14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Anmeldelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. december 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Anmeldelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 1 a, stk. 1 og 2, § 8 og § 10, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013, § 11, stk. 5, 2. pkt., i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. oktober 2019, § 8 a, stk. 1 og 2, § 8 b, § 12, stk. 1-3, § 13, stk. 1 og 2, § 350, stk. 2, 2. pkt., og § 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, § 15, stk. 4, § 23, stk. 1 og 6, og § 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019, § 21, stk. 1, i lov nr. 1703 af 27. december 2018 om firmapensionskasser, § 14, stk. 2, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 1. juli 2019, § 6 i lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 7. maj 2019, § 16 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020, § 6 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair, § 5 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot, § 4, stk. 4, i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden, § 12 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, § 61, stk. 4 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 4. januar 2019, § 6, stk. 2, i lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit, § 2, stk. 4, § 5 a, stk. 1 og 2, § 5 b, § 13, § 14, stk. 1 og 2, § 21, stk. 5, og § 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 1. juli 2019, § 32 i lov nr. 1284 af 9. december 2014 om medarbejderinvesteringsselskaber, § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og 2, § 11, stk. 3, og § 19, stk. 2-4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019, § 156, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019, § 14, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019, § 136, stk. 7, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019, § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 1. juli 2019, § 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. juli 2019, og § 15, stk. 2, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 1. juli 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 29. maj 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsens kapitel 2-10 og 12-13 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til selskabslovgivningen skal være registreret i Erhvervsstyrelsens it-system:

 • 1) Kapitalselskaber:

  • a) Aktieselskaber.

  • b) Anpartsselskaber.

  • c) Partnerselskaber.

 • 2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber:

  • a) Spare- og andelskasser.

  • b) Investeringsforeninger og SIKAV’er.

  • c) Tværgående pensionskasser.

  • d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af §§ 301 og 302 i lov om finansiel virksomhed.

  • e) Firmapensionskasser.

  • f) Sparevirksomheder.

 • 3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 4) Erhvervsdrivende fonde.

 • 5) Europæiske økonomiske firmagrupper.

 • 6) SCE-selskaber.

 • 7) SE-selskaber.

 • 8) DSB.

 • 9) Energinet.dk.

 • 10) Naviair.

 • 11) Danpilot.

 • 12) Nordsøenheden.

 • 13) Fjernforbindelsen Frederikssund.

 • 14) Finansiel Stabilitet.

 • 15) EKF Danmarks Eksportkredit.

 • 16) Vækstfonden.

 • 17) Kapitalforeninger og AIF-SIKAV’er.

 • 18) Medarbejderinvesteringsselskaber.

Stk. 2 Bekendtgørelsens kapitel 2 og 11-13 finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervsstyrelsens it-system i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen.

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 8, stk. 1, og § 9, finder anvendelse på juridiske enheder, der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering, men som frivilligt lader sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. §§ 6 og 8 i bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og datacvr.virk.dk, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 4. Oplysning herom offentliggøres på www.erhvervsstyrelsen.dk.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser

§2 Anvendelse af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning
Stiftelser eller ændringer i allerede registrerede oplysninger efter reglerne i selskabslovgivningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen via selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk. Dette gælder også juridiske enheder, der skal registreres efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen eller ved ændringer i allerede registrerede oplysninger.

Stk. 2 For kapitalselskaber m.fl., der skal have selskabskapital registreret, kan Erhvervsstyrelsen indhente dokumentation for kontant indbetaling af kapitalen digitalt via selvbetjeningsløsningen.

Stk. 3 En anmeldelse kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digital straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sagsbehandling. Erhvervsstyrelsen beslutter, hvorvidt en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Anmelder modtager besked, når sagen er afgjort.

§3 Kan en anmeldelse undtagelsesvis ikke foretages via selvbetjeningsløsningen, skal anmeldelse ske ved anvendelse af selskabsblanketten på www.virk.dk. Tilsvarende gør sig gældende for juridiske enheder, der skal registreres efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen ved anvendelse af særlig blanket. Oplysning herom offentliggøres på www.virk.dk.

