14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1975 af 11. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Såfremt der er udbetalt uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 23, 24 og 25 eller § 34 i en sammenhængende periode på 3 måneder inden for de sidste 18 måneder, kan støtten efter § 34 sammenlagt med den pågældendes øvrige nettoindtægter ikke overstige den nettoindtægt, som den pågældende ville have ved en bruttoindtægt, der svarer til højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Den beregnede støtte efter §§ 5 og 6 nedsættes i overensstemmelse hermed.

•••

Stk. 2 For ægtepar foretages nedsættelsen af støtten efter stk. 1 ved at sammenholde summen af de samlede nettoindtægter og den samlede udmålte støtte til parret med den nettoindtægt, parret ville have ved en bruttoindtægt, der svarer til to gange højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 3 Der foretages dog ikke nedsættelse efter stk. 1-2, såfremt der udbetales revalideringsydelse efter lovens § 71, og det må anses for sandsynligt, at behovet for hjælp bortfalder, når revalideringen er gennemført. Nedsættelsen foretages i disse tilfælde heller ikke i perioder, hvor udbetaling af revalideringsydelse midlertidigt er sat i bero.

•••

Stk. 4 Den sammenhængende periode, der er nævnt i stk. 1-2, anses for afbrudt, såfremt der i en måned ikke udbetales uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og udbetalingen af hjælp efter lovens §§ 23, 24 og 25 herefter genoptages som følge af, at der foreligger en ny ændring af ansøgerens forhold. Genoptages udbetalingen af hjælp, uden at der foreligger en ny social begivenhed, anses den sammenhængende periode ikke for afbrudt, men den periode, hvori der ikke er udbetalt uddannelseshjælp eller kontanthjælp, medregnes ikke ved opgørelse af 3 måneders-perioden.

•••

Stk. 5 Nedsættelse af hjælpen efter stk. 1-2 foretages for den førstfølgende udbetalingsperiode efter, at 3 måneders-perioden er udløbet.

•••
profile photo
Profilside