14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om beredskab for isbrydning

Denne konsoliderede version af lov om beredskab for isbrydning bygger på lovbekendtgørelse nr. 969 af 25. juli 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beredskab for isbrydning

§1 Lovens formål er at fastlægge bestemmelser for etablering af et beredskab for isbrydning i de danske farvande.

Stk. 2 Statens etablering af et beredskab for isbrydning i de danske farvande omfatter ikke havneområder m.v.

§1a Forsvarsministeren kan efter loven henlægge sine beføjelser til underliggende myndighed og kan i den forbindelse fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan påklages til højere administrativ myndighed. Bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift

§2 (Ophævet).

§3 Ethvert skib, der modtager isbryderhjælp fra en statskontrolleret isbryder, er undergivet dennes myndighed, så længe hjælpen ydes. Hvis isbryderens anvisninger ikke følges, er isbryderen berettiget til at afbryde hjælpen.

§4 (Ophævet).

§5 Forsvarsministeren fastsætter efter høring af Isbrydningsrådet regler for etablering af et beredskab i danske farvande for isbrydning i udpegede områder benævnt beredskabsområder.
Bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift

Stk. 2 Forsvarsministeren kan efter orientering af Isbrydningsrådet etablere et forebyggende beredskab i øvrige farvandsafsnit, der ligger ud over de i stk. 1 nævnte beredskabsområder.

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte beredskaber for isbrydning i visse danske farvande finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne beliggende inden for Skagen. Afgiften betales af havneadministrationen. Forsvarsministeren kan herudover fastsætte nærmere bestemmelser for finansieringen. Bekendtgørelse om fastsættelse af isafgift for 2021

Stk. 4 Forsvarsministeren kan som led i den operative indsættelse af de i stk. 1 og 2 nævnte beredskaber aktivere, koordinere og deaktivere disse.

§§6-7 (Ophævet).

§8 Ved statskontrolleret isbryder forstås i nærværende lov såvel det af staten chartrede isbrydningsmateriel som andre af istjenesten til isbrydning benyttede skibe.

Stk. 2 Ved chartring af isbrydningsmateriel, jf. stk. 1, er det en betingelse, at operatøren sikrer besætningen på de pågældende fartøjer løn og arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige, end hvad der fremgår af gældende danske kollektive overenskomster.

§9 Denne lov træder i kraft den 15. april 1957.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 251 af 13. juni 1922 om en isbryder og indførelse af isafgift samt lov nr. 131 af 18. april 1925 om tillæg til nævnte lov.

profile photo
Profilside