14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL  - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 54

Lov om forsikringsformidling paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Straffebestemmelser
Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, § 8, stk. 3§ 11, stk. 1 og 2, § 13, § 14, § 14 a, stk. 1, 5. pkt., stk. 2 og stk. 4, 2. pkt., § 15, § 17, § 18, § 18 a, stk. 1§ 20, stk. 1-3, § 21, stk. 1 og 2§ 27, stk. 2 og 5, § 28, stk. 1, 2 og 4, § 29, stk. 2, 1. pkt., § 33, § 34, § 36, § 37, stk. 1, 2, 4 og 5§ 40 og §41 og § 49 a, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 3, 1.-7. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Med bøde straffes

  • 1) den, som ikke efterkommer et påbud efter § 22 a, stk. 1 og 2,

  • 2) en forsikringsmæglervirksomhed, der ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af § 44, stk. 3,

  • 3) et forsikringsselskab eller en filial, der ikke efterkommer et påbud, der er givet efter § 44, stk. 4.

•••

Stk. 2 I regler udstedt i medfør af loven kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside