Danpilotloven Kapitel 2

Denne konsoliderede version af danpilotloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danpilot

Lov nr. 600 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 1347 af 03. december 2013 og lov nr. 725 af 25. juni 2014

Kapitel 2 1 Danpilots ledelse
§ 6

Virksomheden ledes af en bestyrelse og en direktion.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren udpeger 4 eller 5 medlemmer af bestyrelsen, herunder formand, næstformand og suppleanter for disse for en periode på højst 2 år. De pågældende kan genudpeges. Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de ministerudpegede personer.

Stk. 3 Medarbejderne vælger repræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de fornødne kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestyrelseshonorarer.

§ 7

Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af virksomhedens daglige ledelse.