14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 34

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Vurdering af tilstrækkelige midler
Ved vurderingen af, hvilke midler der må anses som tilstrækkelige, skal der tages hensyn til unionsborgerens personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis unionsborgeren råder over indtægter eller andre midler, der svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

•••

Stk. 2 Ved vurderingen af indtægter og midler, jf. stk. 1, opgøres disse uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle andre kollektive pensionsbidrag. I det omfang indtægter er finansieret ved danske offentlige tilskud, medregnes de ikke ved opgørelsen af den pågældendes indtægtsforhold, medmindre der er tale om arbejdsløshedsdagpenge, som den pågældende godtgør at være berettiget til at modtage her i landet, eller offentlige ydelser, der er udtryk for en tilknytning til arbejdsmarkedet.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig, afgiver efter anmodning fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Udlændingenævnet en udtalelse om, hvorvidt en person, der er omfattet af § 23, nr. 2, § 24, eller § 26, stk. 4, råder over indtægter eller midler, der mindst svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Der anmodes normalt kun om en udtalelse efter 1. pkt., hvis det ikke kan udelukkes, at den pågældende ville kunne modtage ydelser efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

•••
profile photo
Profilside