Lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1400 af 10. oktober 2022,
som ændret ved lov nr. 713 af 13. juni 2023 og lov nr. 1557 af 12. december 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Loven har til formål at yde likviditetsstøtte i form af lån til energivirksomheder på el-, gas- og fjernvarmeområdet, med henblik på at disse kan opfylde deres forpligtelser, således at de kan tilbyde midlertidigt at indefryse og udskyde opkrævningen af en nærmere angivet del af energiregningerne til husstande og virksomheder som følge af forhøjede energipriser.

Stk. 2 Loven har endvidere til formål at yde likviditetslån til energiintensive virksomheder.

Stk. 3 Lovens formål er derudover at give tilskud til boligforeninger m.v.s renteudgifter i forbindelse med indefrysningsordningen.

Stk. 4 Loven har endelig til formål at give tilskud til energivirksomheders implementerings- og administrationsomkostninger som følge af indefrysning ydet i henhold til lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger.

§ 2

Loven finder ikke anvendelse på fuldt ud offentligt ejede institutioner og virksomheder.

Kapitel 2 1 Statslige likviditetslån til energivirksomheder
§ 3

Energivirksomheder, der er omfattet af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, har efter reglerne i dette kapitel ret til statslige likviditetslån til dækning af den indefrysning, energivirksomhederne har ydet i medfør af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger.

Stk. 2 Energivirksomheder, der opnår likviditetslån efter reglerne i dette kapitel, må ikke sælge eller på anden måde overdrage fordringen på likviditetslånet til andre. Energivirksomheder må ikke sælge eller på anden måde overdrage fordringen på indefrosne krav mod deres kunder til andre end Erhvervsstyrelsen, jf. § 4. Fordringerne kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. Ved energivirksomhedens konkurs, frivillige likvidation eller øvrige ophør overgår samtlige fordringer på indefrosne krav mod dens kunder til Erhvervsstyrelsen uden om boet.

Stk. 3 I tilfælde af energivirksomhedens konkurs vil Erhvervsstyrelsen kunne søge dækning i konkursboet efter reglerne i konkursloven for en eventuel difference mellem de likviditetslån, energivirksomheden har optaget, og den faktisk ydede indefrysning til dens kunder.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om låne- og tilskudsordninger for håndtering af omlægningsudgifter til administration og it hos de energivirksomheder, som kan være særlig ramt af indefrysningsordningen.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om lånenes og tilskuddenes størrelse.

Stk. 6 Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvilke virksomheder ordningerne finder anvendelse for.

§ 3a

Energivirksomheder er ikke omfattet af renteindberetningspligten i 2023 og 2024, jf. skatteindberetningslovens § 15, for så vidt angår den indefrysning, de yder deres kunder i medfør af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger.

Overtagelse af indefrosne krav
§ 4

Staten skal tilbyde at overtage det indefrosne krav, der er omfattet af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, hvis beløbet ikke bliver betalt til energivirksomheden. Overtagelsen sker, ved at staten køber fordringen.

Stk. 2 Overtagelsen forudsætter, at energivirksomheden dokumenterer at have gennemført almindelig rykkerprocedure over for kunden. Der skal dog mindst have været sendt to rykkerskrivelser.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om statens overtagelse af indefrosne beløb, herunder regler om, hvornår og på hvilke vilkår overtagelsen skal finde sted.

§ 4a

Efter udløbet af indefrysningsperioden overtager staten indefrosne krav inklusive tilskrevne renter, der er omfattet af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger.

Kapitel 3 1 Statslige likviditetslån til energiintensive virksomheder
§ 5

Energiintensive virksomheder, jf. stk. 2, kan opnå likviditetslån fra Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om kriterier, en virksomhed skal opfylde for at være en energiintensiv virksomhed, og om, hvilke virksomheder ordningen finder anvendelse for.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om likviditetslånenes størrelse.

§ 6

Energiintensive virksomheder kan efter ansøgning opnå et likviditetslån til dækning af en forholdsmæssig andel af virksomhedens merudgifter til el og gas. Der kan ikke ydes lån til dækning af virksomhedens merudgifter til fjernvarme.

Stk. 2 Brug af låneordningen for energiintensive virksomheder udelukker brug af den generelle indefrysningsordning, som fremgår af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, i de perioder, som virksomheden optager likviditetslån for.