Stk. 2 Blanketten vedlagt dokumentation skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Indeholder en blanket anmeldelse af ændringer i flere forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.

§4 Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. kan ske i det omfang, Erhvervsstyrelsens it-system er udviklet til at håndtere den pågældende type meddelelser i selvbetjeningsløsningen. Oplysning herom offentliggøres på www.erst.dk.

Stk. 2 Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. selskabslovens § 13, stk. 2, skal ske på www.virk.dk.

§5 Anmeldelse eller offentliggørelse, jf. §§ 2-4, skal foregå i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk.

Stk. 2 Ved adgangen til selvbetjeningsløsningen anvendes anmelderens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3 Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af selvbetjeningsløsningen, kan styrelsen med øjeblikkelig virkning lukke brugerens adgang til at foretage straksregistreringer via selvbetjeningsløsningen.

§6 Som anmelder kan en virksomhed, jf. § 1, eller en person, som er bemyndiget af virksomheden, få adgang til at foretage anmeldelse af registreringspligtige oplysninger eller offentliggørelse af virksomhedsdokumenter, meddelelser eller erklæringer m.v., jf. §§ 2-4, hvis virksomheden eller personen:

 • 1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger,

 • 2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk, eller

 • 3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i anmeldelsen.

Stk. 3 Ved erhvervsmæssig anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i Registret til bekæmpelse af hvidvask, som opretter af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer.

§7 Fritagelse fra digital kommunikation
Virksomheder, jf. § 1, samt fysiske personer, som i henhold til lovgivningen for de i § 1 nævnte virksomheder skal være registreret, kan blive fritaget for krav om digital kommunikation, jf. §§ 2-6, hvis virksomheden, en person bemyndiget af virksomheden eller den fysiske person selv afgiver en erklæring om, at der er tale om en person uden dansk CPR-nummer eller et selskab med hjemsted i udlandet, som ikke kan få dansk digital signatur.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan desuden fritage en virksomhed eller en fysisk person fra kravet om digital kommunikation, såfremt der foreligger væsentlige grunde, der forhindrer eller unødigt vanskeliggør digital kommunikation. Anmodning herom sendes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Fritagelse efter stk. 1 og 2 er gældende i 2 år. Efter udløb af fritagelsen kan en virksomhed anmode om fornyet fritagelse. Ansøgningen skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen senest en måned før udløbet af den bevilgede fritagelse.

Stk. 4 Ved fritagelse kan kommunikationen ske via almindelig post.

Stk. 5 Virksomheder og personer, der er fritaget for kravet om digital kommunikation, skal anvende Erhvervsstyrelsens selskabsblanketter ved anmeldelse af stiftelser eller ændringer i allerede registrerede oplysninger samt offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen. Selskabsblanketten fremsendes til den fritagne virksomhed eller person efter anmodning. Anmeldelse skal ske med almindelig post inden for den i selskabslovgivningen angivne frist for forholdet.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fører et register over fritagelser, som er bevilget efter stk. 1 og 2.

§8 Anmelderansvar
Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter selskabslovgivningen.

Stk. 2 Ved anmeldelse af forhold, som skal registreres efter skatte- og afgiftslovgivningen, skal anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden eller af en person, som virksomheden har givet fuldmagt hertil.

§9 Anmelder indestår for, at anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen vedlagt anmeldelsen er gyldig.

Stk. 2 Stk. 1 gælder tilsvarende ved offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v., jf. § 4.

§10 Sprogkrav
De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, skal være på dansk.

Stk. 2 De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal vedlægges en anmeldelse eller som skal offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 For kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar kan dokumenter, der vedlægges en anmeldelse, eller som skal offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister, være på engelsk. Undtaget er dog vedtægter samt stiftelsesdokumenter, der skal være på dansk, norsk eller svensk.

Stk. 4 For filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar kan de dokumenter, som skal vedlægges en anmeldelse, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets og filialens formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan forlange en oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som vedlægges en anmeldelse, jf. stk. 2-4.

§11 Registreringsbevis og gebyr for registrering
Når registrering af det anmeldte forhold er gennemført, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger (registreringsbevis) til anmelder.

