14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2573 af 22. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Beføjelser i klima-, energi- og forsyningslovgivningen der ikke delegeres til Energistyrelsen

Generelt

Følgende beføjelser, jf. §§ 3 og 4, delegeres ikke til Energistyrelsen:

  • 1) Fastsættelse af tidspunkt for loves ikrafttræden.

  • 2) Fastsættelse af regler om betaling for myndighedsbehandling.

  • 3) Ministerens bemyndigelse til delegation af beføjelser til andre statslige myndigheder, private organisationer eller selskaber m.v. (juridiske personer).

  • 4) Udnævnelse af medlemmer til råd, nævn og fonde inden for de delegerede områder, jf. §§ 3-4, samt beføjelser vedrørende administration, finansiering og fastsættelse af regler for disse organer.

  • 5) Beskikkelse af taksationsformænd efter § 7, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi.

  • 6) Udpegning på nærmere angivne vilkår af den centrale lagerenhed efter § 5, stk. 1, i olieberedskabsloven.

  • 7) Høringer vedrørende udpegningen af sagkyndige medlemmer til Energiklagenævnet.

  • 8) Ministerens beføjelser til at træffe afgørelse i forhold til kommunalbestyrelser eller spildevandsforsyningsselskaber efter § 9, stk. 1 lov i om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber samt efter § 4, og § 7 og § 74 b i lov om vandforsyning mv.

•••

Stk. 2 Ministerens bemyndigelse til delegation af tilsynsbeføjelser til miljøministeren efter § 13, stk. 2, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter udøves dog af Energistyrelsen uanset stk. 1, nr. 3.

•••
profile photo
Profilside