Stk. 3 Energiintensive virksomheder, der opnår likviditetslån efter reglerne i denne lov, må ikke sælge eller på anden måde overdrage kravet til andre. Fordringen kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

Kapitel 4 1 Tilskud til boligforeninger m.v.
§ 7

Boligforeninger m.v., som ikke har som hovedformål at have virksomheder som medlemmer, kan efter anmodning opnå et tilskud til dækning af de højere renteudgifter, de afholder i perioden, hvor de tilbagebetaler indefrosne krav.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om kriterier, som en boligforening m.v. skal opfylde, herunder hvilke foreninger ordningen finder anvendelse for, og om tilskuddets størrelse.

Kapitel 4 a Tilskud til energivirksomheders implementerings- og administrationsomkostninger
§ 7a

Energivirksomheder kan inden for de bevillinger, der afsættes på finansloven, opnå et tilskud til dækning af de faktiske omkostninger, som er forbundet med implementeringen og administrationen af ordningen i medfør af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddets størrelse og om de betingelser, som en energivirksomhed skal opfylde for at modtage tilskud efter dette kapitel, herunder om ansøgning, om dokumentation for de faktiske omkostninger relateret til it-udvikling og anden nødvendig bistand m.v. i forbindelse med implementering og administration af indefrysningsordningen og om, hvornår energivirksomheden senest skal have forpligtet sig til at afholde de pågældende omkostninger.

Kapitel 5 1 Administration af låne- og tilskudsordninger
§ 8

Erhvervsstyrelsen administrerer overtagelses-, låne- og tilskudsordningerne i kapitel 2-4 a.

Stk. 2 Ansøgning om overtagelse, likviditetslån og tilskud efter kapitel 2-4 a indsendes til Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen indsendes digitalt via et af Erhvervsstyrelsen nærmere anvist it-system.

Stk. 3 Likviditetslån og tilskud udbetales direkte til den ansøgende energivirksomheds Nemkonto, når Erhvervsstyrelsen har godkendt, at der er indsendt det fornødne ansøgnings- og dokumentationsmateriale.

§ 9

Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af låne- og tilskudsordningerne i kapitel 2-4, herunder

 • 1) de angivne perioder for ansøgning om og udbetaling af lån og tilskud efter kapitel 2-4 a,

 • 2) krav til ansøgninger, herunder digital indberetning og dokumentation,

 • 3) ansøgningsfrister,

 • 4) afgivelse af erklæring vedrørende virksomhedens opfyldelse af kriterierne for opnåelse af lån og tilskud,

 • 5) rentetilskrivning og eventuelle afdragsvilkår,

 • 6) regnskaber, regnskabsaflæggelse og revision,

 • 7) vilkår for tilbagebetaling af lån eller tilskud, herunder i tilfælde, hvor lånet er udbetalt i strid med de EU-retlige regler om tildeling af statsstøtte, eller i tilfælde af at selskabet har opnået en nettogevinst ved brug af ordningen,

 • 8) afgivelse af oplysninger og indsamling, samkøring og videregivelse af data og

 • 9) efterlevelse af de EU-retlige regler om statsstøtte, herunder bl.a. regler om efterlevelse af Europa-Kommissionens eventuelle godkendelse af likviditetslånene til energivirksomhederne og likviditetslånene til energiintensive virksomheder, herunder regler om fravigelse af loven.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om energivirksomheders og energiintensive virksomheders slutafregning ved likviditetslåneordningens ophør, ved indefrysningsperiodens udløb og ved en energivirksomheds eventuelle ophør eller opløsning. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om, at visse energivirksomheders og energiintensive virksomheders slutafregningsopgørelser skal påtegnes af en godkendt revisor.

