Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 71

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

§ 71

For personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7, 8 og 12, fastsætter den offentlige arbejdsgiver arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til personens individuelle dagpenge, uddannelses- eller kontanthjælp, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse eller i forhold til henholdsvis 80 og 60 pct. af højeste dagpenge for ledige selvforsøgende med eller uden forsørgerpligt overfor børn, samt under hensyn til timelønnen, jf. § 70, stk. 1. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Den samlede løn beregnes ud fra det oprundede timetal.

Stk. 2 Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsesforholdets påbegyndelse for hele ansættelsesperioden, jf. dog § 73. Ved ansættelser hen over årsskiftet reguleres timelønnen i overensstemmelse med beregningen i § 70, stk. 2.

Stk. 3 Eventuelt over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den i § 70, stk. 1, fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst.

Stk. 4 Den ugentlige arbejdstid nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager i mere end 5 timer ugentligt. For hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer ugentligt nedsættes den ugentlige arbejdstid i tilbuddet med 1 time.

Stk. 5 Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

Stk. 6 Arbejdsvilkårene skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Stk. 7 Til brug for den offentlige arbejdsgivers fastsættelse af arbejdstiden, jf. stk. 1, kan jobcenteret underrette arbejdsgiveren om personens individuelle dagpengesats, jf. § 70, stk. 4, for personer omfattet af § 1, nr. 1, henholdsvis om personens hidtidige individuelle hjælp efter §§ 22-25, 34, 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 70, stk. 5, for personer omfattet af § 1, nr. 2–5, 7 og 8.