Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 15. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 1366 af 28. september 2022

I medfør af § 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, § 37 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019, § 68, nr. 1, og § 70 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021, § 90, nr. 1, og § 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021, § 52, nr. 2, og § 54 i lov om gasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020, § 24 b, stk. 1, og § 26 a, nr. 2 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 2606 af 28. december 2021, § 31, stk. 8, og § 33, stk. 1 i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 536 af 27. april 2022, § 21, stk. 5, i olieberedskabsloven, lov nr. 354 af 24. april 2012, § 9, stk. 1 og 2, i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 2167 af 29. november 2021, § 19, og § 20, stk. 4, nr. 2 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1897 af 1. oktober 2021, § 13, stk. 2, og § 14, stk. 9 i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021, § 7, stk. 1, og § 11, stk. 5 i lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 2. februar 2022, § 29, stk. 4, nr. 2, og § 31, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1923 af 8. oktober 2021, § 6 i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2012, § 21 i lov om Energinet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 5. august 2022, § 10, stk. 1, i lov om statstilskud til elintensive virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 26. januar 2017, § 25 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021, § 9 a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021, § 80 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022, § 4 i lov nr. 261 af 16. marts 2016 om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, § 5, stk. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022, § 78, stk. 1 og 3, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, § 43 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, og § 10, stk. 1, i lov nr. 2379 af 14. december 2021 om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Opgaver
§ 1

Energistyrelsen, nedsat efter lov om energipolitiske foranstaltninger, er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

§ 2

Energistyrelsen understøtter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement. Energistyrelsen yder rådgivning og anden bistand inden for klima-, energi-, forsyningsområdet til klima-, energi- og forsyningsministeren og andre myndigheder.

Stk. 2 Energistyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed inden for styrelsens område over for andre centrale og lokale myndigheder samt private.

Stk. 3 Energistyrelsen kan efter klima-, energi- og forsyningsministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

Energistyrelsens beføjelser i klima-, energi- og forsyningslovgivningen
§ 3

Hvor klima-, energi- og forsyningsministeren i henhold til nedenstående lovgivning tillægges beføjelser, jf. dog § 4 samt §§ 7-16, udøver Energistyrelsen disse beføjelser på ministerens vegne samt modtager underretning og materiale på vegne af ministeren, for så vidt disse beføjelser ikke er delegeret til Forsyningstilsynet:

 • 1) Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Undergrundsloven).

 • 2) Lov om kontinentalsoklen (Kontinentalsokkelloven).

 • 3) Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Rørledningsloven).

 • 4) Lov om fremme af vedvarende energi.

 • 5) Lov om elforsyning.

 • 6) Lov om gasforsyning.

 • 7) Lov om varmeforsyning.

 • 8) Lov om fjernkøling.

 • 9) Lov om CO2-kvoter.

 • 10) Olieberedskabslov.

 • 11) Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter.

 • 12) Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger.

 • 13) Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (biobrændstofloven).

 • 14) Lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

 • 15) Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (Ecodesignloven).

 • 16) Lov om energimærkning af energirelaterede produkter.

 • 17) Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

 • 18) Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

 • 19) Lov om statstilskud til elintensive virksomheder.

 • 20) Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer.

 • 21) Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.

 • 22) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

 • 23) Lov om kommuners afståelse af vandselskaber.

 • 24) Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

 • 25) Lov om vandforsyning.

 • 26) Lov om vandløb.

 • 27) Lov om miljøbeskyttelse.

 • 28) Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 • 29) Lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen.

Stk. 2 Energistyrelsen varetager forvaltningen af statens højhedsret over søterritoriet, for så vidt angår anbringelse af ledningsanlæg (rørledninger, sø- og luftledninger m.m.) til energitransport, jf. dog § 9.

Stk. 3 Energistyrelsen udøver de beføjelser, der er tillagt ministeren i tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund samt beføjelser, der er tillagt ministeren i henhold til aftale af 19. maj 1981 mellem energiministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevillingen af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund.

§ 4

Hvor klima-, energi- og forsyningsministeren i henhold til lovene nævnt i § 3 er tillagt beføjelser til at fastsætte regler, udøver Energistyrelsen disse beføjelser på ministerens vegne, for så vidt disse beføjelser ikke er delegeret til Forsyningstilsynet. Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. Nettoafregningsbekendtgørelsen Energioplysningsbekendtgørelsen

Stk. 2 Energistyrelsen skal under udøvelsen af beføjelserne i stk. 1 inddrage Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement i spørgsmål af væsentlig betydning for klima-, energi- og forsyningsområdet.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for klima-, energi- og forsyningsministerens beføjelser til at fastsætte regler efter lov om miljøbeskyttelse.

