Lov om Vækstfonden

Denne konsoliderede version af lov om Vækstfonden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 691 af 08. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 1940 af 15. december 2020

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål
§ 1

Vækstfonden har til formål at fremme vækst og fornyelse i dansk erhvervsliv med henblik på at skabe størst muligt samfundsmæssigt afkast.

§ 2

Vækstfondens målgruppe er virksomheder med et vækstpotentiale, herunder især små og mellemstore virksomheder, og virksomheder, der investerer i virksomheder med vækstpotentiale.

Kapitel 2 1 Finansiering, tjenesteydelser og andre aktiviteter
§ 3

Vækstfonden kan tilbyde direkte eller indirekte finansiering eller en kombination af forskellige former for finansiering mod vederlag.

Stk. 2 Vækstfonden kan for at opnå sit formål bl.a. anvende følgende finansieringsformer:

  • 1) Lån.

  • 2) Garantier.

  • 3) Kautioner.

  • 4) Kapitalindskud.

  • 5) Kapitaltilsagn.

Stk. 3 Vækstfonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med finansieringen af virksomheder.

Stk. 4 Vækstfonden kan i forbindelse med kapitalindskud og kapitaltilsagn udøve aktivt ejerskab.

§ 4

Vækstfonden kan for at opnå sit formål endvidere tilbyde tjenesteydelser mod vederlag i form af bl.a. formidling, rådgivning og kapitalforvaltning.

§ 5

Vækstfonden kan for at opnå sit formål deltage i andre aktiviteter ud over de i §§ 3 og 4 anførte, herunder bl.a. forberede, etablere og deltage i partnerskaber, indgå i samarbejder, understøtte udviklingen af markeder for finansiering, yde tilskud og igangsætte eller deltage i øvrige vækstinitiativer.

Stk. 2 Vækstfonden kan i forbindelse med aktiviteter efter stk. 1 opkræve et gebyr til dækning af sine omkostninger.

§ 6

Vækstfonden kan for at opnå sit formål stifte selskaber, fonde og foreninger m.v. og eje, erhverve og afhænde hele eller dele af selskaber, fonde og foreninger m.v.

§ 7

Vækstfonden udøver kun sine aktiviteter efter §§ 3-5, i den udstrækning det private marked normalt ikke vil påtage sig den pågældende aktivitet henset til arten, omfanget eller risikoen forbundet hermed.

Kapitel 3 1 Etablering og ejerskab
§ 10

Vækstfonden etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

§ 11

Vækstfonden viderefører den virksomhed med tilhørende aktiver og passiver, der tidligere har været drevet under Vækstfonden, og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

§ 12

Erhvervsministeren udøver i forhold til Vækstfonden de beføjelser, der efter selskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter vedtægter for Vækstfonden.

Stk. 3 I Vækstfonden afholdes generalforsamlingen i form af et virksomhedsmøde.

Stk. 4 Vækstfonden og dens vedtægter skal anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 i selskabsloven.

§ 13

Lov om offentlighed i forvaltningen, lov om Folketingets Ombudsmand, forvaltningsloven og arkivloven finder ikke anvendelse for Vækstfonden og dens eventuelle datterselskaber og andre enheder forvaltet af Vækstfonden, for så vidt angår aktiviteter udøvet i medfør af kapitel 2.

Stk. 2 Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber i kapitel 20, finder anvendelse for Vækstfonden med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 3 Årsregnskabsloven finder anvendelse for Vækstfonden med de fornødne tilpasninger.

Stk. 4 Beslutninger truffet af Vækstfonden og dens eventuelle datterselskaber i forbindelse med aktiviteter udøvet i medfør af kapitel 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4 1 Ledelse og økonomi
§ 14

Vækstfonden ledes af en bestyrelse og en direktør.

Stk. 2 Erhvervsministeren udpeger op til 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden, for en periode på op til 2 år med mulighed for genudpegning. Erhvervsministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte et eller flere af de udpegede medlemmer.

Stk. 3 Medarbejderne vælger ud over de af erhvervsministeren udpegede medlemmer op til 2 medlemmer til bestyrelsen for en periode på op til 2 år med mulighed for genvalg.

Stk. 4 Bestyrelsen sammensættes således, at den har de nødvendige kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne teknologiske, kommercielle, finansielle og ledelsesmæssige baggrund og indsigt og relevant international erfaring.

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter honoraret til bestyrelsens medlemmer.

