Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 408 af 31. maj 2000

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Europa-Kommissionens kontrolbesøg efter artikel 22 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 gennemføres efter forudgående indhentelse af retskendelse. Retskendelse indhentes af Konkurrencestyrelsen, der yder Europa-Kommissionens bemyndigede repræsentanter og eksperter den fornødne støtte til løsningen af deres opgaver.

Stk. 2 Politiet yder bistand ved gennemførelsen af et kontrolbesøg efter stk. 1.

Stk. 3 Konkurrencestyrelsen deltager ved gennemførelsen af kontrolbesøg efter stk. 1 mod behørig legitimation. Repræsentanter fra det ministerium, inden for hvis ressort statsstøtten er bevilget, kan ligeledes deltage ved gennemførelsen af kontrolbesøget mod behørig legitimation.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.