14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

I medfør af § 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, § 37 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 21. september 2018, § 68, nr. 1, og § 70 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019, § 90, nr. 1, og § 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019, § 52, nr. 2, og § 54 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018, § 26 a, nr. 2 og § 28 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019, § 31, stk. 8, og § 33, stk. 1, i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1605 af 14. december 2016, § 21, stk. 5, i olieberedskabsloven, lov nr. 354 af 24. april 2012, § 9, stk. 1 og 2, i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 17. januar 2019, § 19 og § 20, stk. 4, nr. 2, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 23. august 2019, § 14, stk. 9, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (ecodesignloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 15. september 2010, som ændret ved lov nr. 580 af 18. juni 2012 og lov nr. 86 af 28. januar 2014, § 11, stk. 5, i lov nr. 1521 af 18. december 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven), § 29, stk. 4, nr. 2, og § 31, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 841 af 21. august 2019, § 9 i lov nr. 1050 af 23. december 1992 om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger, § 7, stk. 3, i lov nr. 407 af 14. juni 1995 om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger, § 6, stk. 5, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser, § 6 i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2012, § 7, stk. 4, i lov nr. 420 af 1. juni 1994 om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme, § 7, stk. 2, i lov nr. 4 af 3. januar 1992 om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet, § 7, stk. 2, i lov nr. 3 af 3. januar 1992 om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler, § 7, stk. 1, i lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 3. februar 2000, § 21 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 27. juni 2018, § 10, stk. 1, i lov om statstilskud til elintensive virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 26. januar 2017, § 25 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 2016, § 9 a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, § 80 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019, § 4 i lov nr. 261 af 16. marts 2016 om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, § 5, stk. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, § 78, stk. 1 og 3, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, og § 43 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Opgaver
Energistyrelsen, nedsat efter lov om energipolitiske foranstaltninger, er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

§2 Energistyrelsen understøtter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement. Energistyrelsen yder rådgivning og anden bistand inden for energi-, forsynings- og klimaområdet til klima-, energi- og forsyningsministeren og andre myndigheder.

Stk. 2 Energistyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed inden for styrelsens område over for andre centrale og lokale myndigheder samt private.

Stk. 3 Energistyrelsen kan efter klima-, energi- og forsyningsministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

§3 Energistyrelsens beføjelser i energi-, forsynings- og klimalovgivningen
Hvor klima-, energi- og forsyningsministeren i henhold til nedenstående lovgivning tillægges beføjelser, jf. dog § 4 samt §§ 7-16, udøver Energistyrelsen disse beføjelser på ministerens vegne samt modtager underretning og materiale på vegne af ministeren, for så vidt disse beføjelser ikke er delegeret til Forsyningstilsynet:

 • 1) Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Undergrundsloven).

 • 2) Lov om kontinentalsoklen (Kontinentalsokkelloven).

 • 3) Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Rørledningsloven).

 • 4) Lov om fremme af vedvarende energi.

 • 5) Lov om elforsyning.

 • 6) Lov om naturgasforsyning.

 • 7) Lov om varmeforsyning.

 • 8) Lov om fjernkøling.

 • 9) Lov om CO2-kvoter.

 • 10) Olieberedskabslov.

 • 11) Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter.

 • 12) Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger.

 • 13) Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (biobrændstofloven).

 • 14) Lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

 • 15) Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (Ecodesignloven).

 • 16) Lov om energimærkning af energirelaterede produkter.

 • 17) Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

 • 18) Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger.

 • 19) Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger.

 • 20) Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme.

 • 21) Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser.

 • 22) Lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet.

 • 23) Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

 • 24) Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme.

 • 25) Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet.

 • 26) Lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler.

 • 27) Lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder.

 • 28) Lov om statstilskud til elintensive virksomheder.

 • 29) Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer.

 • 30) Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.

 • 31) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 • 32) Lov om kommuners afståelse af vandselskaber.

 • 33) Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

 • 34) Lov om vandforsyning.

 • 35) Lov om vandløb.

 • 36) Lov om miljøbeskyttelse.

 • 37) Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 2 Energistyrelsen varetager forvaltningen af statens højhedsret over søterritoriet, for så vidt angår anbringelse af ledningsanlæg (rørledninger, sø- og luftledninger m.m.) til energitransport, jf. dog § 9.

Stk. 3 Energistyrelsen udøver de beføjelser, der er tillagt ministeren i tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund samt beføjelser, der er tillagt ministeren i henhold til aftale af 19. maj 1981 mellem energiministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevillingen af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund.

Stk. 2 Energistyrelsen skal under udøvelsen af beføjelserne i stk. 1 inddrage Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement i spørgsmål af væsentlig betydning for klima-, energi- og forsyningsområdet.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for klima-, energi- og forsyningsministerens beføjelser til at fastsætte regler efter lov om miljøbeskyttelse.

