Lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 253 af 25. april 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 389 af 01. april 2020

§ 1

Der oprettes en privat selvejende institution, Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.

Stk. 2 Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd har til opgave at

 • 1) varetage og fremme foranstaltninger til søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn i såvel ind- som udland, herunder praktisk bistand til søfarende, der er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, jf. § 10 a, stk. 1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.,

 • 2) fremme de ansattes fysiske og psykiske sundhed og sikkerhed,

 • 3) forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning, blandt ansatte på danske handelsskibe,

 • 4) skabe og udbygge grundlaget for, at skibenes sikkerhedsorganisationer gennem et organiseret arbejdsmiljøarbejde om bord sættes i stand til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, således at der kan opretholdes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling inden for skibsfarten og i samfundet,

 • 5) kortlægge og vurdere handelsflådens arbejdsmiljøproblemer i samarbejde med rederiet og sikkerhedsorganisationen,

 • 6) give oplysning og vejledning om de regler og bestemmelser, der gælder inden for søfartsområdet,

 • 7) fremsætte ønsker og forslag til Søfartsstyrelsen om ændringer i bestemmelserne om sikkerheds- og sundhedsforhold på handelsskibe,

 • 8) stille forslag og udtale sig om nye regler og om enkelte sager, som Søfartsstyrelsen forelægger det,

 • 9) samarbejde og deltage i gensidig udveksling af informationer med andre berørte myndigheder og organer og

 • 10) medvirke til indsamling og revision af statistisk materiale om sikkerheds- og sundhedsforholdene på handelsskibe.

Stk. 3 Til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdet for personer, der arbejder om bord, opretter Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd en arbejdsmiljøtjeneste under dets område. Arbejdsmiljøtjenesten har til opgave at

 • 1) identificere og vurdere arbejdsmiljømæssige problemer på handelsskibe og bistå reder, skibsledelse og sikkerhedsorganisation ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål,

 • 2) rådgive reder, skibsledelse og sikkerhedsorganisation om udførelse og vurdering af arbejdshygiejniske målinger,

 • 3) rådgive reder, skibsledelse og sikkerhedsorganisation ved indkøb af, kontrol med og brug af personlige værnemidler,

 • 4) forestå systematiske helbredsundersøgelser af særligt udsatte grupper eller enkeltpersoner og

 • 5) medvirke ved undervisning og rådgivning i sikkerheds- og sundhedsmæssige og hygiejniske spørgsmål.

Stk. 4 Herudover kan Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd udføre andre opgaver, som er forenelige med de i stk. 2 nævnte opgaver.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds opbygning, opgaver og funktioner, herunder om dokumentation og regnskabsføring og indhentelse af erklæring fra en revisor. Erhvervsministeren kan tillige fastsætte nærmere regler som nævnt i 1. pkt. for den arbejdsmiljøtjeneste, som Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd opretter.

§ 2

Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd ledes af et råd og en direktion. De søfarendes og redernes organisationer skal være ligeligt repræsenteret i rådet.

§ 3

De nærmere regler om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og dets virksomhed g om arbejdsmiljøtjenestens opbygning, opgaver, funktioner og finansiering fastsættes af rådet i vedtægter, der godkendes af erhvervsministeren.

§ 4

Rådet ansætter direktionen og er ansvarlig for, at Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds virksomhed udføres forsvarligt i overensstemmelse med loven og vedtægterne.

Stk. 2 Direktionen varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med rådets anvisninger.

Stk. 3 Ved varetagelsen af opgaverne, jf. § 1, stk. 2  og 3, disponerer Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd selvstændigt over de i medfør af § 5 tilvejebragte midler. Dette er også tilfældet med andre midler, som tilføres Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd. Midler, der stammer fra søfarende, må alene anvendes til varetagelse og fremme af foranstaltninger til søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn i såvel ind- som udland.

Stk. 4 Ledelsen af Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd er efter anmodning pligtig at meddele erhvervsministeren enhver oplysning angående Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds forhold.

Stk. 5 Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd aflægger regnskab efter årsregnskabsloven.

§ 5

Midlerne til Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds virke, jf. § 1, stk. 2-4, tilvejebringes ved en afgift, der betales for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Afgiften påhviler den søfarende med 70 øre pr. dag og rederen med 402 øre pr. dag, dog udgør rederens bidrag 70 øre pr. dag for søfarende på skibe med en bruttotonnage under 20. For søfarende på skibe, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, betaler rederen dog en afgift på 532 øre pr. dag.

Stk. 2 Afgifterne reguleres årligt fra 2022 med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

Stk. 3 Rådet fastsætter betalingen for særlige ydelser.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om finansiering af Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og den arbejdsmiljøtjeneste, som Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd opretter.

§ 6

Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af afgiften og kan herunder pålægge rederen at tilbageholde det beløb, der påhviler den søfarende, i hyren eller i andre lignende ydelser. Der er udpantningsret for de beløb, der påhviler rederen og den søfarende.

§ 7

Erhvervsministeren kan efter forhandling med de berørte organisationer for ejere af fiskeskibe og for fiskere og efter indhentet udtalelse fra Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd fastsætte, i hvilket omfang søfarende på fiskeskibe skal være omfattet af nærværende lov.

§ 8

Henlægger erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til Søfartsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 8a

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 8b

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at myndighederne kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.

§ 9

Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af erhvervsministeren.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov om velfærdsforanstaltninger for søfarende, jf. lovbekendtgørelse nr. 576 af 29. september 1988.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.