Stk. 2 Oversigt over de virksomhedsformer, der er omfattet af registreringsgebyr, samt de til enhver tid gebyrbelagte registreringer og gældende takster fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk.

Stk. 3 For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen, der er gebyrpligtig over for Erhvervsstyrelsen efter de takster, der er fastsat, jf. stk. 2.

Stk. 4 Betaling af registreringsgebyr skal ske på de af Erhvervsstyrelsen anviste fremgangsmåder.

Stk. 5 Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso. De til enhver tid gældende takster for rykkergebyr fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan opkræve gebyret efter stk. 3 og 5 månedsvist.

Stk. 7 Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres.

§12 Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter i medfør af selskabslovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med digital signatur eller NemID, der sikrer en entydig identifikation af den person, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Stk. 2 Følgende digitalt generede breve udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender:

 • 1) Kvitteringer for modtagelse af indberetninger.

 • 2) Kvitteringer for foretagne registreringer.

 • 3) Digitalt genererede udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister.

 • 4) Tvangsopløsningsbreve.

 • 5) Breve om sletning af interessentskaber eller kommanditselskaber fra Erhvervsstyrelsens register.

Stk. 3 Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan sende breve o.l. til virksomheder og personer om forhold, der er omfattet af selskabslovgivningen eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

 • 1) Som digital post til virksomhedens eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre virksomheden eller personen er fritaget for tilslutning til Digital Post.

 • 2) Via e-mail til en e-mailadresse, som virksomheden eller personen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse.

 • 3) Som papirbaseret post til virksomhedens hjemstedsadresse eller personens bopælsadresse.

§13 Offentlighed
I Det Centrale Virksomhedsregister offentliggøres registreringspligtige oplysninger om virksomheden og oplysning om modtagelse af virksomhedsdokumenter, som skal offentliggøres efter reglerne i selskabslovgivningen, jf. dog stk. 2. Det samme gælder for registreringer, som er foretaget efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen.

Stk. 2 Oplysning om CPR-nummer eller tilsvarende identifikationsnummer og statsborgerskab offentliggøres ikke i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 3 Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen, som er offentliggjort i Det Centrale Virksomhedsregister, anses for at være kommet til tredjemands kundskab.

§14 Virksomhedsdokumenter, som Erhvervsstyrelsen modtager, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder følgende dokumenter:

 • 1) Attester om personlige forhold.

 • 2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige.

 • 3) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen er i besiddelse af efter § 17 eller § 24, i lov om erhvervsdrivende fonde, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens § 20, jf. offentlighedslovens § 30.

Stk. 2 For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, Erhvervsstyrelsen bestemmer det, for følgende:

§15 Gebyr for bestilling af virksomhedsdokumenter m.v.
Udskrifter af oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der, jf. § 14, stk. 1, er offentligt tilgængelige, kan bestilles i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 2 For oplysninger, jf. stk. 1, opkræves betaling. De til enhver tid gældende takster fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk. Betalingen opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 3, 2. pkt. § 11, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til oplysninger og dokumenter i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til oplysninger og dokumenter i Det Centrale Virksomhedsregister forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

Kapitel 3

Registrering af kapitalselskaber samt virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet

§16 Anmeldelse af en stiftelse skal for kapitalselskabet mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen eller overkursen er indbetalt, jf. selskabslovens § 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

 • 7) Stiftere, ejere, ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

 • 9) For partnerselskaber de fuldt ansvarlige deltagere, jf. § 17, og størrelsen af den enkelte deltageres eventuelle indskud.

Stk. 2 Ved anmeldelse af stiftelser af virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, finder stk. 1 med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 For investeringsforeninger og SIKAV’er skal tillige depotselskabet og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskab angives, jf. § 17.

§17 Registreringen af fysiske og juridiske personer i tilknytning til et kapitalselskab, som stifter, ejer, ledelsesmedlem m.v., skal angive fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, statsborgerskab ved fødslen, bopælsadresse og -land for fysiske personer eller navn, CVR-nummer og hjemsted for juridiske personer.

