Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017

I medfør af § 19, stk. 1, og § 21, stk. 5, i lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 4. januar 2017, § 16, stk. 1, i lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 25 af 4. januar 2017, § 16, stk. 1, og § 17, stk. 1 og 4, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 4. januar 2017, § 15, stk. 1, i lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 4. januar 2017, § 13, stk. 1 og 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), § 16, stk. 1, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 958 af 10. juli 2017, § 16, stk. 1, i lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2017, § 3, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 4. januar 2017, § 17, stk. 1, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 4. januar 2017, § 12 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2017, § 18, stk. 1, og § 19, stk. 1 og 2, i lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 4. januar 2017, § 19, stk. 1, i lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. lovbekendtgørelse nr. 23 af 4. januar 2017, § 38, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 27. af 4. januar 2017, § 7, stk. 2, i lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 4. januar 2017, § 27, stk. 1 og 3, i lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 4. januar 2017, § 18, stk. 1, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017, § 10, stk. 1, i lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2017, § 22, stk. 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017, § 58, stk. 1, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, § 66, stk. 1, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli 2017, § 26, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017, § 11, stk. 1, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, § 27, stk. 1, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2017, § 63, stk. 1 og 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 samt tekstanmærkning nr. 148, nr. 157, nr. 165, nr. 167, nr. 168, nr. 170 og nr. 173 ad § 24 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Opgaver
§ 1

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen gennemfører Miljø- og Fødevareministeriets erhvervspolitik inden for landbrug og forarbejdning.

Stk. 2 Styrelsen er det udbetalende organ i Danmark for så vidt angår midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

§ 2

Landbrugsstyrelsen varetager navnlig opgaver vedrørende:

 • 1) Administration af EU´s støtteordninger inden for landbrugssektoren og af nationale ordninger, herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol.

 • 2) Administration af støtteordninger til udvikling af landdistrikterne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (Landdistriktsfonden), herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol.

 • 3) Administration af tilskud til forskning, udvikling og demonstrationsprojekter vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold.

 • 4) Administration af støtte til foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, herunder udbetaling af tilskud.

 • 5) Tilsyn med promille- og produktionsafgiftsfondene med undtagelse af fiskeafgiftsfonden, Fonden for økologisk landbrug samt de finansielle fonde under Miljø- og Fødevareministeriet.

 • 6) Regulering af jordbrugets strukturforhold, arealadministration og jordfordeling.

 • 7) Administration og kontrol af planter og planteprodukter.

 • 8) Administration og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer.

 • 9) Administration og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden, herunder drift af landbrugsjorder.

 • 10) Administration og kontrol af handelsgødning og jordforbedringsmidler m.m.

 • 11) Opgaver i relation til bevaring af plante- og husdyrgenetiske ressourcer.

Stk. 2 Styrelsen udfører visse tilsyns- og kontrolopgaver efter lov om hold af dyr, dyreværnsloven, lov om fødevarer, lov om foderstoffer, lov om miljøbeskyttelse, lov om kemikalier, lov om jagt- og vildtforvaltning samt naturbeskyttelsesloven.

Stk. 3 Styrelsen udfører tilsyns- og kontrolopgaver efter § 5 a og § 5 e-5 r samt regler fastsat i medfør heraf efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Tilsynet angår anvendelse af gødning og mængden af udbragt kvælstof og fosfor.

Stk. 4 Styrelsen varetager tilskudsadministrationen for Erhvervsministeriet efter landdistriktsloven for så vidt angår visse tilskud til lokale aktionsgrupper.

§ 3

Landbrugsstyrelsen forbereder lovforslag, forbereder og fastsætter administrative retsforskrifter, udarbejder vejledninger, planer og programmer samt træffer afgørelser i konkrete sager i henhold til nationale regler og Den Europæiske Unions retsakter på de områder, som efter §§ 5-6 og §§ 8-15 er tillagt direktøren for Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2 Styrelsen forbereder sager, der skal forelægges miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3 Styrelsen forbereder sager, der afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4 Styrelsen foretager notifikation over for EU-Kommissionen efter reglerne om notifikation af gennemførelse af EU-retsakter, om notifikation af statsstøtte og om notifikation efter informationsproceduredirektivet med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.

Stk. 5 Styrelsen deltager i behandlingen af EU-sager og internationale sager, der forelægges ministeren.

