Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015

I medfør af § 22, stk. 3, § 30, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Bekendtgørelsens område
§ 1

Denne bekendtgørelse omfatter markedsføring og mærkning af de i bilag 1 anførte produkter.

Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) »Organisk forbindelse«: Forbindelse, der mindst indeholder grundstoffet kulstof og et eller flere af stofferne brint, ilt, svovl, phosphor, silicone, kvælstof eller en halogen, med undtagelse af kuloxider, uorganiske carbonater og bicarbonater.

 • 2) »Flygtig organisk forbindelse (VOC)«: Flygtige organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt lavere end eller lig med 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa.

 • 3) »VOC-indhold«: Mængden af flygtige organiske forbindelser udtrykt i gram/liter (g/l) i formuleringen af produktet i brugsklar tilstand. Mængden af flygtige organiske forbindelser i et givet produkt, som under tørring reagerer kemisk, således at den bliver en del af overfladebehandlingsmidlet, anses ikke for at være en del af VOC-indholdet.

 • 4) »Organisk opløsningsmiddel«: VOC, som anvendes alene eller sammen med andre stoffer til opløsning eller fortynding af råstoffer, produkter eller affaldsstoffer, eller som anvendes som rensemiddel til opløsning af forurenende stoffer, som dispergeringsmiddel, som viskositets- eller overfladespændingsjusteringsmiddel, eller som blødgørings eller konserveringsmiddel.

 • 5) »Overfladebehandlingsmiddel«: Blandinger, herunder organiske opløsningsmidler eller blandinger, der indeholder organiske opløsningsmidler, som er nødvendige, for at midlet kan påføres korrekt, og som anvendes til at opnå en film med dekorative, beskyttende eller andre funktionelle virkninger på en overflade.

 • 6) »Film«: Et sammenhængende lag, der fremkommer ved påføring af et eller flere lag på et underlag.

 • 7) »Vandbaseret overfladebehandlingsmiddel (VB)«: Overfladebehandlingsmiddel, hvis viskositet reguleres med vand.

 • 8) »Opløsningsmiddelbaseret overfladebehandlingsmiddel (OB)«: Overfladebehandlingsmiddel, hvis viskositet reguleres med organiske opløsningsmidler.

 • 9) »Markedsføring«: Tilrådighedstillelse for tredjemand mod eller uden betaling. Indførsel i Fællesskabets toldområde betragtes som markedsføring i henhold til denne bekendtgørelse.

Krav til produkterne
§ 3

Markedsføring af produkter, som er opført i bilag 1, er forbudt, hvis produkterne efter de i bilag 2 anførte datoer har et VOC-indhold, der overskrider de i bilag 2 fastsatte grænseværdier.

Stk. 2 For at fastslå, om grænseværdierne for VOC-indhold i bilag 2 er overholdt, anvendes de analysemetoder, der er henvist til i bilag 3.

Stk. 3 For de produkter som er opført i bilag 1, som skal have tilsat opløsningsmidler eller andre komponenter indeholdende opløsningsmidler for at blive brugsklare, finder grænseværdierne i bilag 2 anvendelse på VOC-indholdet i produktet i brugsklar tilstand.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter ikke produkter, der udelukkende sælges til brug i en aktivitet, der er omfattet af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, og som finder sted i et anlæg, der er anmeldt i henhold til denne bekendtgørelse eller som er godkendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

§ 4

Import, salg og anvendelse af produkter, som er omfattet af § 3, er endvidere forbudt, hvis produkterne ikke er forsynet med angivelse af:

 • 1) produktets underkategori og de relevante VOC-grænseværdier i g/l, jf. bilag 2, og

 • 2) det maksimale VOC-indhold i g/l i produktet i brugsklar tilstand.

§ 5

Med henblik på restaurering og vedligeholdelse af bygninger og veterankøretøjer, som er af særlig historisk og kulturel værdi, kan Miljøstyrelsen udstede individuelle tilladelser til salg og køb i nøje begrænsede mængder af produkter, der ikke overholder de i bilag 2 fastsatte grænseværdier for VOC.

Tilsyn og kontrol
§ 6

Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Straf og ikrafttræden
§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder forbudet i § 3, stk. 1 og § 4,

 • 2) undlader at anvende de analysemetoder, der er nævnt i § 3, stk. 2, eller

 • 3) overtræder vilkår i tilladelse efter § 5.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

 • 2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

 • 3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lovens § 60.

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering ophæves.