Stk. 2 Har den fysiske person ikke et CPR-nummer eller har den juridiske person ikke et CVR-nummer, skal følgende angives:

 • 1) For personer uden CPR-nummer skal der i forbindelse med registreringen indtastes oplysning om fødselsdato, statsborgerskab ved fødslen, køn, pasnummer eller nummer fra nationalt identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, og udstedelsesland for passet eller det nationale identitetskort. Foto af gyldigt pas eller nationalt identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges anmeldelsen.

 • 2) For juridiske personer uden CVR-nummer skal selskabsregisteret, hvori den juridiske person er registreret, og registreringsnummeret angives, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet. Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i hjemlandet, skal vedlægges anmeldelsen.

§18 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets daterede vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen.

 • 2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen kan anvendes følgende:

 • 1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation.

 • 2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse.

 • 3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse eller en bankkonto tilhørende selskabet.

 • 4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse eller foreligger som kassebeholdning.

Stk. 3 Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 38, stk. 3, vedlægges anmeldelsen.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse af stiftelse af virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

§19 Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab
Anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive følgende:

 • 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form, hjemsted, stiftelses- og vedtægtsdato, formål, tegningsregel, evt. tegnede kapital, regnskabsår, selskabsregister og registreringsnummer.

 • 2) Navn på den eller de tegningsberettigede personer for det udenlandske selskab.

 • 3) Filialens branche og eventuelle bibranche.

 • 4) Filialens navn, adresse, formål og tegningsregel.

 • 5) Filialbestyrere, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

 • 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landende.

 • 3) Filialbestyrernes fuldmagt.

 • 4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

§20 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen. Ved indbetaling af selskabskapital vedlægges dokumentation, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Ved kontant kapitalforhøjelse finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder § 18, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal anmeldelsen vedlægges en eventuel ledelseserklæring.

Stk. 5 Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres, jf. selskabslovens § 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen heraf, jf. stk. 1, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse.

Stk. 6 Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal selskabet give meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 7 Ændres ejere, medlemmer af ledelsen eller revisor, eller fuldt ansvarlige deltagere i partnerselskaber, finder § 17 tilsvarende anvendelse.

Stk. 8 Ændring af bopælsadresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 9 Ved ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold for virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, finder stk. 1-4 og 6-7 med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

§21 Likvidation m.v.
Anmeldelse af et kapitalselskabs beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§22 Anmeldelse af endelig likvidation skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt eventuel årsrapport for afsluttende regnskabsår.

§23 Anmeldelse af beslutning om sletning af en filial skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§24 Genoptagelse m.v.
Anmeldelse af genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens § 232, skal mindst angive følgende:

 • 1) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 2) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

 • 3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens § 210, stk. 1.

 • 4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

 • 5) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

§25 Anmeldelse af genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet fra Erhvervsstyrelsens register, jf. selskabslovens § 350, skal foruden oplysningerne i § 18, stk. 1, tillige vedlægges dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger.

Stk. 2 Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens § 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter indberettes for den manglende periode.

§26 Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked
Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når selskabet omfattes eller ikke længere omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber.

Stk. 2 Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

§27 National fusion
Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en fusion skal angive oplysninger om eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen, jf. § 17 med de fornødne tilpasninger.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de fortsættende selskaber er ændret som følge af fusionen.

 • 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen.

Stk. 3 Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelse om fravalg af fusionsplan:

§28 Grænseoverskridende fusion
Anmeldelse af en grænseoverskridende fusion skal, som bilag til en fusionsplan, angive følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret, medmindre oplysningerne fremgår af fusionsplanen:

 • 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

 • 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registreret i samt registreringsnumrene i registrene.

§29 Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 286 er opfyldt, såfremt bestemmelserne finder anvendelse.

 • 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens § 289, stk. 3.

 • 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven herom, såfremt bestemmelserne finder anvendelse.

Stk. 2 Anmeldelsen skal endvidere vedlægges følgende dokumenter, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen:

Stk. 3 Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende fusion betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 284, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

Stk. 4 Hvis der er tale om en egentlig fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de øvrige deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal fusionsplanen endvidere vedlægges anmeldelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion.

