Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL § 49

Denne konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - GAMMEL er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018.

Lov om forsikringsformidling

Lov nr. 41 af 19. maj 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013,
som ændret ved lov nr. 599 af 12. juni 2013, lov nr. 639 af 12. juni 2013, lov nr. 268 af 25. marts 2014, lov nr. 403 af 28. april 2014, lov nr. 532 af 29. april 2015, lov nr. 1549 af 13. december 2016, lov nr. 664 af 08. juni 2017 og lov nr. 665 af 08. juni 2017

§ 49

For de ansatte i Finanstilsynet finder §§ 354, 354 g og 356 i lov om finansiel virksomhed anvendelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på oplysninger i sager om

  • 1) god skik, jf. § 19 og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf,

  • 2) forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter før indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 13,

  • 3) forsikringsmæglervirksomheders pligt til indgåelse af en samarbejdsaftale, jf. § 14,

  • 4) forsikringsmæglervirksomheders honorar, jf. § 14 a, stk. 1, 5. pkt., stk. 2 og stk. 4, 2. pkt.,

  • 5) forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligt om, hvilke forsikringsselskaber der benyttes, jf. § 15,

  • 6) forsikringsagentvirksomheders og administrationsselskabers oplysningspligter ved indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 33 og § 34,

  • 7) underagentvirksomheders eller administrationsselskabers oplysningspligter ved indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 40, og

  • 8) oplysningspligter, jf. bekendtgørelser om information udstedt i medfør af § 16 og § 35.