Energistyrelsens beføjelser i anden lovgivning
§ 5

Energistyrelsen udøver følgende opgaver og beføjelser inden for de delegerede områder, jf. §§ 3-4, i henhold til beredskabsloven:

 • 1) Planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner samt revisioner af beredskabsplaner, jf. lovens § 24.

 • 2) Fastsættelse af vejledende retningslinjer for regionernes og kommunernes civile beredskabsplanlægning, jf. lovens § 27.

 • 3) Meddelelse af pålæg til offentlige myndigheder og offentlige og private virksomheder og institutioner om at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for beredskabet, jf. lovens § 28, stk. 1.

 • 4) Meddelelse af pålæg til offentlige og private virksomheder og institutioner om at træffe særlige foranstaltninger for så vidt angår varer, tjenesteydelser, produktionsmidler m.v. inden for deres normale virksomhed, hvis dette er påkrævet af hensyn til udførelsen af opgaver inden for beredskabet, jf. lovens § 28, stk. 2.

 • 5) Forhandling med de pågældende virksomheder eller institutioner eller med disses organisationer om pålæggets omfang og gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra staten, forinden meddelelsen af pålæg, jf. lovens § 28, stk. 3 og 5.

 • 6) Iværksættelse af eller for så vidt angår ikkestatslige foranstaltninger tilladelse til iværksættelse af ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for beredskabet, jf. lovens § 38, stk. 2.

 • 7) Meddelelse af pålæg til enhver om pligt til at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af beredskabet, jf. lovens § 45.

§ 6

Energistyrelsen udøver følgende beføjelser inden for de delegerede områder, jf. §§ 3-4 i henhold til konkurrenceloven:

Beføjelser i klima-, energi- og forsyningslovgivningen der ikke delegeres til Energistyrelsen

Generelt
§ 7

Følgende beføjelser, jf. §§ 3 og 4, delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af tidspunkt for loves ikrafttræden.

 • 2) Fastsættelse af regler om betaling for myndighedsbehandling.

 • 3) Ministerens bemyndigelse til delegation af beføjelser til andre statslige myndigheder, private organisationer eller selskaber m.v. (juridiske personer).

 • 4) Udnævnelse af medlemmer til råd, nævn og fonde inden for de delegerede områder, jf. §§ 3-4, samt beføjelser vedrørende administration, finansiering og fastsættelse af regler for disse organer.

 • 5) Beskikkelse af taksationsformænd efter § 7, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi.

 • 6) Udpegning på nærmere angivne vilkår af den centrale lagerenhed efter § 5, stk. 1, i olieberedskabsloven.

 • 7) Høringer vedrørende udpegningen af sagkyndige medlemmer til Energiklagenævnet.

 • 8) Ministerens beføjelser til at træffe afgørelse i forhold til kommunalbestyrelser eller spildevandsforsyningsselskaber efter § 9, stk. 1 lov i om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber samt efter § 4, og § 7 og § 74 b i lov om vandforsyning mv.

Stk. 2 Ministerens bemyndigelse til delegation af tilsynsbeføjelser til miljøministeren efter § 13, stk. 2, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter udøves dog af Energistyrelsen uanset stk. 1, nr. 3.

Undergrundsloven
§ 8

Følgende beføjelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Meddelelse af tilladelse med eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer, jf. lovens § 5, stk. 1.

 • 2) Spørgsmål vedrørende omfanget af udvalgets tavshedspligt, jf. lovens § 6, stk. 2.

 • 3) Indgåelse af internationale aftaler vedrørende efterforskning og indvinding, jf. lovens § 11, stk. 3.

 • 4) Afgørelse om hvorvidt en produktionsafgift fastsat i en tilladelse skal erlægges i form af indvundne kulbrinter, jf. lovens § 18.

 • 5) Afgørelse om hvorvidt staten eller et af staten ejet selskab skal have ret til at købe indtil halvdelen af en rettighedshavers løbende produktion af flydende kulbrinter, jf. lovens § 19, stk. 1.

 • 6) Meddelelse af tilladelse til, at undergrunden anvendes til lagring eller andre formål end indvinding, jf. lovens § 23, stk. 1.

 • 7) Fastsættelse af nærmere bestemmelser om udøvelse af tilsyn, jf. lovens § 25, stk. 2.

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet
§ 9

Ministerens beføjelser til at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelse til nedlæggelse af elkabler og rørledninger til transport af kulbrinter på dansk søterritorium efter § 3 a, stk. 1, i lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet delegeres ikke til Energistyrelsen.

Lov om elforsyning
§ 10

Følgende beføjelser efter lov om elforsyning delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsættelse af niveauet herfor, jf. lovens § 27.

