14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kemikalieloven § 22

Lov om kemikalier paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kemikalieloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 244 af 17. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Et stof eller en blanding, der er klassificeret som farligt, må kun sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med særlig mærkning på dansk, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om emballering af de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger, herunder om undtagelse fra kravene i stk. 1, om udformning af emballage og om, at bestemte emballagematerialer og -typer skal anvendes, og at sådan emballage ikke må anvendes til andre varer. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om emballering af andre stoffer og blandinger end de i stk. 1 nævnte, såfremt deres egenskaber gør særlige krav til emballagen påkrævet.

•••

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om mærkning af de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger, herunder om undtagelser fra mærkningspligten, og om mærkning af andre stoffer og blandinger end de i stk. 1 nævnte. Der kan herunder stilles krav til etikettens udformning og indhold og om, hvilke andre sprog der i særlige tilfælde kan anvendes ved mærkningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at emballagen skal være forsynet med følbar advarselsmærkning og om udformningen heraf. Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering

•••

Stk. 4 Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte regler om mærkning af andre varer end de i stk. 1 og 3 nævnte, når varen indeholder eller afgiver et stof eller en blanding, hvis egenskaber gør en sådan mærkning påkrævet.

•••
profile photo
Profilside