14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Med henblik på at lette mulighederne for finansiering af nye aktiviteter i mindre virksomheder opretter erhvervsministeren en statslig garantiordning for at nedsætte tabsrisici i forbindelse med pengeinstitutters og visse kreditinstitutters nyudlån i sådanne

Stk. 2 Ved en mindre virksomhed forstås en virksomhed i størrelsesordenen op til ca. 50 ansatte.

Stk. 3 Igangsætteren skal være fuldtidsbeskæftiget i sin virksomhed. Der skal være tale om en ny aktivitet. Ved en ny aktivitet forstås en aktivitet, som virksomheden eller virksomhedens ejer ikke i forvejen driver eller tidligere har drevet.

§2 virksomheder.
Der kan stilles kaution for nye aktiviteter i mindre virksomheder inden for fremstillingsvirksomhed, service, handel samt bygge- og anlægsvirksomhed.

§3 Statskassen kan garantere over for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter for lånets betaling. Garanti gives i form af en selvskyldnerkaution fra staten.

Stk. 2 Kaution kan stilles for 50 pct. af det ydede lån til mindre virksomheder. Kautionen kan maksimalt udgøre 400.000 kr. pr. virksomhed. Minimum for udlån er 25.000 kr.

Stk. 3 Pengeinstitutter og visse kreditinstitutter betaler et bidrag på 1 pct. p.a. af restgælden til staten af de statskautionerede lån. Bidraget går såvel til tabshensættelser som til administration af ordningen.

Stk. 4 Kaution stilles af staten efter ansøgning fra pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Der kan ikke stilles kaution for et lån, der er ydet før lovens ikrafttræden, ligesom der ikke kan stilles statskaution i forbindelse med gældsomlægning. Samme person kan alene opnå et statskautioneret lån i medfør af denne lov. Som samme person anses også ægtefæller, ugifte samlevende og selskaber, hvori de nævnte personer ejer eller har ejet mindst halvdelen af selskabskapitalen eller råder over eller har rådet over en bestemmende indflydelse.

§4 Kautionen løber i indtil 8 år fra ydelsen af lånet.

§5 Der kan stilles kaution for låneansøgninger, der er modtaget af pengeinstitutter eller visse kreditinstitutter inden udgangen af 1994, dog maksimalt for et samlet beløb på 400 mio. kr.

§6 Garantiordningen administreres af VækstFonden.

§7 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om lånebetingelser og lovens administration.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan endvidere indgå en rammeaftale med pengeinstitutterne og visse kreditinstitutter om lovens administration.

§8 Udbetaling Danmark varetager administrationen af afviklingen af garantiordningen.

§8а (Ophævet)

§9 Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov, eller som i forbindelse med en ansøgning om lån efter loven fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielser over for pengeinstitutter i forbindelse med udbetaling af lån, for hvilke staten har kautioneret.

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes af erhvervsministeren i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4 For overtrædelse, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§10 Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§11 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside