Lov om visse naturskader

Denne konsoliderede version af lov om visse naturskader er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 349 af 17. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 15. august 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens område m.v.
§ 1

Efter reglerne i denne lov ydes erstatning for skader, hvis disse er forårsaget af følgende naturfænomener:

 • 1) Stormflod.

 • 2) Oversvømmelse fra vandløb og søer.

 • 3) Tørke.

Stk. 2 Efter reglerne i denne lov ydes endvidere tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Robust skov indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke vandløb og søer og hvilke skader herfra der er omfattet af stk. 1, nr. 2. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke

§ 1a

En kommune kan erhverve en privat borgers grund, hvis den pågældendes ejendom inden for en kortere årrække gentagne gange har været ramt af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller skybrud og dette forventes også at ske i fremtiden.

Stk. 2 Naturskaderådet kan via stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen under nærmere fastsatte betingelser medvirke til køb af en privat borgers grund sammen med en kommune, jf. stk. 1.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for køb af private grunde efter stk. 1 og 2.

§ 2

Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

Stk. 2 Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i vandløb og søer, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20. år.

Stk. 3 Ved tørke forstås kraftig udtørring af den ikke-overfladiske jordbund.

Stk. 4 Ved stormfald forstås:

 • 1) Stormfald i en landsdel: Hvis der i en landsdel ved kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års hugst i den ramte landsdel.

 • 2) Stormfald i hele landet: Hvis der i en eller flere landsdele ved kraftig vindpåvirkning tilsammen er væltet eller knækket mindst 1 mio. m³ træ.

Stk. 5 Ved en landsdel, jf. stk. 4, forstås et område som defineret ved Danmarks Statistiks NUTS III-kode.

Stk. 6 Efter forhandling med miljøministeren kan erhvervsministeren fastsætte nærmere regler om vurderingen af, om oversvømmelser fra vandløb og søer er omfattet af § 2, stk. 2. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke

Stk. 7 Afgørelse af, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald i et område på et givet tidspunkt, træffes af Naturskaderådet, jf. § 21, efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været stormflod, og Miljøministeriet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald. Afgørelse af, om der har været tørke, træffes af Naturskaderådet ud fra en uvildig undersøgelse af forholdene på skadesstedet.

Stk. 8 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og udførelsen af den uvildige undersøgelse af skadesstedet, jf. stk. 7. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke

§ 3

Tilskud i henhold til § 1, stk 2, kan alene ydes til private ejere.

Stk. 2 En privat ejer kan være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende. Den private ejer må ikke have indgået driftsoverenskomst med det offentlige.

Stk. 3 Såfremt det areal, der ydes tilskud til, ejes af flere personer, udbetales tilskud til den, der over for Naturskaderådet kan godtgøre at repræsentere hele ejerkredsen.

Stk. 4 I forbindelse med ejerskifte kan den nye ejer overtage rettigheder og forpligtelser ifølge tilsagnet om tilskud.

Kapitel 2 1 Erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke
§ 4

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer på her i landet værende fast ejendom og løsøre og for skader på her i landet værende fast ejendom forårsaget af tørke, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand, jf. § 24 og § 26, stk. 3.

Stk. 2 Erstatning ydes ikke for indirekte tab, jf. dog stk. 4-7, eller for skader som følge af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer på følgende typer fast ejendom og løsøre:

 • 1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.

 • 3) Løsøre i kældre og rum under terræn, medmindre disse er godkendt til og anvendes som beboelse. Erstatning kan i disse tilfælde maksimalt udgøre 120.000 kr.

 • 4) Jord.

 • 5) Saltskadede afgrøder.

 • 6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige.

 • 7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.

 • 8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.

 • 9) Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre og bygninger placeret i haven.

 • 10) Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygningens drift.

 • 11) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 • 12) Trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.

 • 13) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 • 14) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 • 15) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 • 16) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.

 • 17) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn.

