Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 01. maj 2013

§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsmæglervirksomheder.

Stk. 2 § 4 finder anvendelse på genforsikringsmæglervirksomheder.

§ 2

Skadesforsikringsmæglervirksomheder skal senest 5 måneder efter kalenderårets udløb indsende oplysning til Finanstilsynet om størrelsen af følgende:

  • 1) Engangsvederlag modtaget fra kunder for rådgivning om skadesforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber.

  • 2) Vederlag modtaget fra kunder for løbende rådgivning om skadesforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber.

  • 3) Præmier formidlet til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, jf. nr. 1 og nr. 2.

  • 4) Antal afsluttede udbud.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 indgives på maskinlæsbart medie efter Finanstilsynets bestemmelse.

§ 3

Livsforsikringsmæglervirksomheder skal senest 5 måneder efter kalenderårets udløb indsende oplysning til Finanstilsynet om størrelsen af følgende:

  • 1) Engangsvederlag modtaget fra kunder for rådgivning om livsforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende livsforsikringsselskaber.

  • 2) Vederlag modtaget fra kunder for løbende rådgivning om livsforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende livsforsikringsselskaber.

  • 3) Præmier formidlet til direkte tegnende livsforsikringsselskaber, jf. nr. 1 og nr. 2.

  • 4) Antal afsluttede udbud.

  • 5) Vederlag modtaget fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning om livsforsikringsordninger.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 indgives på maskinlæsbart medie efter Finanstilsynets bestemmelse.

§ 4

Såfremt en forsikringsmæglervirksomhed eller genforsikringsmæglervirksomhed har oprettet en klientkonto i et pengeinstitut, skal virksomheden senest 5 måneder efter 
kalenderårets udløb til Finanstilsynet indsende en erklæring udarbejdet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven om revision af kontoen.

Stk. 2 Revisor skal erklære, om reglerne i §§ 15-20 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler er fulgt, og om der ved den stikprøvevise revision af oversigten sammenholdt med klientkontoen er konstateret væsentlige fejl eller mangler heri. Erklæringen skal afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

kalenderårets udløb til Finanstilsynet indsende en erklæring udarbejdet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven om revision af kontoen.
§ 5

Overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2013.

Stk. 2 § 2, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, og § 4 finder anvendelse første gang på indberetningen for kalenderåret 2012.

Stk. 3 § 2, stk. 1, nr. 4, og § 3, stk. 1, nr. 4 og 5 finder anvendelse første gang på indberetningen for kalenderåret 2013.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2013 om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger ophæves.