Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 275 af 07. april 2009

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Anvendelsesområde
§ 1

Økonomi- og erhvervsministeren kan inden for et samlet beløb på 1,5 mia. kr. yde tilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer på eksisterende private boliger og boligenheder, som lovligt anvendes til helårsbeboelse.

Stk. 2 Den ordning, der er nævnt i stk. 1, administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ansøgning om tilsagn om tilskud
§ 2

Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indgives af

  • 1) boligejere, som bebor den helårsbolig, hvortil der søges tilskud,

  • 2) andelshavere, som bebor boligenheder i private andelsboligforeninger, og

  • 3) lejere, som bebor boligenheder i private lejeboliger og almene boliger.

Stk. 2 Private, der driver erhverv ved udlejning, almene boligforeninger og ejer- og andelsboligforeninger kan ikke ansøge om tilsagn om tilskud til disse ejendomme.

§ 3

De personer, der er nævnt i § 2, kan meddeles tilsagn om tilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer, der er omfattet af de regler, der er udstedt i medfør af § 8.

§ 4

Ansøgning om tilsagn om tilskud, der kan omfatte flere tilskudsberettigede arbejder og energibesparende materialer, skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest den 31. december 2009. Vedlagt ansøgningen skal indgives et skriftligt tilbud på hvert af de tilskudsberettigede arbejder, som ansøgningen omfatter. Dog kan ansøgningen maksimalt omfatte tilbud fra tre forskellige virksomheder. Tilbuddet skal være udfærdiget af en virksomhed omfattet af § 6 og afgivet den 18. marts 2009 eller senere.

Stk. 2 En person omfattet af § 2, stk. 1, kan kun opnå tilsagn om tilskud til den bolig eller bo­lig­en­hed, hvor personen har sin folkeregisteradresse. Der kan kun meddeles ét tilsagn pr. bolig eller boligenhed.

Stk. 3 Ansøgningerne om tilsagn om tilskud behandles i den rækkefølge, de modtages. Når der er meddelt tilsagn inden for et samlet beløb på 1,5 mia. kr., kan der ikke meddeles yderligere tilsagn.

Stk. 4 Hvis det tilskudsberettigede arbejde, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud, ikke er udført inden 6 måneder fra datoen for tilsagn, bortfalder tilsagnet. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan dog efter anmodning forlænge den frist, som er nævnt i 1. pkt., med op til 2 måneder, hvis der foreligger særlige grunde.

Tilskud
§ 5

Tilskuddet til renoverings- og bygningsarbejder, der maksimalt kan udgøre 15.000 kr. pr. bolig eller boligenhed, udgør 40 pct. af arbejdslønnen inkl. moms.

Stk. 2 Derudover kan der ydes tilskud på 20 pct. af prisen inkl. moms til energibesparende materialer, forudsat at disse installeres af en virksomhed omfattet af § 6. Tilskud efter 1. pkt. kan maksimalt udgøre 10.000 kr. pr. bolig eller boligenhed.

Stk. 3 Det samlede tilskud skal som minimum udgøre 2.000 kr.

Stk. 4 Tilskud kan ikke ydes til arbejder og materialer efter stk. 1 og 2, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning.

§ 6

Tilskud kan kun ydes til arbejder, der udføres af virksomheder, som er momsregistrerede i Danmark.

§ 7

Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indgives til Erhvervs- og Byggestyrelsen af den virksomhed, som har udført det arbejde, hvortil ansøgeren har opnået tilsagn om tilskud.

Administrative bestemmelser
§ 8

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af de arbejder og materialer, hvortil der kan ydes tilskud, om form og indhold for ansøgning om tilsagn, om udbetaling af tilskud og om tilsyn m.v.

§ 9

Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelser i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10

Erhvervs- og Byggestyrelsen kan videregive oplysninger om udbetalte tilskud til told- og skattemyndighederne.

§ 11

Erhvervs- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i loven og regler fastsat i medfør af loven overholdes. Tilsynet kan udføres ved stikprøvekontrol.

Stk. 2 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et tilsagn bortfalder, hvis ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis vilkårene for det meddelte tilsagn på grund af ansøgers forhold ikke længere er opfyldt. Er tilskuddet udbetalt, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen træffe afgørelse om, at ansøgeren skal tilbagebetale beløbet.

Stk. 3 De virksomheder, som udtages til stikprøvekontrol, skal efter anmodning dokumentere, at de oplysninger, som ligger til grund for udbetalingen, er korrekte.

Stk. 4 Hvis en virksomhed ikke efterkommer en anmodning efter stk. 3, eller hvis det på grundlag af kontrollen konstateres, at de oplysninger fra virksomheden, som ligger til grund for udbetalingen, ikke er korrekte, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen afslå at udbetale tilskuddet til virksomheden eller kræve et udbetalt tilskud tilbagebetalt af virksomheden.

Stk. 5 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan bemyndige en privat eller en offentlig virksomhed til at udføre kontrol efter denne bestemmelse.

Ikrafttræden m.v.
§ 12

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 13

(Udeladt af redaktionen)

§ 14

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.