Stk. 3 Der ydes ikke erstatning for indirekte tab som følge af tørke, jf. dog stk. 4-7. Erstatning ydes heller ikke for fast ejendom, for hvilken det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af tørke i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed, eller fast ejendom, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade. Erstatning som følge af tørke ydes endvidere ikke for følgende typer af skader:

 • 1) Revner, som skyldes konstruktionsfejl.

 • 2) Revner, som ikke har betydning for den faste ejendoms konstruktionsmæssige bæreevne eller stabilitet.

 • 3) Skader som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder eller åbninger.

 • 4) Skævheder i gulv, der ikke giver fare for bygningens bæreevne.

 • 5) Sætningsskader på kloak, herunder brud på vandstik og kloakledninger.

Stk. 4 Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger i tilknytning til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Erstatning til genhusning ydes i maksimalt 2 år, medmindre der af særlige årsager skønnes at være behov for, at der ydes erstatning i længere tid. Erstatning kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned. Sker genhusning ved etablering af en midlertidig beboelse på eller i nærheden af skadesstedet i form af beboelsespavilloner el.lign., kan der ydes et engangsbeløb på maksimalt 24.000 kr. til dækning heraf.

Stk. 5 I tilfælde, hvor der ikke sker genhusning, ydes der erstatning til privatpersoner for omkostninger til nødvendig opmagasinering af løsøre, hvis dette sker på grund af udbedring af skader på bygninger efter stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke. Erstatning til opmagasinering uden samtidig genhusning kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Stk. 6 Der ydes erstatning for ekstra byggeomkostninger op til 1 mio. kr., hvis disse er nødvendige for at opfylde de krav, som stilles af byggemyndigheder i henhold til byggelovgivningen, når en beskadiget bygning skal genopføres eller repareres. Erstatning for ekstra byggeomkostninger ydes dog kun, hvis

 • 1) udgifterne vedrører de dele af bygningen, der er beskadiget og bliver erstattet efter reglerne i denne lov,

 • 2) det ikke er muligt at opnå dispensation fra reglerne i byggelovgivningen,

 • 3) byggemyndigheden ikke har eller kunne have stillet krav om lovliggørelse inden skadens opståen,

 • 4) udgiften ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse og

 • 5) genopførelse eller reparation finder sted.

Stk. 7 Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået i forbindelse med stormflod eller oversvømmelse, jf. § 2, stk. 1 og 2.

Stk. 8 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om erstatning efter stk. 1-7 og anvendelsen heraf. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke

§ 5

Erstatning for skader forårsaget af stormflod, af oversvømmelse fra vandløb og søer eller af tørke ydes til den, der er ejer, panthaver eller indehaver af anden rettighed, eller til den, der bærer risikoen for tingen, og som lider tab ved, at den forringes eller går til grunde.

§ 6

Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer eller tørke fratrækkes følgende selvrisiko:

 • 1) For skader på ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.

 • 2) For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

 • 3) For skader på erhvervsejendomme er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør minimum 14.000 kr.

 • 4) For skader på privat løsøre placeret i ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.

 • 5) For skader på privat løsøre placeret i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

 • 6) For skader på erhvervsløsøre er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør minimum 14.000 kr.

Stk. 2 Der betales ikke selvrisiko af udgifter til skadesbegrænsning.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af selvrisiko. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke

§ 6a

(Ophævet).

§ 7

Erstatning for skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt

 • 1) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

 • 2) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

 • 3) løsøre er anbragt i de under nr. 1 og 2 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,

 • 4) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller

 • 5) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse på skader forårsaget af tørke.

§ 8

En skade forårsaget af stormflod, af oversvømmelse fra vandløb og søer eller af tørke skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet, hvor vedkommende er brandforsikret, senest 2 måneder efter skadens indtræden. Der kan dispenseres fra anmeldelsesfristen på 2 måneder, hvis skadelidte er uden skyld i fristoverskridelsen eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde hertil.

Stk. 2 Forsikringsselskabet foretager taksation af skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke. Taksation, herunder udfærdigelse af taksatorrapport, skal foretages, senest 22 arbejdsdage efter at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet.