§5 Energistyrelsens beføjelser i anden lovgivning
Energistyrelsen udøver følgende opgaver og beføjelser inden for de delegerede områder, jf. §§ 3-4, i henhold til beredskabsloven:

 • 1) Planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner samt revisioner af beredskabsplaner, jf. lovens § 24.

 • 2) Fastsættelse af vejledende retningslinjer for regionernes og kommunernes civile beredskabsplanlægning, jf. lovens § 27.

 • 3) Meddelelse af pålæg til offentlige myndigheder og offentlige og private virksomheder og institutioner om at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for beredskabet, jf. lovens § 28, stk. 1.

 • 4) Meddelelse af pålæg til offentlige og private virksomheder og institutioner om at træffe særlige foranstaltninger for så vidt angår varer, tjenesteydelser, produktionsmidler m.v. inden for deres normale virksomhed, hvis dette er påkrævet af hensyn til udførelsen af opgaver inden for beredskabet, jf. lovens § 28, stk. 2.

 • 5) Forhandling med de pågældende virksomheder eller institutioner eller med disses organisationer om pålæggets omfang og gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra staten, forinden meddelelsen af pålæg, jf. lovens § 28, stk. 3 og 5.

 • 6) Iværksættelse af eller for så vidt angår ikkestatslige foranstaltninger tilladelse til iværksættelse af ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for beredskabet, jf. lovens § 38, stk. 2.

 • 7) Meddelelse af pålæg til enhver om pligt til at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af beredskabet, jf. lovens § 45.

§6 Energistyrelsen udøver følgende beføjelser inden for de delegerede områder, jf. §§ 3-4 i henhold til konkurrenceloven:

§7 Generelt
Følgende beføjelser, jf. §§ 3 og 4, delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af tidspunkt for loves ikrafttræden.

 • 2) Fastsættelse af regler om betaling for myndighedsbehandling.

 • 3) Ministerens bemyndigelse til delegation af beføjelser til andre statslige myndigheder, private organisationer eller selskaber m.v. (juridiske personer).

 • 4) Udnævnelse af medlemmer til råd, nævn og fonde inden for de delegerede områder, jf. §§ 3-4, samt beføjelser vedrørende administration, finansiering og fastsættelse af regler for disse organer.

 • 5) Beskikkelse af taksationsformænd efter § 7, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi.

 • 6) Udpegning på nærmere angivne vilkår af den centrale lagerenhed efter § 5, stk. 1, i olieberedskabsloven.

 • 7) Høringer vedrørende udpegningen af sagkyndige medlemmer til Energiklagenævnet.

 • 8) Ministerens beføjelser til at træffe afgørelse i forhold til kommunalbestyrelser eller spildevandsforsyningsselskaber efter § 9, stk. 1 lov i om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber samt efter § 4, og § 7 og § 74 b i lov om vandforsyning mv.

Stk. 2 Ministerens bemyndigelse til delegation af tilsynsbeføjelser til miljøministeren efter § 13, stk. 2, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter udøves dog af Energistyrelsen uanset stk. 1, nr. 3.

§8 Undergrundsloven
Følgende beføjelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Meddelelse af tilladelse med eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer, jf. lovens § 5, stk. 1.

 • 2) Spørgsmål vedrørende omfanget af udvalgets tavshedspligt, jf. lovens § 6, stk. 2.

 • 3) Indgåelse af internationale aftaler vedrørende efterforskning og indvinding, jf. lovens § 11, stk. 3.

 • 4) Afgørelse om hvorvidt en produktionsafgift fastsat i en tilladelse skal erlægges i form af indvundne kulbrinter, jf. lovens § 18.

 • 5) Afgørelse om hvorvidt staten eller et af staten ejet selskab skal have ret til at købe indtil halvdelen af en rettighedshavers løbende produktion af flydende kulbrinter, jf. lovens § 19, stk. 1.

 • 6) Meddelelse af tilladelse til, at undergrunden anvendes til lagring eller andre formål end indvinding, jf. lovens § 23, stk. 1.

 • 7) Fastsættelse af nærmere bestemmelser om udøvelse af tilsyn, jf. lovens § 25, stk. 2.

§9 Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet
Ministerens beføjelser til at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelse til nedlæggelse af elkabler og rørledninger til transport af kulbrinter på dansk søterritorium efter § 3 a, stk. 1, i lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet delegeres ikke til Energistyrelsen.

§10 Lov om elforsyning
Følgende beføjelser efter lov om elforsyning delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsættelse af niveauet herfor, jf. lovens § 27.

 • 2) Statens købepligt efter lovens § 35, stk. 1 og 2, jf. lovens § 35, stk. 10.

