Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 455 af 2. maj 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Ret til ekstra økonomisk støtte til modtagere af den supplerende pensionsydelse
§ 1

Udbetaling Danmark udbetaler uden ansøgning ekstra økonomisk støtte på 5.000 kr. inden den 1. november 2024 til en pensionist, der er berettiget til og har fået udbetalt den supplerende pensionsydelse for 2023 efter § 72 d i lov om social pension, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Ved udbetaling af ekstra økonomisk støtte efter stk. 1 finder § 36 i lov om social pension tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Ekstra økonomisk støtte efter stk. 1 udbetales ikke til dødsboet efter en pensionist, der på udbetalingstidspunktet er afgået ved døden.

Stk. 4 En pensionist, der den 1. november 2024 ikke har modtaget ekstra økonomisk støtte efter stk. 1, og som er berettiget til og har fået udbetalt den supplerende pensionsydelse for 2023 efter § 72 d i lov om social pension, kan ansøge om at få udbetalt ekstra økonomisk støtte hos Udbetaling Danmark. Ansøgningen om ekstra økonomisk støtte efter stk. 1 skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 31. december 2025.

§ 2

Skal pensionisten eller dennes dødsbo tilbagebetale den supplerende pensionsydelse for 2023 efter § 39 b, stk. 5, eller § 42, stk. 1, i lov om social pension, skal udbetalt ekstra økonomisk støtte efter § 1 ikke tilbagebetales.

§ 3

Udbetaling af ekstra økonomisk støtte efter § 1 administreres af Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Udbetaling Danmark skal videregive oplysninger om udbetalingstidspunkt for og personnummer på pensionister, der har modtaget ekstra økonomisk støtte efter § 1, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for statistisk opfølgning og analyse samt opbevaring i styrelsens statistiske datavarehus.

Kapitel 2 1 Ret til engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere
§ 4

Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler et engangsbeløb på 1.000 kr. inden den 1. juni 2023 til uddannelsessøgende, der har en Nemkonto, jf. dog stk. 3, og som for december 2022 modtog et af følgende:

Stk. 2 Der kan maksimalt udbetales ét engangsbeløb efter stk. 1 til samme person.

Stk. 3 Engangsbeløb efter stk. 1 udbetales ikke til dødsboet efter uddannelsessøgende, der på udbetalingstidspunktet er afgået ved døden.

§ 5

Udbetaling af engangsbeløb efter § 4 administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler uden ansøgning engangsbeløb til uddannelsessøgende omfattet af § 4, som har en Nemkonto. Modtageren af engangsbeløbet får meddelelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, hvor den uddannelsessøgende har anvist en konto som Nemkonto.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension anmoder uddannelsessøgende omfattet af § 4, som ikke har en Nemkonto, om at oprette en Nemkonto med henblik på udbetaling af engangsbeløbet. Anmodningen sendes ved almindeligt brev til den bopælsadresse, der fremgår af CPR.

Stk. 4 Uddannelsessøgende, der den 1. juni 2023 ikke har modtaget et engangsbeløb efter § 4, kan ansøge om engangsbeløbet hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Den uddannelsessøgende skal dokumentere at være omfattet af § 4 og anvise en Nemkonto, jf. dog stk. 5. Ansøgningen om engangsbeløb skal være modtaget hos Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 1. august 2023.

Stk. 5 Personer, som ikke kan få oprettet en Nemkonto, kan ansøge om engangsbeløbet efter stk. 4 og anvise en anden konto til udbetaling af engangsbeløbet.

§ 6

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udsøger de uddannelsessøgende, som er omfattet af § 4, og videregiver oplysninger om deres personnumre til Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug for udbetaling af engangsbeløb efter § 5, stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter en frist og et dataformat for fremsendelse af oplysninger.