§30 Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra ledelsen om, at betingelserne i selskabslovens § 286 er opfyldt.

 • 3) Erklæring fra ledelsen i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne herom i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse.

§31 National spaltning
Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en spaltning skal angive oplysninger om eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen, jf. § 17 med de fornødne tilpasninger.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse.

 • 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen.

 • 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen.

Stk. 3 Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan:

§32 Grænseoverskridende spaltning
Anmeldelse af en grænseoverskridende spaltning skal som bilag til en spaltningsplan, angive følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret:

 • 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

 • 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registreret i samt registreringsnumrene i registrene.

§33 Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende dokumenter, medmindre oplysningerne følger af spaltningsplanen:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 306 er opfyldt, såfremt bestemmelserne finder anvendelse.

 • 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens § 309, stk. 3.

 • 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven herom, såfremt bestemmelserne finder anvendelse.

 • 5) Dokumentation for, at lovgivningen, som de øvrige deltagende kapitalselskaber hører under, tillader grænseoverskridende spaltninger, jf. selskabslovens § 291, stk. 2.

Stk. 2 Anmeldelsen skal endvidere vedlægges følgende dokumenter, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen:

Stk. 3 Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende spaltning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 304, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

Stk. 4 Hvis der er tale om spaltning, hvor der opstår et eller flere nye modtagende selskaber, som skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de bestående deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal spaltningsplanen endvidere vedlægges anmeldelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning.

§34 Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 306 er opfyldt.

 • 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne herom i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse.

§35 Grænseoverskridende flytning af hjemsted
Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en flytning af et kapitalselskabs hjemsted til et andet EU/EØS-land skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om at betingelserne i selskabslovens § 318 k er opfyldt.

 • 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at medarbejdernes medbestemmelse er i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven herom, såfremt bestemmelserne finder anvendelse.

 • 4) Dokumentation for at lovgivningen i det land, som kapitalselskabet ønsker at flytte fra eller flytte til, tillader grænseoverskridende flytning af hjemsted, jf. selskabslovens § 318 a, stk. 2.

Stk. 2 Anmeldelsen skal endvidere vedlægges en flytteredegørelse, medmindre dokumentet ikke udarbejdes, eller det er indsendt sammen med flytteplanen, jf. selskabslovens § 318 c.

Stk. 3 Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende flytning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 318 j, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

§36 Anmeldelse om beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende flytning til Danmark, skal vedlægges en attest fra den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet har haft hjemsted om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet, og at den udenlandske myndighed vil registrere flytningen af hjemsted.

Kapitel 4

Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

§37 Anmeldelse af en stiftelse skal for en virksomhed med begrænset ansvar mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 7) Tegningsberettigede personer, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17, hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Virksomhedens daterede vedtægter.

 • 2) Dokumentation for den lovlige vedtagelse af stiftelsen (stiftelsesdokument el.lign.).

 • 3) Dokumentation for at der er mindst to deltagere i virksomheden.

§38 Anmeldelse af stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger som er nævnt i § 37, stk. 1, tillige angive de ansvarlige deltagere i virksomheden, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges de dokumenter, som er nævnt i § 37, stk. 2, nr. 1 og 2.

§39 Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed
Anmeldelse af oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, skal mindst angive følgende:

 • 1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, hjemsted, stiftelses- og vedtægtsdato, formål, tegningsregel, regnskabsår, selskabsregister og registreringsnummer.

 • 2) Navn på den eller de tegningsberettigede personer for den udenlandske virksomhed.

 • 3) Filialens branche og eventuelle bibranche.

 • 4) Filialens navn, adresse, formål og tegningsregel.

 • 5) Filialbestyrere, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet.

 • 2) Den udenlandske virksomheds stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landende.

 • 3) Filialbestyrernes fuldmagt.

 • 4) En erklæring afgivet af den udenlandske virksomhed om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse.

 • 5) For virksomheder med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en dansk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

§40 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen.