Stk. 3 Forsikringsselskabet skal træffe afgørelse, senest 22 arbejdsdage efter at alle de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af den endelige taksatorrapport foreligger. Forsikringsselskabet anviser erstatningen til udbetaling via stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen. Bestemmelserne i §§ 39, 57 og 58 i lov om forsikringsaftaler gælder også for forsikringsselskabernes afgørelse i sager om stormflod og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 4 Forsikringsselskabet kan lade et andet forsikringsselskab, der tilbyder tegning af brandforsikring, varetage selskabets opgaver i henhold til denne lov. Sådanne aftaler skal godkendes af Naturskaderådet, inden det andet forsikringsselskab påbegynder varetagelsen af opgaver efter denne lov.

Stk. 5 Naturskaderådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne i stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 1. pkt.

Stk. 6 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for forsikringsselskabernes sagsbehandling og brug af fælles it-systemer m.v. og om brugen af fælles it-systemer til andre kollektive erstatnings- eller forsikringsordninger. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke

§ 8a

(Ophævet)

§ 9

Naturskaderådet fastsætter efter forhandling med Forsikring & Pension regler om Naturskaderådets betaling for forsikringsselskabernes behandling og taksation af stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager.

§ 10

Naturskaderådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager.

Stk. 2 Naturskaderådet kan meddele de påbud, som anses for nødvendige for forsikringsselskabernes overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af loven. Naturskaderådet kan offentliggøre påbud efter 1. pkt.

Stk. 3 Naturskaderådet kan i særlige tilfælde kræve, at et forsikringsselskab kompenserer stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen for uberettiget udbetalt erstatning.

Stk. 4 De nærmere regler for tilsynet, herunder de nærmere regler for Naturskaderådets påbud til forsikringsselskaberne og offentliggørelse heraf samt krav om kompensation fra forsikringsselskaberne af uberettiget udbetalt erstatning, fastsættes i Naturskaderådets forretningsorden, jf. § 21, stk. 3.

§ 10a

Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse på forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager.

Kapitel 3 1 Tilskud til genopbygning af privat fredskov efter stormfald
§ 11

Tilskud ydes kun til skovarealer, som er dækket af en basisforsikring mod stormfald. Arealet skal være dækket af basisforsikringen inden for en frist, som fastsættes af erhvervsministeren. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Stk. 2 Efter fristens udløb kan et skovareal kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud ved ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af erhvervsministeren.

Stk. 3 Opsiges forsikringen, kan arealet kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud igen i forbindelse med ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af erhvervsministeren.

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvornår arealer, som ønskes omfattet af loven, herunder ved ejerskifte, skal være omfattet af en basisforsikring.

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter efter drøftelse med miljøministeren nærmere regler til gennemførelse af forsikringsordningen. Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald

§ 12

Naturskaderådet yder efter ansøgning tilskud til fredskov, der er ramt af fladefald. Arealet skal senest være fredskov på tidspunktet for udbetaling af første rate af tilskuddet.

Stk. 2 Ved fladefald forstås den del af arealet, hvor mindst 2/3 af træerne er væltet, knækket eller rodløsnet.

§ 13

Naturskaderådet yder tilskud til en stormfaldsramt skov, når den samlede stormfaldsflade udgør mindst 0,5 ha. De enkelte stormfaldsflader skal udgøre mindst 0,2 ha.

Stk. 2 Tilskud ydes til gentilplantning. Som led i gentilplantningen ydes tilskud til oprydning, hegn, omkostninger, som skyldes særlige hensyn til fortidsminder, og udarbejdelse af tilplantningsplaner.

Stk. 3 Der kan ikke ydes tilskud til et areal, hvortil der allerede modtages tilskud fra det offentlige til de i stk. 2 nævnte foranstaltninger.

Stk. 4 Naturskaderådets afgørelse meddeles ansøgeren.

Stk. 5 Tilskud udbetales af Naturskaderådet.

