Aktivloven § 34

Denne konsoliderede version af aktivloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktiv socialpolitik

Lov nr. 455 af 10. juni 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 22. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 894 af 04. juli 2013, lov nr. 879 af 21. juni 2022, lov nr. 679 af 03. juni 2023, lov nr. 727 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 754 af 13. juni 2023, lov nr. 1538 af 12. december 2023 og lov nr. 1541 af 12. december 2023

Særlig støtte
§ 34

Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 22-25 få en særlig støtte.

Stk. 2 Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Stk. 3 Følgende personer kan ikke få særlig støtte:

Stk. 4 Personer, der er omfattet af § 13 f, stk. 6 og 7, herunder gifte, der endnu ikke har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen af hjælpen efter § 13 g.

Stk. 5 Personer, der får nedsat hjælpen efter §§ 36-40 a, 42 og 4369 b-f og 69 l-q, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Stk. 6 Kommunen varetager opgaverne vedrørende særlig støtte efter stk. 1-5 samt beregning af særlig støtte efter stk. 8. Udbetaling Danmark varetager opgaven vedrørende udbetalingen af særlig støtte.

Stk. 7 Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 8 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter. Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik

Eksterne henvisninger

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 7, stk. 2, nr. 1 Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70, stk. 5 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 71, stk. 7 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 3, stk. 1, nr. 15 Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie, lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere og lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier § 2, stk. 2 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 2, stk. 2 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 2, stk. 3 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 7, stk. 1 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 11, stk. 1 Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 1, stk. 1 Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 2, stk. 1, nr. 3 Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 3, stk. 1 Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 4, stk. 5 Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 6, stk. 1 EU-opholdsbekendtgørelsen § 34, stk. 1 EU-opholdsbekendtgørelsen § 34, stk. 3 Ligningsloven § 7, stk. 1, nr. 9