§ 4

Landbrugsstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til miljø- og fødevareministeren og andre offentlige myndigheder m.v.

Stk. 2 Styrelsen udøver vejlednings- og informationsvirksomhed over for andre offentlige myndigheder, organisationer og private.

Kapitel 2 Beføjelser
§ 5

Beføjelser, der efter følgende love er tillagt miljø- og fødevareministeren, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen, medmindre andet er fastsat i stk. 2-4, § 7 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven Bekendtgørelse om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift

 • 1) Landbrugsstøtteloven.

 • 2) Innovationsloven.

 • 3) Lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m., jf. § 24, stk. 2 og 3, i innovationsloven.

 • 4) Landdistriktsloven, jf. dog stk. 2.

 • 5) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

 • 6) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

 • 7) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion m.v., jf. § 24, stk. 2, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

 • 8) Lov om læhegn og tilskud til læplantning.

 • 9) Lov om ophørsstøtte til jordbrugere.

 • 10) Lov om arbejderboliger på landet.

 • 11) Lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere.

 • 12) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

 • 13) Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.

 • 14) Lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne.

 • 15) Lov om landbrugsejendomme.

 • 16) Jordfordelingsloven.

 • 17) Lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. § 28, stk. 3, 2. pkt., i jordfordelingsloven.

 • 18) Lov om hegn.

 • 19) Lov om mark- og vejfred.

 • 20) Lov om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter.

 • 21) Lov om superficiære fæste- og lejeforhold.

 • 22) Lov om planteskadegørere.

 • 23) Lov om plantenyheder, jf. dog stk. 3.

 • 24) Lov om frø, kartofler og planter, jf. dog stk. 3.

 • 25) Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

 • 26) Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

 • 27) Lov om drift af landbrugsjorder, jf. dog stk. 4.

 • 28) Lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder.

 • 29) Lov om biavl.

 • 30) Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse.

 • 31) Lov om Landdistriktsfonden.

Stk. 2 Beføjelserne efter landdistriktsloven og lov om Landdistriktsfonden udøves af erhvervsministeren for så vidt angår tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011 vedrørende forretningernes fordeling imellem ministerierne.

Stk. 3 Beføjelserne til at træffe afgørelse om optagelse af plantesorter på den danske sortsliste, certificering af planteformeringsmateriale m.v. og udøve sekretariatsbistand for Plantenyhedsnævnet er henlagt til TystofteFonden, jf. tekstanmærkning nr. 167 ad 24.21.01 til § 24 på finansloven, dog således, at beføjelsen til at træffe afgørelse om afvisning af optagelse af en sort på sortslisten, hvis dyrkningen heraf kan medføre risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller for miljøet, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen.

Stk. 4 Beføjelser for så vidt angår bekæmpelse af kæmpebjørneklo efter lov om drift af landbrugsjorder udøves af direktøren for Miljøstyrelsen, jf. bekendtgørelse om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen.

§ 6

Beføjelserne efter tekstanmærkning nr. 41, nr. 135-136, nr. 148, nr. 157, nr. 165 og nr. 170 ad § 24 på finansloven, der er tillagt miljø- og fødevareministeren, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen, medmindre andet er fastsat i § 7.

Stk. 2 Beføjelsen til at varetage administrationen af ordningen efter tekstanmærkning nr. 168 ad § 24 finansloven er henlagt til Fonden for økologisk landbrug, dog således at beføjelserne til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, ansøgning m.v. og administration af ordningen udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen.

Stk. 3 Beføjelsen til at varetage administrationen af ordningen efter tekstanmærkning nr. 173 ad § 24 finansloven er henlagt til Promilleafgiftsfonden for landbrug, dog således at beføjelserne til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, ansøgning m.v. og administration af ordningen udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen.

§ 7

Følgende beføjelser, jf. de i §§ 5-6 nævnte love og tekstanmærkninger, udøves dog fortsat af miljø- og fødevareministeren:

 • 1) Beføjelserne til at henlægge opgaver til en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet, til andre offentlige myndigheder eller institutioner og til private.

 • 2) Beføjelsen til at fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrister, om en klages opsættende virkning, om adgangen til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage, og om at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

 • 3) Beføjelsen til at fastsætte regler i medfør af innovationsloven.