Stk. 2 For uddannelsessøgende, der i perioden efter den frist, som Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter, jf. stk. 1, 2. pkt., til og med den 31. oktober 2023, modtager en afgørelse om tildeling af stipendium som tillæg på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse efter SU-lovens § 7, stk. 3, for december 2022, og som ikke har fået udbetalt engangsbeløb på baggrund af en ansøgning efter § 5, stk. 4, udsøger og videregiver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen oplysninger om deres personnumre til Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug for udbetaling af engangsbeløb efter § 5, stk. 2.

Stk. 3 Der kan til brug for udsøgningen i medfør af stk. 1 og 2 blive behandlet oplysninger om ydelsestype, udbetaling og personnumre for de uddannelsessøgende, som er omfattet af § 4, der får udbetalt engangsbeløbet, jf. § 5, stk. 2, eller efter anmodning, jf. § 5, stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler fra CPR oplysninger om navn og adresse på de uddannelsessøgende omfattet af § 4, der får udbetalt engangsbeløbet efter anmodning, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler fra CPR oplysning om dødsfald blandt de uddannelsessøgende omfattet af § 4, der får udbetalt engangsbeløbet, jf. § 5, stk. 2, eller efter anmodning, jf. § 5, stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler fra CPR oplysninger om navn og adresse på de uddannelsessøgende omfattet af § 4, der får udbetalt engangsbeløbet efter anmodning, jf. § 5, stk. 3.

§ 7

Engangsbeløb, som er udbetalt til en uddannelsessøgende eller dennes dødsbo, der ikke er berettiget til det udbetalte beløb efter § 4, skal ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 6, og det samlede udbetalte beløb ikke overstiger 2.000 kr.

§ 8

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal videregive oplysninger om udbetalingstidspunkt for og personnummer på personer, der har modtaget engangsbeløb efter § 4, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for statistisk opfølgning og analyse samt opbevaring i styrelsens statistiske datavarehus.

Kapitel 3 1 Fælles regler
§ 9

Ekstra økonomisk støtte efter § 1 og engangsbeløb efter § 4 er skattefrie.

Stk. 2 Ekstra økonomisk støtte efter § 1 og engangsbeløb efter § 4 indgår til og med år 2026 ikke i tildelingen eller beregningen af offentlige forsørgelsesydelser, herunder pension og andre indkomst- og formueafhængige offentlige ydelser, og medfører ikke fradrag i disse ydelser for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle eller samlever eller andre husstandsmedlemmer.

Stk. 3 En person, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, skal selv oplyse myndigheden, som udbetaler den offentlige forsørgelsesydelse, om udbetalingen af økonomisk støtte efter § 1 eller engangsbeløb efter § 4.

Stk. 4 For at myndigheden kan se bort fra ekstra økonomisk støtte og engangsbeløb i de i stk. 2 nævnte situationer, skal en person, der har modtaget støtte eller engangsbeløb, jf. §§ 1 og 4, efter anmodning fra den relevante myndighed dokumentere at have modtaget støtten eller engangsbeløbet.

§ 10

Ekstra økonomisk støtte efter § 1 og engangsbeløb efter § 4 kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning før udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Ekstra økonomisk støtte efter § 1 og engangsbeløb efter § 4 kan ikke anvendes til modregning.

Administration og finansiering
§ 11

Staten afholder udgifterne til ekstra økonomisk støtte og engangsbeløb efter denne lov.

Stk. 2 Staten afholder alle udgifter til Udbetaling Danmarks administration af opgaverne vedrørende ekstra økonomisk støtte efter denne lov gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 3 Staten afholder alle udgifter til Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration af opgaverne efter denne lov vedrørende engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere.

Kapitel 4 1 Ikrafttræden
§ 12

Loven træder i kraft den 3. maj 2023.

Kapitel 5 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 13

(Udeladt)

§ 14

Lov om den sociale pensionsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 27. februar 2004, ophæves.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeriet afholder udgiften til revision for regnskabsåret 2022. Der vil ikke blive foretaget revision af fonden for 2023.

Kapitel 6 1 Territorial gyldighed
§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.