§ 15

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Vækstfonden og er ansvarlig for forvaltningen af Vækstfondens midler.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter efter forudgående orientering af erhvervsministeren en direktør til varetagelse af den daglige ledelse. Bestyrelsen afskediger ligeledes direktøren efter forudgående orientering af erhvervsministeren.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og en direktionsinstruks.

Stk. 4 Bestyrelsen holder erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende Vækstfonden, herunder væsentlige ændringer i Vækstfondens økonomi og politikker. Orienteringen skal ske, tids nok til at erhvervsministeren kan udøve sine ejerbeføjelser.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter en vederlagspolitik, som erhvervsministeren modtager til orientering i forbindelse med virksomhedsmødet.

§ 16

Vækstfondens egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den sammen med hensættelserne udgør et forsvarligt grundlag for virksomhedens forpligtelser og aktiviteter.

Stk. 2 Vækstfonden kan optage lån, herunder statsligt genudlån, til finansiering af sine aktiviteter, i det omfang der er etableret bevillingsmæssig hjemmel hertil.

Stk. 3 Vækstfonden kan refinansiere allerede optagne lån, som er optaget til finansiering af Vækstfondens aktiviteter, så længe Vækstfondens forpligtelser i forhold til de konkrete aktiviteter består. Refinansiering kan ske uden godkendelse fra Folketingets Finansudvalg.

§ 17

Finansministeren kan ud over adgangen til at optage lån, herunder statsligt genudlån, jf. § 16, stk. 2, lade Vækstfonden optage genudlån hos Danmarks Nationalbank inden for en ramme på 1 mia. kr.

Stk. 2 Genudlånsadgangen på 1 mia. kr. skal sikre Vækstfondens aktiviteter i tilfælde, hvor Vækstfondens likviditet kommer under pres, og sikre, at Vækstfonden ikke skal frigøre likviditet før tid med henblik på at kunne udbetale udbytte.

Stk. 3 Genudlånsadgangen på 1 mia. kr., jf. stk. 1, medregnes i Vækstfondens likviditetsberedskab.

Stk. 4 Vækstfonden betaler en provision til staten på 0,15 pct. p.a. af det nominelle udestående på lån optaget i medfør af stk. 1.

Stk. 5 Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010, finder anvendelse på genudlån efter stk. 1.

§ 18

Vækstfonden kan udbetale udbytte til staten. Bestyrelsen fastsætter en udbyttepolitik for Vækstfonden, som godkendes af erhvervsministeren. Udbyttepolitikken skal udgøre et bilag til Vækstfondens vedtægter.

§ 19

Vækstfondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Vækstfondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med standard for offentlig revision, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges efter indstilling fra bestyrelsen af erhvervsministeren på det årlige virksomhedsmøde og kan genvælges.

Stk. 3 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på et virksomhedsmøde.

§ 20

Staten indtræder i Vækstfondens rettigheder og forpligtelser, i det omfang virksomhedens egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige.

Kapitel 5 1 Tilsyn, straf, ikrafttræden m.v.
§ 21

Erhvervsministeren fører tilsyn med Vækstfonden.

Stk. 2 Vækstfonden skal efter anmodning straks stille enhver oplysning om virksomheden og dens aktiviteter til rådighed for erhvervsministeren.

§ 22

Personer, som medvirker til aktiviteter i henhold til §§ 3-6, har under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som de i den forbindelse får kendskab til.

§ 23

Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for beslutninger i medfør af §§ 3-6, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder Bekendtgørelse om garantiordning i Vækstfonden for udlån til store virksomheder Bekendtgørelse om garantiordning i Vækstfonden for udlån til små og mellemstore virksomheder

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 24

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1013 af 17. august 2007 om Vækstfondens virke ophæves.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 816 af 2. juli 2015 om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og Grønland ophæves.

Stk. 5 Tekstanmærkning nr. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127 ad 08.33.15 til § 8 på finansloven for 2018 ophæves.

Stk. 6 Vækstfondens videreførelse af den hidtil drevne virksomhed sker i regnskabsmæssig henseende fra den 1. januar 2018.

Stk. 7 Den virksomhed hidtil drevet af Vækstfonden, herunder bl.a. investeringer, lån, garantier, kapitalforvaltning, tilskud m.v. foretaget af Vækstfonden, på det grundlag, der ophæves ved denne lovs ikrafttræden, jf. stk. 3, videreføres på baggrund af de regler, der følger af denne lov.

§ 25

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.