Nordsøenhedsloven § 3

Denne konsoliderede version af nordsøenhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

Lov nr. 527 af 28. maj 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 02. februar 2023

§ 3

Den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden overtager den hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver fra den statslige enhed Nordsøenheden og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Staten hæfter solidarisk med Nordsøenheden for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overtagelsen.

Stk. 2 Nordsøenhedens formue holdes adskilt fra statens formue, og enheden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler m.v.

Stk. 3 Staten afholder omkostningerne til drift af Nordsøenheden inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.