Lov om energipolitiske foranstaltninger

Denne konsoliderede version af lov om energipolitiske foranstaltninger er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 194 af 28. april 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989,
som ændret ved lov nr. 1076 af 20. december 1995

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 Energipolitisk planlægning.
§ 1

Med det formål at skabe grundlag for en formindskelse af landets afhængighed af importeret olie gennem forbedret udnyttelse og anvendelse af energi og ved fremskyndet udnyttelse af andre energikilder udarbejder energiministeren energipolitiske redegørelser, der indeholder:

  • 1) vurdering af energibehov og energiforsyningsmuligheder,

  • 2) målsætninger og planer for en hensigtsmæssig fremskaffelse og udnyttelse af forskellige former for energi samt

  • 3) programmer for energiforskning og -udvikling.

Stk. 2 Еnergiministeren afgiver de i stk. 1 nævnte redegørelser til folketinget.

§ 2

(Ophævet)

Kapitel 2 Energistyrelsen.
§ 3

Energistyrelsen bistår energiministeren og andre myndigheder i spørgsmål inden for energiområdet.

Stk. 2 Styrelsen skal følge og vurdere den danske og den internationale udvikling i produktion, forsyning, forbrug og forskning på energiområdet.

Stk. 3 Ministeren kan overdrage styrelsen at varetage opgaver, herunder udøve beføjelser, inden for energiområdet, som efter lovgivningen påhviler ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Kapitel 3 Forskningscenteret Risø.
§ 4

(Ophævet)

§ 5

(Ophævet)

§ 6

(Ophævet)

§ 7

(Ophævet)

§ 8

(Ophævet)

Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.
§ 9

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lov nr. 312 af 21. december 1955 om en atomenergikommission ophæves.

Stk. 3 I § 5, stk. 1, i lov nr. 199 af 24. maj 1972 om forskningsråd og planlægningsrådet for forskning ændres »atomenergikommissionen« til: »bestyrelsen for Forskningscenteret Risø«.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser som de særlige grønlandske forhold tilsiger.