævet).

Kapitel 10
1
Forarbejder

Sanktionsbestemmelser

§48 Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Forsyningstilsynet efter § 47 b, stk. 1, om at give oplysninger i henhold til § 11, stk. 1, nr. 4, eller at efterkomme et påbud meddelt af Forsyningstilsynet i medfør af § 41, kan Forsyningstilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder. Det samme gælder, hvis nogen undlader rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Forsyningstilsynet efter § 47 b, stk. 2, om at opfylde de pligter, der påhviler vedkommende efter artikel 3, stk. 4, litra b, 2. pkt., artikel 8, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller stk. 5, 1. pkt., eller artikel 9, stk. 1 eller 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.

Stk. 2 Der er udpantningsret for de i stk. 1 nævnte bøder.

§49 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) driver distributions-, transmissions-, lager-, LNG- og forsyningspligtig virksomhed efter §§ 10 eller 24 uden bevilling,

 • 2) etablerer transmissionssystem, LNG-faciliteter eller direkte ledninger efter §§ 13, 16 og 17 uden tilladelse,

 • 3) tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 og 2 nævnte bestemmelser,

 • 4) undlader at foretage underretning som angivet i § 34,

 • 5) undlader at foretage eller indsende opgørelse, ophøre med ejerskab eller fremsende dokumentation som angivet i § 35,

 • 6) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,

 • 7) overtræder § 10 c, stk. 3, eller § 46, stk. 1 eller 3, eller

 • 8) meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren, Forsyningstilsynet eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet eller i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§49a Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder artikel 3, stk. 4, litra b, 2. pkt., artikel 4, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 1. og 2. pkt., artikel 8, stk. 5, 1. pkt., artikel 9, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 5, eller artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.

Stk. 2 På samme måde straffes markedsdeltagere, der overtræder forordningens artikel 8, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4 Forældelsesfristen for strafansvaret i henhold til stk. 1 og 2 er 5 år.

§49b Overtrædelse af artikel 3, stk. 1, eller artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§50 I regler, som udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne eller vilkår, forbud eller påbud udstedt i henhold til reglerne. Energioplysningsbekendtgørelsen

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11
1
Forarbejder

Klager, Energiklagenævn m.m.

§51 Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og forsyningsministeren eller af Forsyningstilsynet efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven. Med de indskrænkninger, der følger af Europa-Kommissionens beføjelser, behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og forsyningsministeren eller Forsyningstilsynet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet. Energiklagenævnet behandler ligeledes klager over afgørelser truffet af Forsyningstilsynet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministerens og Forsyningstilsynets afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 3 Forsyningstilsynets afgørelser om certificering, jf. § 10 c, kan ikke indbringes for Energiklagenævnet. Dette gælder dog ikke afgørelser, som Forsyningstilsynet træffer i en certificeringsprocedure indledt efter § 10 c, stk. 4, og hvor Forsyningstilsynet afslår certificeringen.

Stk. 4 Klage skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 5 Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter loven eller de regler, der udstedes i henhold til loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

§52 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

 • 1) adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af klima-, energi- og forsyningsministeren eller af Forsyningstilsynet, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet,

 • 2) at afgørelser truffet af en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet eller af Forsyningstilsynet i henhold til en bemyndigelse efter § 54 ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren, og

 • 3) betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

§53 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Energiklagenævnets sammensætning ved nævnets behandling af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 2 Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.

§53a Udgifterne, som er forbundet med etablering og drift af et privat ankenævn på energiområdet, der er godkendt i medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager, betales af selskaber omfattet af lov om elforsyning, lov om gasforsyning og lov om varmeforsyning. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning.

§54 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige Forsyningstilsynet eller en under ministeriet oprettet institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Kapitel 12
1
Forarbejder

Ekspropriation, erstatning

§55 Til etablering og drift af de nødvendige transmissionsanlæg kan klima-, energi- og forsyningsministeren, når almenvellet kræver det, tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2 Til etablering og drift af de nødvendige opstrømsanlæg kan klima-, energi- og forsyningsministeren, når almenvellet kræver det, tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 3 Til etablering og drift af de nødvendige distributionsanlæg i henhold til § 14 a kan klima-, energi- og forsyningsministeren, når almenvellet kræver det, tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 4 Til etablering og drift af de nødvendige tilslutninger af opgraderingsanlæg til distributionssystemerne eller transmissionssystemet, jf. § 35 a, stk. 1, kan klima-, energi- og forsyningsministeren for tilslutning til transmissionssystemet eller kommunalbestyrelsen for tilslutning til distributionssystemet, når almenvellet kræver det, og når der efter § 35 a, stk. 1, er opnået ret til tilslutning, tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 5 Ekspropriation i henhold til stk. 1, 2 og 3 finder sted efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 6 Ved ekspropriation for tilslutninger til distributionssystemet efter stk. 4 finder reglerne i kapitel 3 i lov om varmeforsyning anvendelse. Ved ekspropriation for tilslutninger til transmissionssystemet efter stk. 4 finder reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom anvendelse.