 • 2) Statens købepligt efter lovens § 35, stk. 1 og 2, jf. lovens § 35, stk. 10.

 • 3) Statens overtagelse af transmissionsnet på 200 kV eller derover, netforbindelser til udlandet og systemansvarlige virksomheder, jf. lovens § 35 a.

Lov om naturgasforsyning
§ 11

Statens købepligt efter § 34, stk. 1 og 2, jf. § 34, stk. 9, i lov om naturgasforsyning delegeres ikke til Energistyrelsen.

Olieberedskabsloven
§ 12

Følgende beføjelser efter olieberedskabsloven delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af størrelsen af de samlede beredskabslagre, herunder de specifikke lagre, jf. lovens § 8.

 • 2) Beslutning om, at beredskabslagre skal frigives til slutbrugere og markeder, hvilke produktkategorier frigivelsen skal omfatte, tidsrammer for lagrenes genetablering og administrative forhold i forbindelse med frigivelsen, jf. lovens § 19, stk. 2, 2. pkt.

 • 3) Fastsættelse af forbrugsbegrænsende foranstaltninger for olie, jf. lovens § 19, stk. 3, 1. pkt.

Miljøbeskyttelsesloven
§ 13

Følgende beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Bestemmelse om kommunernes pligt til at oprette, udvide deltagerkredsen af eller tilslutte sig kommunale fællesskaber for affaldshåndtering, herunder genanvendelsesvirksomheder, jf. lovens § 49, stk. 1.

 • 2) Bestemmelse om at kommunale fællesskaber for affaldshåndtering skal modtage affald fra kommuner, som ikke deltager i fællesskabet, samt bestemmelse om, at kommuner skal stille arealer til rådighed for fælleskommunale virksomheder for affaldshåndtering, jf. lovens § 49, stk. 2.

Vandsektorloven
§ 14

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til vandsektorloven delegeres ikke til Energistyrelsen:

 • 1) Beføjelsen til at fastsætte procentdel af de driftsomkostninger, der indgår i den økonomiske ramme for 2017, jf. § 6, stk. 3.

 • 2) Beføjelsen til at korrigere den regnskabsmæssige kontrolramme, jf. § 6 a, stk. 3, 1. pkt.

 • 3) Bestemme, at mindre vandforsyninger eller mindre omfattende vandforsyningsaktiviteter helt eller delvis skal undtages fra kravet om organisering i aktie- eller anpartsselskabsform, jf. § 15, stk. 3, 1. pkt.

 • 4) Tillade, at en kommunalbestyrelse midlertidigt driver en almen vandforsyning, jf. § 3, stk. 3, i lov om vandforsyning m.v., der ikke er kommunalt ejet, og undtage denne fra kravet om organisering i aktie- eller anpartsselskabsform, jf. § 15, stk. 2, 2. pkt.

 • 5) Beføjelsen til at oprette Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. § 21, stk. 1.

 • 6) Beføjelsen til at indbetale efter lovens § 21, stk. 4.

 • 7) Nedsættelse af kontaktudvalg efter § 24.

Lov om fremme af vedvarende energi
§ 15

Klima-, energi- og forsyningsministerens beføjelse til at meddele tilladelse til at foretage forundersøgelser efter § 23, stk. 4, jf. § 22, i lov om fremme af vedvarende energi, og som gives efter modtagelse af ansøgning, jf. § 22, stk. 2, delegeres ikke til Energistyrelsen, hvis ansøgningen er modtaget efter 1. januar 2017 eller senere.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministerens beføjelse til at meddele tilladelse til at etablere elproduktionsanlæg, jf. § 25 i lov om fremme af vedvarende energi, delegeres ikke til Energistyrelsen, i tilfælde hvor denne tilladelse meddeleles ansøgere, der har ret til at udnytte en forundersøgelsestilladelse efter § 24, stk. 4, og ansøgningen om etableringstilladelse er modtaget den 1. januar 2017 eller senere.

Lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen
§ 16

Klima-, energi- og forsyningsministerens beføjelse til at føre tilsyn og fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsyn efter § 15, stk. 1, jf. § 15, stk. 2, i lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen delegeres ikke til Energistyrelsen.

Klageadgang, ikrafttræden m.v.
§ 17

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at en opgave eller beføjelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Energistyrelsen udøves af ministeren.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan give direktøren for Energistyrelsen instruktioner for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Energistyrelsen.

§ 18

Afgørelser, som Energistyrelsen træffer i medfør af lovene i § 3, stk. 1, nr. 4-7, 9 og 10, 13-17, 24-25 og 27-28 kan ikke indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren.

§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. oktober 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2573 af 22. december 2021 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser ophæves.