§ 14

Tilskuddet efter § 12, stk. 2, består af et oprydningstilskud og et gentilplantningstilskud. Oprydningstilskud omfatter oprydning af det stormfaldsramte areal, og gentilplantningstilskud omfatter udgifter til gentilplantning. Begge tilskud udbetales, når gentilplantningen er afsluttet.

§ 15

Naturskaderådet fastsætter tilskudssatsernes størrelse efter udtalelse fra Miljøministeriet.

§ 16

Stormfald på private arealer skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet inden en frist, som fastsættes af Naturskaderådet. Selskabet videresender en kopi af anmeldelsen med eventuelle bemærkninger til Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om tilskud sendes til Miljøstyrelsen inden for en frist, som fastsættes af Naturskaderådet. Ansøgning om tilskud skal være vedlagt en tilplantningsplan.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med miljøministeren og Naturskaderådet fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration samt delegation af beføjelser i forbindelse hermed til miljøministeren. Der kan herunder fastsættes regler om afgrænsning af de arbejder og de udgifter, hvortil der kan ydes tilskud, om ansøgningers form og indhold, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse om tilsagn om tilskud, ændring af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, regnskaber, revision, afrapportering, kontrol og tilsyn. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Kapitel 4 1 Kontrol, tilsyn, misligholdelse m.v. af stormfaldsordningen
§ 17

Tilsynsmyndigheden, jf. § 16, stk. 3, påser, at lovens regler om tilskud til fredskov og regler udarbejdet i henhold til § 16, stk. 3, overholdes.

§ 18

Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger, hvortil der er givet tilskud efter loven, kan tilsynsmyndigheden eller den, som tilsynsmyndigheden bemyndiger dertil, til enhver tid besigtige ejendomme, hvortil der er ydet tilskud. Besigtigelsen kan ske uden retskendelse, men mod behørig legitimation. På tilsvarende måde har tilsynsmyndigheden eller den, som er bemyndiget dertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for så vidt angår oplysninger om tilskuddet.

Stk. 2 Ejeren eller brugeren af en ejendom, hvortil der ydes tilskud efter loven, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden

 • 1) udlevere oplysninger om forholdene på ejendommen, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, der har betydning for lovens administration, og

 • 2) yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse.

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol. Erhvervsministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4 Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 5 Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, underrette tilsynsmyndigheden, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke længere opfyldes.

Stk. 6 Tilsynsmyndigheden kan indhente oplysninger fra og samkøre offentlige og private registre, herunder i elektronisk form, med henblik på at kontrollere skovens omfang på den enkelte ejendom, om skoven er fredskovspligtig, og om ejeren har betalt basisforsikringen, jf. § 11.

§ 19

Naturskaderådet kan efter udtalelse fra tilsynsmyndigheden bestemme, at tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalder, og at beløb, der er udbetalt i tilskud efter loven eller efter regler, der er fastsat i henhold til loven, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis

 • 1) modtageren af tilskud har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

 • 2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes,

 • 3) modtageren af tilskud tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 16, stk. 3, eller pligter i medfør af § 18, stk. 2, 4 og 5, eller

 • 4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter Naturskaderådets skøn er væsentligt ændrede.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte regler om tilbagebetaling i henhold til stk. 1, herunder om beregningen af renter. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

§ 20

Erhvervsministeren kan efter forhandling med Naturskaderådet og Miljøministeriet fastsætte regler om, at en støtteansøger i en periode kan udelukkes fra støtte efter de af lovens støtteordninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/99 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelsen af støtte efter lovens støtteordninger eller andre støtteordninger i nævnte forordning. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Kapitel 5 1 Naturskaderådet
§ 21

Der nedsættes et naturskaderåd bestående af 1 formand og 7 andre medlemmer samt suppleanter for disse. Erhvervsministeren udnævner rådets formand, rådets næstformand, der repræsenterer Erhvervsministeriet, og 6 andre medlemmer af rådet, der repræsenterer følgende myndigheder og organisationer: Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Justitsministeriet, KL, F&P og Forbrugerrådet Tænk. Endvidere tilknyttes til Naturskaderådet fire særligt sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold, vandløb og søer, tørke samt stormfald. Disse udpeges af henholdsvis Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. De særligt sagkyndige har ikke stemmeret.

