Gasforsyningsloven § 40

Denne konsoliderede version af gasforsyningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om gasforsyning

Lov nr. 449 af 31. maj 2000, jf.
lovbekendtgørelse nr. 126 af 06. februar 2020,
som ændret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, lov nr. 546 af 28. april 2020, lov nr. 2211 af 29. december 2020, lov nr. 883 af 12. maj 2021, lov nr. 923 af 18. maj 2021 og lov nr. 1594 af 28. december 2022

Tilsyn med priser, fastsættelse af regler
§ 40

Transmissionsselskaber, transmissionssystemejere, systemoperatører og distributions-, LNG- og forsyningspligtige selskaber med bevilling, jf. §§ 10 og 24, og Energinet eller denne virksomheds helejede dattervirksomheder, der varetager distributionsvirksomhed, skal til Forsyningstilsynet anmelde

  • 1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionssystem samt LNG-faciliteter, herunder tariffer,

  • 2) priser, tariffer og betingelser for transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtydelserne og grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse,

  • 3) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter,

  • 4) opgørelse af indskudskapital,

  • 5) regnskaber, budgetter og andre oplysninger efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse til brug ved fastsættelsen af og tilsynet med de i § 37 a nævnte indtægtsrammer.

Stk. 2 Transmissionsselskaber eller transmissionssystemejere og systemoperatører skal til Forsyningstilsynet anmelde regnskaber og andre oplysninger efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse til brug ved fastsættelse af og tilsynet med indtægtsrammer nævnt i § 37 d.

Stk. 3 For virksomhed, der varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, skal der, for så vidt angår transmissionsydelser, til Forsyningstilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse.

Stk. 4 Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om anmeldelser efter stk. 1-3.