Lov om statstilskud til elintensive virksomheder § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 574 af 04. maj 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 26. januar 2017

§ 1

Der kan gives statstilskud til delvis dækning af virksomheders PSO-betaling til de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre offentlige forpligtelser omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1-5, i lov om elforsyning. Statstilskud kan gives, hvis

  • 1) virksomheden er registreret efter momsloven,

  • 2) virksomheden har produktionsenheder med hovedaktiviteter, der er omfattet af de NACE-koder, der er nævnt i bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020, eller virksomheden har produktionsenheder med hovedaktiviteter med en elektricitetsintensitet på mindst 20 pct., der tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan, og

  • 3) virksomheden indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer i disse produktionsenheder.

Stk. 2 Aftaler efter stk. 1 skal omhandle energiledelse, særlige undersøgelser, energieffektiviseringer og gennemførelse af disse.

Stk. 3 Aftaler efter stk. 1 kan indgås mellem Energistyrelsen og brancheorganisationer, grupper af virksomheder eller enkelte virksomheder. Aftaler indgået med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder skal tiltrædes af den enkelte virksomhed for at kunne udløse tilskud.

Stk. 4 Ved beregningen af elektricitetsintensiteten efter stk. 1, nr. 2, anvendes standardeffektivitetsbenchmarks for elforbruget for industrien, når der foreligger sådanne.