Kapitel 6 1 Inddrivelse af fordringer og forældelse
§ 10

De i loven nævnte fordringer, der tilhører Erhvervsstyrelsen, inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Indefrosne krav, der efter § 4, stk. 1, er købt af Erhvervsstyrelsen, overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, uden at Erhvervsstyrelsen har foretaget opkrævning og gennemført rykkerprocedure.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med skatteministeren for fordringer på tilbagebetaling af likviditetslån ydet til en energivirksomhed eller en energiintensiv virksomhed fastsætte regler om stiftelsestidspunkt, forfaldstid og eventuel sammenlægning af fordringer og om overdragelsen af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 11

En fordring bestående af et indefrosset beløb forældes ikke, så længe den tilhører Erhvervsstyrelsen og endnu ikke er modtaget af restanceinddrivelsesmyndigheden. Renter af krav efter 1. pkt. forældes ikke, så længe kravet tilhører Erhvervsstyrelsen og endnu ikke er modtaget af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 2 En fordring på tilbagebetaling af likviditetslån ydet til en energivirksomhed eller en energiintensiv virksomhed forældes ikke, så længe den er under opkrævning hos Erhvervsstyrelsen og endnu ikke er modtaget af restanceinddrivelsesmyndigheden. Renter af krav efter 1. pkt. forældes ikke, så længe kravet er under opkrævning hos Erhvervsstyrelsen og endnu ikke er modtaget af restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 12

Erhvervsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler om, hvilken dato der skal anses som stiftelsesdag og forfaldsdag for fordringer bestående af indefrosne beløb, når disse fordringer modtages hos restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse. Det kan herunder bestemmes, at samme dato skal anses som stiftelsesdag eller forfaldsdag for samtlige fordringer, der modtages til inddrivelse.

Kapitel 7 1 Kontrolbestemmelser
§ 13

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med ansøgere af lån og tilskud efter denne lov.

§ 14

Erhvervsstyrelsen kan af egen drift udtage ansøgninger om likviditetslån eller tilskud til udvidet kontrol og sagsbehandling, herunder hvor der ansøges om et højt likviditetslån set i forhold til energivirksomhedens eller den energiintensive virksomheds størrelse og omsætning.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fører løbende stikprøvekontrol og risikobaseret kontrol med de udbetalte likviditetslån til energivirksomheder og energiintensive virksomheder, jf. kapitel 2 og 3, med tilskud til boligforeninger m.v., jf. kapitel 4, og med tilskud til energivirksomheders implementerings- og administrationsomkostninger, jf. kapitel 4 a.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen efter stk. 1 og 2 pålægge enhver, der udtages til kontrol, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug herfor. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen pålægge energivirksomheden, den energiintensive virksomhed eller boligforeningen m.v. revisorbistand.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, til brug for kontrollen efter stk. 1 og 2, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed, jf. stk. 1 og 2, indsamle, samkøre, videregive og foretage anden behandling af data fra Energinets datahub, jf. § 28, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed, jf. stk. 1 og 2, indsamle, samkøre, videregive og foretage anden behandling af data fra Evida.

Stk. 7 Ved administrationen af bekendtgørelse om tilskud til energivirksomheders implementerings- og administrationsomkostninger ved indefrysning af høje energiregninger for husstande, virksomheder mv. kan Erhvervsstyrelsen i forbindelse med kontrollen efter stk. 1 og 2 indsamle, samkøre, videregive og foretage anden behandling af oplysninger om ansatte i energivirksomhedens lønforhold fra indkomstregisteret, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen kan videregive oplysninger indsamlet og behandlet i medfør af denne lov til brug for Forsyningstilsynets kontrolopgaver i henhold til bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

§ 15

Erhvervsstyrelsen kan kræve et allerede udbetalt likviditetslån eller tilskud tilbagebetalt straks og træffe afgørelse om bortfald af ret til yderligere udbetalinger, hvis energivirksomheden, den energiintensive virksomhed eller boligforening m.v. ikke overholder reglerne i denne lov eller i lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger eller i forskrifter udstedt i medfør heraf, eller hvis disse straffes for overtrædelse med relation til denne ordning.

Kapitel 8 1 Klageadgang, domstolsprøvelse og straffebestemmelser
§ 16

Erhvervsstyrelsens afgørelser efter reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør heraf kan indbringes for Erhvervsankenævnet.

Stk. 2 Klage skal være indgivet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 3 Erhvervsankenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 4 Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Erhvervsankenævnet efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller nærmere regler udstedt i henhold til loven træffes af Erhvervsstyrelsen, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Erhvervsankenævnet.

Straffebestemmelser
§ 17

I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9 1 Ikrafttræden
§ 18

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Kapitel 10 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 19

(Udeladt)

Kapitel 11 1 Territorialbestemmelse
§ 20

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.