Danpilotloven Kapitel 1

Denne konsoliderede version af danpilotloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danpilot

Lov nr. 600 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 1347 af 03. december 2013 og lov nr. 725 af 25. juni 2014

Kapitel 1 1 Etablering, formål m.v.
§ 1

Danpilot etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

§ 2

Virksomhedens formål er at foretage lodsninger som bestemt i lodsloven. Virksomheden kan desuden levere ydelser, som er nævnt i lodslovens § 20, stk. 1 og 2, og andre maritime tjenesteydelser.

Stk. 2 Virksomheden kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet.

Stk. 3 Virksomheden skal drives på forretningsmæssigt grundlag under overholdelse af formålet, der er nævnt i stk. 1.

§ 3

Virksomheden overtager det statslige lodsvæsens hidtidige virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Overtagelsen sker i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2013. Staten hæfter solidarisk med virksomheden for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overtagelsen.

Stk. 2 Virksomhedens formue holdes adskilt fra statens formue, og virksomheden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler m.v.

Stk. 3 Tinglysning og anden registrering af virksomhedens rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov og udløser ikke tinglysnings- og registreringsafgift.

§ 4

Erhvervs- og vækstministeren udøver i forhold til virksomheden de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for virksomheden.

Stk. 3 I virksomheden afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

§ 5

Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for virksomheden og virksomhedens eventuelle datterselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.