§56 Bevillingshavere skal erstatte skader, der forvoldes ved den i henhold til bevilling udøvede virksomhed, selv om skaden er hændelig.

Stk. 2 Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber skal på tilsvarende vis erstatte skader, der forvoldes ved gasvirksomhed udøvet i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, uanset om skaden er hændelig.

Stk. 3 Har skadelidende ved forsæt eller grov uagtsomhed medvirket til skaden, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Kapitel 13
1
Forarbejder

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

§57 Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning.

§58 (Ophævet).

§59 Et selskab, som ved lovens ikrafttræden lovligt udøvede virksomhed, og som efter denne lov er bevillingspligtigt, har ret til at få bevilling til sin virksomhed, når

 • 1) selskabet erklærer at ville opfylde de forpligtelser, som det pålægges efter bestemmelserne i loven og i bevillingen, og

 • 2) selskabet opfylder de i denne lov stillede krav for at kunne meddeles bevilling.

§60 Godkendelse til etablering og ændringer af transmissionsnet, som er givet efter bestemmelserne i den hidtil gældende lov om naturgasforsyning, opretholdes i overensstemmelse med deres indhold og varighed.

Stk. 2 Et bevillingspligtigt selskab kan, når det inden en af klima-, energi- og forsyningsministeren fastsat frist indgiver fornøden ansøgning om bevilling, midlertidigt fortsætte sin virksomhed uden bevilling, indtil klima-, energi- og forsyningsministeren har afgjort ansøgningen, forudsat at det ansøgende selskab overholder lovens bestemmelser for virksomheden.

§60a Såfremt denne lov indebærer, at en eksisterende virksomhed skal opdeles i flere selvstændige juridiske enheder, skal opdelingen gennemføres således, at der til hver enhed henføres de aktiver og passiver, der naturligt er knyttet til den aktivitet, som den pågældende enhed skal udøve. Fordelingen af virksomhedens passiver har ikke virkning i forhold til virksomhedens kreditorer uden disses samtykke.

Stk. 2 Forsyningstilsynet påser overholdelsen af bestemmelsen i stk. 1 i forbindelse med fastlæggelsen af virksomhedernes åbningsbalancer.

§ 25 blev ophævet ved ændringslov nr. 494 af 9/6 2004, § 2, men man glemte tilsyneladende at foretage konsekvensrettelse af henvisningerne til § 25 i § 61, stk. 1.

§61 Distributionsselskaber og forsyningsselskaber, som varetager aktiviteter, der efter nærværende lovs ikrafttræden kræver bevilling efter § 25, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, skal ved lovens ikrafttræden og efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse udarbejde en opgørelse over kapitalforhold før nærværende lovs ikrafttræden. Selskaberne skal herefter udarbejde en åbningsbalance, der udformes efter retningslinjer fastsat af Forsyningstilsynet, og som vil skulle danne grundlag for den fremtidige prisfastsættelse efter bestemmelserne i denne lov. Opgørelsen og åbningsbalancen fremsendes til Forsyningstilsynet inden en af tilsynet fastsat frist.

Stk. 2 Selskaberne nævnt i stk. 1 skal inden en af Forsyningstilsynet fastsat frist fremsende en redegørelse for, hvorledes størrelsen af aktiver og passiver er fastsat.

Stk. 3 Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt de af selskaberne fremsendte opgørelser og åbningsbalancer efter stk. 1 kan godkendes.

Stk. 4 Såfremt et selskab ikke har opfyldt sine forpligtelser efter stk. 1 og 2, inden for den af Forsyningstilsynet fastsatte frist, fastsætter tilsynet opgørelsen og åbningsbalancen.

§62 Kontrakter om levering af gas til kunder indgået inden denne lovs ikrafttræden kan løbe uændret videre.

§63 (Udelades).

§64 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte overgangsregler.

§65 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside