14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Østøtteloven

Lov om støtte til de små øsamfund

Lov nr. 620 af 21. december 1983, jf.
lovbekendtgørelse nr. 787 af 21. juni 2007,
som ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

Denne konsoliderede version af østøtteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Østøtteloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§§1-3 (Ophævet)

§4 Miljøministeren kan i særlige tilfælde yde støtte til gennemførelsen af forsøgsordninger, projekter m.v., der har betydning for sikring af levevilkårene på de enkelte øer. Endvidere kan miljøministeren yde støtte til driften af sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer«. Støtten kan ydes som tilskud eller lån.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte nærmere vilkår og betingelser for tildeling af støtte.

Stk. 3 De beløb, som miljøministeren kan yde til forsøgsordninger, projekter m.v. og til driften af sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer«, fastsættes på de årlige bevillingslove. Uforbrugte midler til forsøgsordninger, projekter m.v. kan overføres til følgende finansår.

Stk. 4 Udbetaling Danmark varetager administrationen af statslån tildelt under ordningen.

§4a (Ophævet)

§5 Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§6 Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

§7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§8 (Ophævet).

profile photo
Profilside