Produktenergimærkningsloven § 5

Denne konsoliderede version af produktenergimærkningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven)

Lov nr. 1521 af 18. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 02. februar 2022

Forbud, påbud m.v.
§ 5

Kontrolmyndigheden kan for forhold vedrørende energirelaterede produkter, der strider mod energimærkningsforordningen, delegerede retsakter, markedsovervågningsforordningen, loven eller regler fastsat i medfør af loven, træffe følgende afgørelser over for enhver, der har bragt et produkt i omsætning, taget det i brug eller været et led i afsætningen af et produkt:

  • 1) Påbud om at bringe forhold vedrørende det energirelaterede produkt i overensstemmelse med kravene.

  • 2) Påbud om at sikre, at det energirelaterede produkt ikke udgør en risiko.

  • 3) Påbud om at overholde visse betingelser, inden det energirelaterede produkt bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

  • 4) Påbud om at advare brugerne om de risici, der er ved produktet, eller at anbringe advarsler på produktet.

  • 5) Påbud om at standse markedsføring, der kan vildlede brugerne.

  • 6) Forbud mod at bringe produktet i omsætning, tage det i brug eller gøre det tilgængeligt på markedet eller forbud mod markedsføring af produktet.

  • 7) Påbud om at tilbagetrække produktet fra markedet.

  • 8) Påbud om at tilbagekalde produktet fra brugerne.

  • 9) Påbud om at destruere produktet på en forsvarlig måde eller på anden vis gøre det ubrugeligt.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan lægge undersøgelser af energirelaterede produkter, som er gennemført i en anden EU-medlemsstat, og afgørelser, som er truffet i en anden EU-medlemsstat, til grund og træffe afgørelse i medfør af stk. 1 eller § 5 b over for erhvervsdrivende, som bringer et tilsvarende energirelateret produkt i omsætning eller gør det tilgængeligt på markedet, medmindre kontrolmyndigheden er nået til den modsatte konklusion på grundlag af sin egen kontrol.