Lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Lov nr. 457 af 10. juni 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2067 af 12. november 2021,
som ændret ved lov nr. 480 af 12. maj 2023

§ 8

Finanstilsynet skal straks efter afsigelse af konkursdekret indrykke meddelelse om følgende i dagspressen:

  • 1) Forsikringsselskabets konkurs,

  • 2) forsikringsdækningens ophør, jf. dog § 5, stk. 4,

  • 3) nytegning af lovpligtige forsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, samt

  • 4) anmeldelse af erstatningskrav til Fonden, jf. § 6, stk. 1 og 2, og hvortil anmeldelse kan ske.

Stk. 2 Kurator skal i den meddelelse, som sendes til fordringshaverne i henhold til konkurslovens § 124, stk. 1, oplyse forsikringstagere og skadelidte om følgende:

  • 1) Fonden vil tilbagebetale præmie, jf. dog § 5, stk. 7,

  • 2) Fonden vil udbetale erstatninger for erstatningskrav anmeldt inden konkursdekretets afsigelse, jf. § 6, stk. 1, 3. pkt.,

  • 3) anmeldelse af erstatningskrav skal ske i overensstemmelse med § 6, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, og

  • 4) Fondens adresse, hvortil anmeldelse af erstatningskrav skal ske.

Stk. 3 Fonden giver meddelelse til fordringshaverne, der indeholder de oplysninger, som fremgår af stk. 2, når meddelelsen vedrører et forsikringsselskab nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3.

Stk. 4 Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse ved beslutning om, at et forsikringsselskabs arbejdsulykkeforsikringsbestand skal tages under administration af Fonden.