14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2636 af 28. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§70 Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer omfattet af § 1, nr. 1-8 og 12, udgør lønnen 130,99 kr. (2021 niveau) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling.

•••

Stk. 2 Timelønnen beregnes på baggrund af den maksimale dagpengesats pr. måned divideret med 160,33 timer tillagt arbejdsmarkedsbidrag og reguleres en gang om året pr. 1. januar. Den regulerede timeløn udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

•••

Stk. 3 Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun følgende:

  • 1) Omkostningsdækkende ydelser.

  • 2) Arbejdstidsbestemte tillæg.

  • 3) Arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen.

•••

Stk. 4 Ved ansættelse af en person omfattet af § 1 nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge.

•••

Stk. 5 Ved ansættelse af en person omfattet af § 1, nr. 2-5, 7 og 8, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter §§ 22-25, 34, 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Ved fastsættelse af den samlede løn omregnes den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6. Lønnen beregnes på baggrund af foregående måneds hjælp. Hvis personen ikke har modtaget hjælp den foregående måned, skal lønnen beregnes på baggrund af den forventede hjælp for den kommende måned.

•••

Stk. 6 Ved ansættelse af en person omfattet af § 1, nr. 12, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med 80 pct. af højeste dagpenge, når personen har forsørgelsespligt over for børn, og børnene opholder sig i Danmark, og 60 pct. af højeste dagpenge for andre. For EU-/EØS-borgere anses opholdsbetingelsen for opfyldt, hvis deres børn opholder sig i et andet EU-/EØS-land.

•••

Stk. 7 Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler arbejdsgiveren til denne både den ansattes pensionsbidrag og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn.

•••
profile photo
Profilside