Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1225 af 18. december 2012

§ 1

Miljøministeren fastsætter de regler, der er nødvendige for administrationen i Danmark af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.

§ 2

Miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, har uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation adgang til offentlige og private ejendomme, herunder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt, for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af denne lov og Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ for at sikre overholdelsen af forordningerne. Dette gælder dog ikke lokaler, der udelukkende anvendes til privat bolig. Miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, har på tilsvarende måde adgang til forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, hvis det skønnes nødvendigt.

Stk. 2 Ved tilsyn efter stk. 1 skal den, der er ansvarlig for virksomheden, efter anmodning fra miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, yde myndigheden fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 3 Det materiale, der er nævnt i stk. 1, 3. pkt., skal udleveres af den, der er ansvarlig for virksomheden, efter anmodning fra miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil.

Stk. 4 Politiet yder nødvendig bistand til udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.

§ 3

En virksomhed skal efter anmodning fra miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for tilsynets gennemførelse, og vederlagsfrit yde bistand ved tilsyn, prøveudtagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data.

Stk. 2 Miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, kan som led i tilsynet vederlagsfrit mod kvittering udtage eller pålægge virksomheden at udtage prøver af træ og træprodukter.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en virksomhed skal yde tilsynsmyndigheden bistand ved forsendelse af prøver og afholde udgifterne herved.

§ 4

Miljøministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn af overholdelsen af Den Europæiske Unions forordninger om FLEGT-licenser og regler udstedt i medfør af denne lov vedrørende FLEGT-licensordningen.

§ 5

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelser og ansøgninger i medfør af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ og regler udstedt i medfør af denne lov skal indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at betalinger i medfør af lovens regler skal ske digitalt.

§ 6

Miljøministeren kan bemyndige en under Miljøministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt miljøministeren. Delegationsbekendtgørelse

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. Delegationsbekendtgørelse

Stk. 3 Miljøministeren kan endvidere efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) overtræder bestemmelserne i forordningerne,

  • 2) overtræder § 2, stk. 2 eller 3, eller

  • 3) undlader at give de oplysninger eller at afgive de prøver, der påkræves efter § 3, stk. 1.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt skade på de interesser, som Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller

  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år under de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.