Lov om statstilskud til zoologiske anlæg

Denne konsoliderede version af lov om statstilskud til zoologiske anlæg er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 255 af 12. april 2000,
som ændret ved lov nr. 1531 af 21. december 2010 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Formålet med loven er at fastlægge rammer for ydelse af statstilskud til zoologiske anlæg.

Stk. 2 Sigtet med at yde tilskud er at tilskynde til en stadig højere grad af professionalisme i de zoologiske anlægs arbejde med formidling af viden om dyrene og deres levevis samt anlæggenes deltagelse i relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter.

Stk. 3 Ved et zoologisk anlæg forstås i denne lov zoologiske haver, akvarier og lignende anlæg, der udstiller levende dyr af vilde dyrearter for offentligheden i den hensigt at anskueliggøre naturens mangfoldighed samt de enkelte arters tilpasning til miljøet og de udstillede dyrs adfærd.

§ 2

Kulturministeren kan godkende et zoologisk anlæg som tilskudsberettiget i henhold til § 4 efter indhentet udtalelse fra det i § 6 omhandlede Råd for Zoologiske Anlæg.

§ 3

For at opnå og bevare statstilskud efter § 4 skal det zoologiske anlæg opfylde følgende betingelser:

 • 1) Anlægget skal være godkendt i henhold til den gældende lovgivning for indretning og drift af zoologiske anlæg.

 • 2) Anlægget skal være en selvejende institution eller ejes af en forening eller fond, hvis formål er anlæggets drift.

 • 3) Anlæggets vedtægter skal være godkendt af kulturministeren.

 • 4) Anlæggets budget og regnskab skal være godkendt af kulturministeren.

 • 5) Anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog (cand.scient.).

 • 6) Anlægget skal være åbent for offentligheden i videst muligt omfang og på forud bekendtgjorte tidspunkter.

 • 7) Anlægget skal have en høj standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne.

 • 8) Anlægget skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse og til støtte for forskning og undervisning. Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, såvel når de besøger anlægget i skolesammenhæng som uden for skolesammenhæng. Ligeledes skal anlægget have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster.

 • 9) Anlægget skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrarter.

 • 10) Anlægget skal indgå i relevant national og internationalt samarbejde med andre anlæg af tilsvarende art.

 • 11) Anlægget skal udarbejde en arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til at udføre. Planen indsendes hvert fjerde år til det i § 6 omtalte Råd for Zoologiske Anlæg.

 • 12) Anlægget skal have en nedskrevet miljøpolitik.

 • 13) Anlæggets dyrebestand skal have en bredde, der sikrer, at den biologiske mangfoldighed belyses, samtidig med at bestanden repræsenterer en vis bredde i geografisk forstand.

 • 14) Anlægget skal løbende foretage en fuldstændig registrering af køb, salg, fødsler og dødsfald inden for dyrebestanden. For arter, der holdes i anonyme grupper, registreres gruppen og ikke enkeltindividerne.

Stk. 2 Kulturministeren kan bestemme, at tilskud bortfalder, og at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales, hvis et zoologisk anlæg tilsidesætter reglerne eller ikke længere opfylder de i stk. 1 stillede krav.

§ 4

Til godkendte zoologiske anlæg kan ydes et årligt statstilskud, der fastsættes på grundlag af anlæggenes fireårsplaner, jf. § 3, stk. 1, nr. 11, anlæggenes årlige indberetninger og den på de årlige finanslove afsatte bevilling til dette formål. Statstilskuddet til det enkelte anlæg fastlægges af kulturministeren efter indstilling fra det i § 6 omhandlede Råd for Zoologiske Anlæg. Rådets indstilling for det kommende år skal baseres på en helhedsvurdering af perspektiverne i det enkelte anlægs drift og udvikling det kommende og efterfølgende år. Til brug for denne helhedsvurdering skal rådet fra anlæggene indhente budgetter, regnskaber, besøgstal, oplysninger om anlæggets dyrebestand og andre oplysninger, som kan være relevante for den indstilling, rådet foretager til kulturministeren. Kulturministeren fastlægger den endelige fordeling af de afsatte midler mellem de godkendte anlæg og de i § 6 omtalte udgifter til drift af Rådet for Zoologiske Anlæg og dettes sekretariat.

§ 5

(Ophævet)

§ 6

Kulturministeren opretter et Råd for Zoologiske Anlæg. Rådet afløser det eksisterende Tilsynsråd for Zoologiske Haver. Rådet for Zoologiske Anlæg har til opgave at afgive udtalelse om godkendelse i henhold til § 2, at føre tilsyn med zoologiske anlæg, der modtager statstilskud, at afgive indstilling om beregningen af statstilskud efter § 4 og indstilling om godkendelse af zoologiske anlægs vedtægter, budget og regnskab og i øvrigt at være rådgivende for kulturministeren i sager vedrørende zoologiske anlæg.

Stk. 2 Rådet for Zoologiske Anlæg består af syv medlemmer og syv suppleanter og sammensættes som følger: To medlemmer, som skal have indsigt i drift af zoologiske anlæg og i formidling af zoologisk viden, indstilles af DAZA (Danske Zoologiske Haver og Akvarier). Et medlem med indsigt i dyrevelfærd indstilles af Justitsministeriet, et medlem med indsigt i spørgsmål vedrørende biologisk mangfoldighed indstilles af Miljøministeriet, og et medlem, som besidder veterinær sagkundskab, indstilles af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Endelig udpeges to medlemmer af kulturministeren. Kulturministeren skal i øvrigt sikre, at rådet besidder sagkundskab inden for erhvervsøkonomi.

Stk. 3 Kulturministeren beskikker rådets medlemmer for fire år ad gangen. Ministeren udpeger blandt medlemmerne rådets formand og næstformand.

Stk. 4 Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra rådet en forretningsorden for dette. Rådet betjenes af et sekretariat. Udgifter til drift af rådet og af sekretariatet afholdes inden for den samlede ramme for statstilskud til zoologiske anlæg.

§ 7

Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af statstilskud efter § 4 og om rådets virksomhed.

§ 7a

Rente- og afdragsfrie lån ydet til bygge- og anlægsarbejder i zoologiske haver, jf. § 4, stk. 2, i lov om statstilskud m.v. til zoologiske haver, administreres af Udbetaling Danmark.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2001, dog træder §§ 6 og 7 i kraft 1. juli 2000.

§ 9

Lov om statstilskud til zoologiske haver, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 23. december 1986, ophæves ved denne lovs ikrafttræden.

§ 10

For de fire zoologiske haver, som er godkendt i henhold til lov om statstilskud til zoologiske haver, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 23. december 1986, etableres en fireårig overgangsordning for tilskud til renteudgifter. Tilskuddet til renteudgifter ydes med 16 pct. første år, 12 pct. andet år, 8 pct. tredje år og 4 pct. fjerde år. Efter overgangsperioden ydes ikke automatisk rentetilskud.

Stk. 2 Behandlingen af ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet af Tilsynsrådet for Zoologiske Haver inden den 1. juli 2000, færdigbehandles af Rådet for Zoologiske Anlæg efter reglerne i denne lov.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.