Stk. 2 Følgende ændringer kan ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen, jf. § 3:

 • 1) Overgang fra en virksomhed med begrænset ansvar til en anden virksomhedstype omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 2) Overgang fra et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et kommanditselskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

 • 3) Overgang fra et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et interessentskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

 • 4) Overgang fra at være et kommanditselskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 5) Overgang fra at være et interessentskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 6) Overgang fra erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende forening.

 • 7) Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende forening til erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 8) Omdannelse af virksomhed med begrænset ansvar til aktieselskab, jf. selskabslovens § 325.

 • 9) Overgang fra erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende andelsselskab.

 • 10) Overgang fra ikke-erhvervsdrivende andelsselskab til erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes.

§41 Likvidation m.v.
Anmeldelse af en virksomhed med begrænset ansvars beslutning om at træde i likvidation skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§42 Anmeldelse af endelig likvidation af en virksomhed med begrænset ansvar skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen.

§43 Anmeldelse et interessentskabs eller et kommanditselskabs beslutning om sletning fra Erhvervsstyrelsens register, skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§44 Genoptagelse m.v.
Anmeldelse af genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, skal mindst angive følgende:

 • 1) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 2) Revisor, jf. § 17, hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 24, stk. 2, nr. 1, 2 og 5, samt manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

Stk. 3 Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervsstyrelsen forlange, at der indberettes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent.

§45 Anmeldelse af genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som er blevet slettet fra Erhvervsstyrelsens register, skal angive oplysningerne i § 37, stk. 1.

Stk. 2 Hvis virksomheden i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom anmeldes for den manglende periode.

Stk. 3 Anmeldelsen skal vedlægges dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 24, stk. 2, nr. 1 og 2, samt manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

§46 Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked
En virksomhed med begrænset ansvar, et interessentskab og et kommanditselskab, som er registreringspligtig i medfør af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når virksomhedens ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

§47 Grænseoverskridende fusion og spaltning
Denne bekendtgørelses §§ 28-30 eller §§ 32-34 finder tilsvarende anvendelse ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en eller flere virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og en eller flere tilsvarende virksomheder med begrænset ansvar, der hører under mindst et andet EU/EØS-lands lovgivning.

Stk. 2 Ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en virksomhed med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der endvidere vedlægges en erklæring fra den kompetente myndighed i de lande, hvis selskabslovgivning de øvrige deltagende selskaber hører under, om at det pågældende lands selskabslovgivning tillader grænseoverskridende fusion og/eller spaltning med den pågældende virksomhedstype.

Kapitel 5

Registrering af medarbejderinvesteringsselskaber

§48 Stiftelse
Anmeldelse af en stiftelse skal for medarbejderinvesteringsselskabet mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Ledelsesmedlemmer, jf. § 17.

 • 7) Virksomhedsdeltageren, jf. § 17.

 • 8) Tegningsberettigede personer, jf. § 17.

 • 9) Revisor, jf. § 17.

 • 10) Lønorganisationens godkendelse af aftale om medarbejderinvesteringsselskabet samt dokumentation for resultatet af afstemningen.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges selskabets daterede vedtægt og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign.).

§49 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift) og eventuelt samtykke fra virksomhedsdeltageren, jf. § 12, stk. 2, i lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen.

Stk. 2 Ændres medlemmer af ledelsen eller revisor, finder § 17 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Ændring af bopælsadresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes.

§50 Likvidation
Anmeldelse af et medarbejderinvesteringsselskabs beslutning om at træde i likvidation skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift) og samtykke fra virksomhedsdeltageren.

§51 Anmeldelse af endelig likvidation af et medarbejderinvesteringsselskab skal vedlægges dokumenter som nævnt i denne bekendtgørelses § 42, stk. 1, nr. 1-2.

§52 Genoptagelse m.v.
Anmeldelse af genoptagelse af et medarbejderinvesteringsselskab, som er under tvangsopløsning, skal mindst angive følgende:

 • 1) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 2) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumenter som er nævnt i denne bekendtgørelses § 24, stk. 2, nr. 1-2 og 4-5.