Stk. 2 Medlemmerne og disses suppleanter udnævnes for 4 år ad gangen. Finder udnævnelsen sted i løbet af en periode, foretages den kun med virkning til periodens udløb.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter Naturskaderådets forretningsorden. Bekendtgørelse om forretningsorden for Naturskaderådet

§ 22

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariatsfunktionen. Erhvervsministeren udpeger en statslig styrelse til at varetage sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet.

Stk. 3 Hvis Naturskaderådet vurderer, at der er sandsynlighed for, at summen af erstatninger og tilskud, der skal udbetales efter denne lov, vil overstige statsgarantiernes maksimum, jf. § 27, stk. 2, retter rådet henvendelse til erhvervsministeren.

Stk. 4 Naturskaderådet kan efter behov anvende fremmed bistand.

Stk. 5 Naturskaderådet kan, i det omfang det er nødvendigt for bedømmelse af en skadesbegivenhed, indhente yderligere oplysninger om denne og foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 6 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betaling for sekretariatets arbejde og for fremmed bistand, herunder bistand fra Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet og Miljøministeriet. Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet, samarbejdet mellem Naturskaderådets sekretariat, forsikringsselskaberne og Miljøministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

Stk. 7 Naturskaderådet afgiver en årlig beretning til erhvervsministeren om sin virksomhed.

§ 23

Stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljens og stormfaldspuljens midler anbringes i Danmarks Nationalbank til forvaltning efter nærmere aftale mellem Naturskaderådet og Nationalbanken.

Stk. 2 Naturskaderådet aflægger et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til erhvervsministeren.

Stk. 3 Erhvervsministeren har adgang til Naturskaderådets regnskabsmateriale, herunder revisionsprotokollater m.v.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for regnskabsførelsen.

Stk. 5 Omkostningerne ved ordningernes administration, herunder betaling for sekretariatets og forsikringsselskabernes arbejde, fremmed bistand, herunder bistand fra Miljøministeriet, og information af mulige ansøgere om tilskudsmulighederne ved stormfald og de tilknyttede regler, afholdes af henholdsvis stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen og stormfaldspuljen. Rimelige etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger ved andre kollektive ordningers brug af det fælles it-system kan afholdes af stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen.

Stk. 6 Omkostninger i forbindelse med etablering af en basisforsikring, herunder en eventuel difference mellem den af forsikringsselskabet krævede årlige præmiesum og den af forsikringstagerne tegnede præmiesum, kan afholdes af stormfaldspuljen. Erstatningsudbetaling fra forsikringsselskabet, der vedrører den præmiesum, der er afholdt af stormfaldspuljen, tilfalder stormfaldspuljen.

Stk. 7 Omkostninger i forbindelse med ændring eller ophævelse af en eksisterende basisforsikring kan afholdes af stormfaldspuljen.

Kapitel 6 1 Finansiering
§ 24

Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, skal opkræve en afgift pr. police.

Stk. 2 Afgift opkræves dog ikke af kaskoforsikringer for motorkøretøjer og både samt andre forsikringer, der dækker skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 3 Afgiften udgør årligt 30 kr. pr. police til stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen og 10 kr. pr. police til stormfaldspuljen og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret. Indtil stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen udgør 500 mio. kr., kan afgiften til denne pulje forhøjes til 50 kr. pr. police.

Stk. 4 Reglerne i § 60, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på afgiften på bygningsbrandforsikringer i henhold til denne lov.

§ 25

Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hver måned eller hvert kvartal og senest den 15. i den følgende måned til Naturskaderådet anmelde størrelsen af det forfaldne afgiftsbeløb fordelt på de enkelte forsikringskategorier, jf. § 6. Anmeldelsen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse.