 • 3) Statens overtagelse af transmissionsnet på 200 kV eller derover, netforbindelser til udlandet og systemansvarlige virksomheder, jf. lovens § 35 a.

§11 Lov om naturgasforsyning
Statens købepligt efter § 34, stk. 1 og 2, jf. § 34, stk. 9, i lov om naturgasforsyning delegeres ikke til Energistyrelsen.

§12 Olieberedskabsloven
Følgende beføjelser efter olieberedskabsloven delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af størrelsen af de samlede beredskabslagre, herunder de specifikke lagre, jf. lovens § 8.

 • 2) Beslutning om, at beredskabslagre skal frigives til slutbrugere og markeder, hvilke produktkategorier frigivelsen skal omfatte, tidsrammer for lagrenes genetablering og administrative forhold i forbindelse med frigivelsen, jf. lovens § 19, stk. 2, 2. pkt.

 • 3) Fastsættelse af forbrugsbegrænsende foranstaltninger for olie, jf. lovens § 19, stk. 3, 1. pkt.

§13 Biobrændstofloven
Fastsættelse af bestemmelser om virksomheders pligt til at reducere vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. energienhed fra leveret brændstof og energi til transport efter § 3 b, stk. 2-4, i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (biobrændstofloven) delegeres ikke til Energistyrelsen.

§14 Miljøbeskyttelsesloven
Følgende beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Bestemmelse om kommunernes pligt til at oprette, udvide deltagerkredsen af eller tilslutte sig kommunale fællesskaber for affaldshåndtering, herunder genanvendelsesvirksomheder, jf. lovens § 49, stk. 1.

 • 2) Bestemmelse om at kommunale fællesskaber for affaldshåndtering skal modtage affald fra kommuner, som ikke deltager i fællesskabet, samt bestemmelse om, at kommuner skal stille arealer til rådighed for fælleskommunale virksomheder for affaldshåndtering, jf. lovens § 49, stk. 2.

§15 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
Følgende opgaver og beføjelser i henhold til vandsektorloven delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Beføjelsen til at fastsætte procentdel af de driftsomkostninger, der indgår i den økonomiske ramme for 2017, jf. § 6, stk. 3.

 • 2) Beføjelsen til at korrigere den regnskabsmæssige kontrolramme, jf. § 6 a, stk. 3, 1. pkt.

 • 3) Bestemme, at mindre vandforsyninger eller mindre omfattende vandforsyningsaktiviteter helt eller delvis skal undtages fra kravet om organisering i aktie- eller anpartsselskabsform, jf. § 15, stk. 2, 1. pkt.

 • 4) Tillade, at en kommunalbestyrelse midlertidigt driver en almen vandforsyning, jf. § 3, stk. 3, i lov om vandforsyning m.v., der ikke er kommunalt ejet, og undtage denne fra kravet om organisering i aktie- eller anpartsselskabsform, jf. § 15, stk. 2, 2. pkt.

 • 5) Beføjelsen til at oprette Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. § 21, stk. 1.

 • 6) Beføjelsen til at indbetale efter lovens § 21, stk. 4.

 • 7) Fastsættelse af vedtægt efter § 22, stk. 4.

 • 8) Beslutning om anvendelse af en eventuel overskydende formue, jf. § 22, stk. 5.

 • 9) Nedsættelse af kontaktudvalg efter § 24.

§16 Lov om fremme af vedvarende energi
Klima-, energi- og forsyningsministerens beføjelse til at meddele tilladelse til at foretage forundersøgelser efter § 23, stk. 4, jf. § 22, i lov om fremme af vedvarende energi, og som gives efter modtagelse af ansøgning, jf. § 22, stk. 2, delegeres ikke til Energistyrelsen, hvis ansøgningen er modtaget efter 1. januar 2017 eller senere.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministerens beføjelse til at meddele tilladelse til at etablere elproduktionsanlæg, jf. § 25 i lov om fremme af vedvarende energi, delegeres ikke til Energistyrelsen, i tilfælde hvor denne tilladelse meddeleles ansøgere, der har ret til at udnytte en forundersøgelsestilladelse efter § 24, stk. 4, og ansøgningen om etableringstilladelse er modtaget den 1. januar 2017 eller senere.

§17 Klageadgang, ikrafttræden m.v.
Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at en opgave eller beføjelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Energistyrelsen udøves af ministeren.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan give direktøren for Energistyrelsen instruktioner for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Energistyrelsen.

§18 Afgørelser, som Energistyrelsen træffer i medfør af lovene i § 3, stk. 1, nr. 4-7, 9 og 10, 13-18, 33-34 og 36-37 kan ikke indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren.

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser ophæves.

profile photo
Profilside