Kapitel 6

Kapitalforeninger og AIF-SIKAV’er

§53 Stiftelse
Anmeldelse af en stiftelse skal for kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Hjemsted og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Stiftere, ledelsesmedlemmer, ejere, forvaltere og depositarer, jf. § 17, jf. dog stk. 2.

 • 7) Revisor, jf. § 17, hvis kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Hvis stifter, forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i samt registreringsnummer.

§54 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Stiftelsesdokument, vedtægter, og eventuelle andre dokumenter oprettet i forbindelse med stiftelsen.

 • 2) En erklæring afgivet af forvalteren, jf. stk. 2, hvor det fremgår, at de anmeldte forhold er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger eller AIF-SIKAV’er i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 2 Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel.

Stk. 3 Hvis stifter, forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet.

§55 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges en erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at de anmeldte forhold er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger eller AIF-SIKAV’er i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel.

Stk. 3 Ændres ejere, medlemmer af ledelsen forvaltere og depositarer eller revisor, finder § 17 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes.

Kapitel 7

Registrering af erhvervsdrivende fonde

§56 Stiftelse m.v.
Anmeldelse af en stiftelse skal for en erhvervsdrivende fond mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier.

 • 7) Ejere, ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet).

 • 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen.

 • 3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden, jf. § 18, stk. 2 og 3.

 • 4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende.

 • 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.

 • 6) Den seneste årsrapport, hvis der er tale om en eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

§57 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen.

Stk. 2 Overgang fra en erhvervsdrivende fond til en ikke-erhvervsdrivende fond eller overgang fra en ikke-erhvervsdrivende fond, kan ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen, jf. § 3.

Stk. 3 Ændres ejere, medlemmer af ledelsen eller revisor, finder § 17 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes.

Kapitel 8

Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v.

§58 Anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af et forretningssted for en firmagruppe med hjemsted i et andet EU-land skal mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Fulde navn eller firma, retlig organisationsform, adresse eller hjemsted og i givet fald registreringsnummer for firmagruppens medlemmer.

 • 4) Firmagruppens forretningsførere, jf. § 17.

 • 5) Firmagruppens varighed, hvis denne ikke er ubegrænset.

 • 6) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 7) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 8) Tegningsberettigede personer, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges firmagruppens stiftelsesoverenskomst.

§59 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændringer vedrørende firmagruppens forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver ændring i stiftelsesoverenskomsten skal tillige vedlægges dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 § 20, stk. 7 og 8, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

Kapitel 9

Registrering af europæiske selskaber (SE-selskaber)

§60 Anmeldelse af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af kapitalen er indbetalt, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

 • 7) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Eventuelt stiftelsesdokument og andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen, herunder selskabets vedtægter.

 • 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SE-forordningens art. 2 og eventuelt § 4 i SE-loven er opfyldt.

 • 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerede generalforsamling.

 • 5) Eventuelle myndighedsattester.

 • 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

 • 7) Eventuel dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. § 18, stk. 2 og 3.

 • 8) Ved stiftelse af et SE-holdingselskab bevis i henhold til SE-forordningens art. 33, stk. 5.

 • 9) Øvrige oplysninger og dokumenter, der skal registreres og offentliggøres i henhold til SE-forordningen eller national ret.

§61 Når et selskab, som er registreret her i landet, deltager i stiftelsen af et SE-selskab i henhold til SE-forordningens art. 2, stk. 1 eller 2, og SE-selskabet skal have hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal anmeldelsen vedlægges mindst de dokumenter, som er nævnt i § 60, stk. 1, nr. 1-3 og 9.

Stk. 2 Ved fusion til et SE-selskab skal anmeldelsen tillige vedlægges en erklæring fra selskabets øverste ledelsesorgan om, at betingelserne i § 5 i SE-loven er opfyldt.

Stk. 3 Meddelelse om registrering af et SE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.

§62 Anmeldelsen af et SE-selskab, der flytter hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Flytteplan og beretning.

 • 2) Myndighedsattest.

 • 3) Stiftelsesdokument og vedtægter.

§63 Anmeldelsen af et SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

 • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i §§ 6 og 7 i SE-loven er opfyldt.

