Lov om energipolitiske foranstaltninger Kapitel 4

Denne konsoliderede version af lov om energipolitiske foranstaltninger er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 194 af 28. april 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989,
som ændret ved lov nr. 1076 af 20. december 1995

Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.
§ 9

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lov nr. 312 af 21. december 1955 om en atomenergikommission ophæves.

Stk. 3 I § 5, stk. 1, i lov nr. 199 af 24. maj 1972 om forskningsråd og planlægningsrådet for forskning ændres »atomenergikommissionen« til: »bestyrelsen for Forskningscenteret Risø«.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser som de særlige grønlandske forhold tilsiger.