Stk. 2 Det skyldige afgiftsbeløb for en måned omfatter de afgifter, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i den måned, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

Stk. 3 Forsikringstagere, der på eget initiativ tegner forsikringer mod brand i udlandet, skal selv foretage den i stk. 1 nævnte anmeldelse.

§ 26

Et selskabs eller de i § 25, stk. 3, nævnte forsikringstageres forfaldne afgiftsbeløb for en måned skal indbetales til Naturskaderådet inden udgangen af den følgende måned.

Stk. 2 Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 20 kr.

Stk. 3 Der kan ikke ydes erstatning til en forsikringstager som nævnt i § 25, stk. 3, der ikke har foretaget anmeldelse og indbetaling efter reglerne i stk. 1 og § 25, stk. 3.

§ 27

Staten garanterer for ordningens forpligtelser efter denne lov.

Stk. 2 Dækker den til enhver tid værende formue i henholdsvis stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen og stormfaldspuljen ikke de administrationsomkostninger, erstatninger og tilskud, der skal udbetales i henhold til denne lov, bemyndiges erhvervsministeren til i henhold til statsgarantien at udbetale indtil 200 mio. kr. til stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen og indtil 200 mio. kr. til stormfaldspuljen.

Stk. 3 Udbetalinger under statsgarantien skal tilbagebetales tillige med en forrentning svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

Stk. 4 Statens tilgodehavende ved træk på statsgarantien tilknyttet stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen tilbagebetales af midler fra den midlertidige forhøjelse af den årlige afgift, jf. § 24, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 5 Den midlertidige forhøjelse af afgiften træder i kraft ved udbetaling under statsgarantien og ophører med udgangen af det afgiftsår, hvori statens tilgodehavende er fuldt tilbagebetalt og formuen i stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen igen udgør 500 mio. kr., jf. § 24, stk. 3, 2. pkt.

Kapitel 7 1 Stormflodsvarsling
§ 28

(Ophævet)

§ 29

Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut forestår stormflodsvarsling og yder efter anmodning bistand til Naturskaderådet.

Stk. 2 Kystdirektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Naturskaderådet afholdes af stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen. Naturskaderådet fastsætter betalingen af udgifterne efter forhandling med henholdsvis Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut.

Stk. 3 Beslutning om ændringer i varslingsaktiviteternes tilrettelæggelse eller udførelse, som medfører væsentlige ændringer i den betaling, der skal ydes af stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen, træffes af Naturskaderådet efter indstilling fra Miljøministeriet, Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet og Erhvervsministeriet.

Kapitel 7 a Kommunikation
§ 29a

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Naturskaderådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 29b

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Naturskaderådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af henholdsvis Naturskaderådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer som afsender.

§ 29c

Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er forudsat, at dokumenter, som er udstedt af andre end Naturskaderådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer eller Miljøstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt de pågældende dokumenter. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 8 1 Klageadgang og straffebestemmelser
§ 30

Klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager kan indbringes for Naturskaderådet. Naturskaderådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Beslutninger, der træffes efter § 1 a, kan ikke indbringes for Naturskaderådet.

Stk. 2 De nærmere regler for behandling af klager fastsættes i Naturskaderådets forretningsorden.

§ 31

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 25, stk. 1 og 3,

 • 2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen om erstatning eller tilskud,

 • 3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en afgørelse efter loven,

 • 4) i strid med § 18, stk. 1, modvirker adgang til ejendommen og regnskabsmateriale m.v. eller

 • 5) undlader at give oplysninger efter § 18, stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 I regler, der er udstedt efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

Stk. 5 Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljøministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået lovovertrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 6 For så vidt angår den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895, tilsvarende anvendelse.

Stk. 7 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 9 1 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 32

Økonomiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Samtidig ophæves lov nr. 340 af 6. juni 1991 om erstatning for skader forårsaget af stormflod.

Stk. 2 Dækning af Kystdirektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter, jf. § 29, stk. 2, sker med virkning fra den 1. januar 2000.

§ 33

(Ophævet)

§ 34

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.