§64 Anmeldelse af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive følgende:

 • 1) Ledelsesmedlemmer, jf. § 17.

 • 2) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

 • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 3) Vurderingsmands attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5.

§65 Oprettelse af filial af udenlandsk SE-selskab
Anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk SE-selskab skal mindst angive de oplysninger som er nævnt i § 19, stk. 1.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges de dokumenter, der følger af § 19, stk. 2, nr. 1 og 3.

§66 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændringer vedrørende SE-selskabets forhold, skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver ændring i vedtægterne skal tillige vedlægges daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 § 20, stk. 2-8, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

Kapitel 10

Registrering af europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)

§67 Anmeldelse af et SCE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde.

 • 7) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

§68 Anmeldelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Vedtægter og eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledningen af oprettelsen.

 • 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SCE-forordningens art. 2 og eventuelt § 3 i SCE-loven er opfyldt.

 • 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokolduskrift).

 • 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerede generalforsamling.

 • 5) Eventuelle myndighedsattester.

 • 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

 • 7) Eventuel dokumentation for indbetaling af selskabskapital, jf. § 18, stk. 2 og 3.

 • 8) Øvrige oplysninger og dokumenter, der skal registreres og offentliggøres i henhold til SCE-forordningen eller national ret.

§69 Når et andelsselskab, der er registreret her i landet, deltager i oprettelsen af et SCE-selskab ved fusion i henhold til SCE-forordningens art. 2, stk. 1, 4. pind, og SCE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal anmeldelsen vedlægges mindst de i § 67, stk. 1, nr. 1-3 og 8 nævnte dokumenter.

Stk. 2 Anmeldelsen skal tillige vedlægges en erklæring fra andelsselskabets ledelse om, at betingelserne i § 4 i SCE-loven er opfyldt.

Stk. 3 Meddelelse om registrering af et SCE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.

§70 Anmeldelsen af et SCE-selskab, der flytter vedtægtsmæssigt hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Flytteplan og beretning.

 • 2) Myndighedsattest.

 • 3) Stiftelsesdokument og vedtægter.

§71 Anmeldelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

 • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i § 5 i SCE-loven er opfyldt.

§72 Anmeldelse af omdannelse af et SCE-selskab med vedtægtsmæssig hjemsted her i landet til et andelsselskab skal mindst angive ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

 • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 3) Vurderingsmands attest i henhold til SCE-forordningens art. 76, stk. 5.

§73 Oprettelse af filial af udenlandsk SCE-selskab
Anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk SCE-selskab skal mindst angive de oplysninger som er nævnt i § 19, stk. 1.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges de dokumenter, der følger af § 19, stk. 2, nr. 1 og 3.

§74 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændringer vedrørende SCE-selskabets forhold skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver ændring i vedtægterne skal tillige vedlægges daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 § 20, stk. 7 og 8, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

Kapitel 11

Registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen

§75 Anmeldelse i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, skal mindst angive følgende:

 • 1) Virksomhedens navn.

 • 2) Adresse og eventuelle supplerede adresser.

 • 3) Driftsform, branche og eventuelle bibrancher.

 • 4) Dato for regnskabsårets afslutning.

 • 5) Ansvarlige deltagere i virksomheden, herunder indtrædelses- og udtrædelsesdato.

 • 6) Eventuelt tidligere indehaver.

 • 7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte- og afgiftslovene.

 • 8) Den person, som virksomheden har givet fuldmagt til at anmelde oplysninger om virksomheden til registrering.

§76 Erhvervsstyrelsen eller Skattestyrelsen træffer afgørelse om registrering på baggrund af anmeldelsen, jf. bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove.

Stk. 2 Registrering sker i Skattestyrelsens Erhvervssystem. Der udstedes et bevis for registreringen.

Kapitel 12

Klageadgang og straf

§77 Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§78 Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage registrering, indberetning og offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. og misbrug af den digitale signatur, jf. §§ 2, 4, 5, 6, 8 og 9, med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§79 Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1466 af 25. november 2016 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen ophæves.

profile photo
Profilside