14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse

Lov nr. 693 af 08. juni 2018

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Støttemodtagere omfattet af artikel 6, stk. 1, i Europa-Kommissionens afgørelse af 16. oktober 2017 i sag SA. 32874 skal tilbagebetale ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, til Miljø- og Fødevareministeriet.

§2 Den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales, opgøres i overensstemmelse med artikel 5 i afgørelsen nævnt i § 1.

Stk. 2 Den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales, tillægges renter og renters rente i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 3, i afgørelsen nævnt i § 1 fra det tidspunkt, hvor statsstøtten var til rådighed for støttemodtageren.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse, tilbagebetaling, administration, frister m.v. vedrørende ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked.

§3 Miljø- og fødevareministeren træffer afgørelse om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf.

§4 En støttemodtager omfattet af afgørelsen nævnt i § 1 skal efter anmodning stille enhver nødvendig oplysning om sig selv og sine aktiviteter til rådighed for miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation om forhold omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør heraf skal foregå digitalt.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur, opfyldelse af underskriftskrav, at digitale meddelelser anses for at være kommet frem, når de er tilgængelige for modtageren, klage og undtagelse fra kravet om digital kommunikation.

§5 Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf skal være anlagt, inden 3 måneder efter at afgørelsen er meddelt støttemodtageren.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

§6 Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside