Stormflodsskader, oversvømmelser fra vandløb og søer og stormfald

Hvordan får man erstatning efter stormflodsloven

Det er Stormrådet, som efter at have rådført sig med DMI og Kystdirektoratet beslutter, om der har været stormflod, oversvømmelser fra vandløb og søer eller stormfald i et givent område, jf. § 2, stk. 4. En af de afgørende ting er, hvor sjælden stormen er. Det er altså ikke skader efter enhver storm, der kan udløse erstatning eller tilskud.

Stormflodsloven skelner mellem

- stormflod, jf. § 2, stk. 1
- oversvømmelser fra vandløb og søer, jf. § 2, stk. 2, og
- stormfald, jf. § 2, stk. 3.

Andre skader i forbindelse med en storm, f.eks. skader på bygningsdele, der blæser væk eller personskade, omfattes ikke af loven. Disse skader vil ofte være dækket af private forsikringer.

Stormfald
Det er kun private ejere, som defineret i § 3, der kan få tilskud for stormfaldsskader, og kun til fredsskov (se skovlovens kapitel 2 og 3). Det er endvidere en betingelse, at skoven er dækket af en basisforsikring, jf. § 11. De nærmere regler om tilskud til genopbygning af privat fredsskov findes i stormflodslovens kapitel 3.

Stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer
Erstatning for stormflodsskader og skader fra oversvømmelser fra vandløb og søer udbetales kun for fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig brandforsikring, jf. § 4, stk. 1. Erstatningen udbetales til den ejer eller for eksempel panthaver (f.eks. en bank eller kreditforening), som har lidt et tab, jf. § 5.

Systematikken for stormflodsskader og skader fra oversvømmelser fra vandløb og søer er, at skadelidte anmelder skaden til det forsikringsselskab, hvor vedkommende er brandforsikret. Anmeldelsen skal foretages senest 2 måneder efter skadens indtræden, jf. §§ 8 og 8 a. Forsikringsselskabet behandler da sagen, men det er Stormrådet, som udbetaler erstatningen.

§ 4, stk. 2, opremser forskellige typer af fast ejendom og løsøre, som ikke dækkes, f.eks. fast ejendom og løsøre, som det i almindelighed er muligt at tegne stormflodsforsikring for, og løsøre i kældre, og erhvervsvirksomheders løsøre i lagerbygninger, som ikke er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn.

Der fratrækkes desuden en selvrisiko inden erstatningen udbetales: 

For løsøre er selvrisikoen kr. 10.000, § 6, stk. 1, nr. 3 og § 6a, stk. 1, nr. 3.
For private ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 8% ved første skade, 13% ved anden skade og 18% ved 3. og senere skader, dog mindst kr. 8.000, jf. § 6, stk. 1, nr. 1 og § 6a, stk. 1, nr. 1.

For fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 13% ved første skade, 18% ved anden skade og 23% ved 3. og senere skader, dog mindst kr. 13.000, jf. § 6, stk. 1, nr. 2 og § 6a, stk. 1, nr. 2.

Såfremt der er tale om en stormflod, der sker sjældnere end hvert 50. år er selvrisikoen ved stormflodsskader (men ikke skader fra oversvømmelser fra vandløb eller søer) dog mindre, jf. § 6, stk. 2

Efter § 7 er der endvidere mulighed for, at erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde.

Klage
Klager over forsikringsselskabets afgørelser kan indbringes for Stormrådet, jf. § 30. Stormrådet afgørelser kan ikke indbringes for andre administrative myndigheder, men kan selvsagt indbringes for domstolene.