Okkerloven § 14

Denne konsoliderede version af okkerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om okker

Lov nr. 180 af 08. maj 1985,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015

§ 14

Loven finder ikke anvendelse på udgrøftning og dræning, der reguleres i henhold til vandforsyningslovens kapitel 5, vandløbslovens kapitel 6, bortset fra § 21, og kapitel 9 og miljøbeskyttelseslovens § 17 og kapitel 5. Der kan dog i disse tilfælde ydes støtte efter § 6, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.

Stk. 2 Udførelsen af okkerrensningsforanstaltninger i medfør af denne lov bevirker ikke, at der skal indhentes godkendelse i henhold til vandløbslovens kapitel 9.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at loven også finder anvendelse på andre udgrøftninger og dræninger, der reguleres af vandløbslovens kapitel 6 og 9, end § 21.