Lov om beredskab for isbrydning

Denne konsoliderede version af lov om beredskab for isbrydning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 109 af 08. april 1957,
jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 25. juli 2017,
som ændret ved lov nr. 901 af 29. november 1995 og lov nr. 1122 af 04. december 2012

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Lovens formål er at fastlægge bestemmelser for etablering af et beredskab for isbrydning i de danske farvande.

Stk. 2 Statens etablering af et beredskab for isbrydning i de danske farvande omfatter ikke havneområder m.v.

§ 1a

Forsvarsministeren kan efter loven henlægge sine beføjelser til underliggende myndighed og kan i den forbindelse fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan påklages til højere administrativ myndighed. Bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift

§ 2

(Ophævet).

§ 3

Ethvert skib, der modtager isbryderhjælp fra en statskontrolleret isbryder, er undergivet dennes myndighed, så længe hjælpen ydes. Hvis isbryderens anvisninger ikke følges, er isbryderen berettiget til at afbryde hjælpen.

§ 4

(Ophævet).

§ 5

Forsvarsministeren fastsætter efter høring af Isbrydningsrådet regler for etablering af et beredskab i danske farvande for isbrydning i udpegede områder benævnt beredskabsområder.
Bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift

Stk. 2 Forsvarsministeren kan efter orientering af Isbrydningsrådet etablere et forebyggende beredskab i øvrige farvandsafsnit, der ligger ud over de i stk. 1 nævnte beredskabsområder.

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte beredskaber for isbrydning i visse danske farvande finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne beliggende inden for Skagen. Afgiften betales af havneadministrationen. Forsvarsministeren kan herudover fastsætte nærmere bestemmelser for finansieringen. Bekendtgørelse om fastsættelse af isafgift for 2021

Stk. 4 Forsvarsministeren kan som led i den operative indsættelse af de i stk. 1 og 2 nævnte beredskaber aktivere, koordinere og deaktivere disse.

§§ 6-7

(Ophævet).

§ 8

Ved statskontrolleret isbryder forstås i nærværende lov såvel det af staten chartrede isbrydningsmateriel som andre af istjenesten til isbrydning benyttede skibe.

Stk. 2 Ved chartring af isbrydningsmateriel, jf. stk. 1, er det en betingelse, at operatøren sikrer besætningen på de pågældende fartøjer løn og arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige, end hvad der fremgår af gældende danske kollektive overenskomster.

§ 9

Denne lov træder i kraft den 15. april 1957.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 251 af 13. juni 1922 om en isbryder og indførelse af isafgift samt lov nr. 131 af 18. april 1925 om tillæg til nævnte lov.