Lov om statstilskud til zoologiske anlæg § 3

Denne konsoliderede version af lov om statstilskud til zoologiske anlæg er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 255 af 12. april 2000,
som ændret ved lov nr. 1531 af 21. december 2010 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

§ 3

For at opnå og bevare statstilskud efter § 4 skal det zoologiske anlæg opfylde følgende betingelser:

 • 1) Anlægget skal være godkendt i henhold til den gældende lovgivning for indretning og drift af zoologiske anlæg.

 • 2) Anlægget skal være en selvejende institution eller ejes af en forening eller fond, hvis formål er anlæggets drift.

 • 3) Anlæggets vedtægter skal være godkendt af kulturministeren.

 • 4) Anlæggets budget og regnskab skal være godkendt af kulturministeren.

 • 5) Anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog (cand.scient.).

 • 6) Anlægget skal være åbent for offentligheden i videst muligt omfang og på forud bekendtgjorte tidspunkter.

 • 7) Anlægget skal have en høj standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne.

 • 8) Anlægget skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse og til støtte for forskning og undervisning. Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, såvel når de besøger anlægget i skolesammenhæng som uden for skolesammenhæng. Ligeledes skal anlægget have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster.

 • 9) Anlægget skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrarter.

 • 10) Anlægget skal indgå i relevant national og internationalt samarbejde med andre anlæg af tilsvarende art.

 • 11) Anlægget skal udarbejde en arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til at udføre. Planen indsendes hvert fjerde år til det i § 6 omtalte Råd for Zoologiske Anlæg.

 • 12) Anlægget skal have en nedskrevet miljøpolitik.

 • 13) Anlæggets dyrebestand skal have en bredde, der sikrer, at den biologiske mangfoldighed belyses, samtidig med at bestanden repræsenterer en vis bredde i geografisk forstand.

 • 14) Anlægget skal løbende foretage en fuldstændig registrering af køb, salg, fødsler og dødsfald inden for dyrebestanden. For arter, der holdes i anonyme grupper, registreres gruppen og ikke enkeltindividerne.

Stk. 2 Kulturministeren kan bestemme, at tilskud bortfalder, og at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales, hvis et zoologisk anlæg tilsidesætter reglerne eller ikke længere opfylder de i stk. 1 stillede krav.