 • 4) Beføjelsen til at udnævne medlemmer, herunder formanden, af det i § 2 i landbrugsstøtteloven nævnte udvalg.

 • 5) Beføjelsen til at bestemme fordeling og anvendelse af pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 6, stk. 2 og 3, i landbrugsstøtteloven.

§ 8

Følgende beføjelser, der er tillagt miljø-og fødevareministeren efter økologiloven, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen: Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

 • 1) Beføjelsen efter lovens § 4, stk. 5, til at fastsætte regler for Det Økologiske Fødevareråds arbejde.

 • 2) Beføjelser efter lovens § 6, stk. 2, til at fastsætte regler om anvendelse af Ø-mærket på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood.

 • 3) Beføjelser efter lovens § 7, stk. 1, til at meddele autorisation af økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der behandler, opbevarer og sælger økologiske jordbrugsprodukter med henblik på økologisk jordbrugsproduktion.

 • 4) Beføjelser efter lovens § 7, stk. 3, til at fastsætte regler om autorisation, herunder ansøgning m.v., vedrørende økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der behandler, opbevarer og sælger økologiske jordbrugsprodukter med henblik på økologisk jordbrugsproduktion.

 • 5) Beføjelser efter lovens § 8 til at nægte autorisation.

 • 6) Beføjelser efter lovens § 10, stk. 1-5, og § 11, stk. 2, til at tilbagekalde en meddelt autorisation, samt til at bestemme at en tilbagekaldt autorisation først kan generhverves efter en periode.

 • 7) Beføjelser efter lovens § 13 til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter og regler om fravigelse af bestemmelserne i forskrifterne i det omfang, disse indeholder adgang hertil.

 • 8) Beføjelser efter lovens § 14 til at fastsætte regler om produktion m.v. af økologiske produkter inden for jordbrug og fiskeri, herunder økologisk foder til fisk.

 • 9) Beføjelser efter lovens § 15 til at fastsætte regler om pligt for virksomheder, der sælger til eller køber produkter fra virksomheder autoriseret efter lovens § 7 til at udlevere regnskabsoplysninger.

 • 10) Beføjelsen efter lovens § 15 a til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation.

 • 11) Beføjelsen efter lovens § 16 til at opkræve gebyrer.

 • 12) Beføjelsen efter lovens § 17 til at fastsætte regler om offentliggørelse af kontrolresultater og sanktioner.

 • 13) Beføjelsen efter lovens § 21 til at meddele påbud med henblik på at sikre overholdelse af gældende regler.

 • 14) Beføjelsen efter lovens § 22 til at påbyde fornyet omlægning af arealer eller dyr.

 • 15) Beføjelsen efter lovens § 23 til at forbyde salg af jordbrugsprodukter med henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis de ikke overholder forskrifterne herfor.

 • 16) Beføjelsen efter lovens § 24, stk. 2, til at fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat efter nr. 1, 3 og 6-9, og for overtrædelse af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter.

 • 17) Beføjelsen efter lovens § 25 til at tilkendegive, at en sag kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg.

§ 9

Følgende beføjelser, der er tillagt miljø- og fødevareministeren efter lov om hold af dyr, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen:

 • 1) Beføjelsen efter lovens § 24 til at yde tilskud til avlere, som har dyr af gamle danske husdyrracer, herunder til at fastsætte regler om betingelser for tilskud, om ansøgning samt om kontrol og tilbagebetaling af tilskud.

 • 2) Beføjelsen efter lovens § 59 til efter anmodning at få adgang til oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af kontrollen med registrering og mærkning af kvæg, svin, får og geder samt tilsynet med Dansk Kvægs bistand med førelse af det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

 • 3) Beføjelsen efter lovens § 71 til at tilkendegive, at en sag om den besætningsansvarliges manglende optegnelser af medicinforbrug kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforlæg.

§ 10

Følgende beføjelser, der er tillagt miljø og fødevareministeren efter lov om miljø og genteknologi, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen for så vidt angår udsætning af genetisk modificerede organismer i miljøet og import, transport og salg af genetisk modificerede organismer til udsætning samt stoffer og produkter til udsætning, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer:

 • 1) Beføjelsen efter lovens § 2, stk. 4, til at fastsætte regler om, at bestemte genetisk modificerede organismer og visse anvendelser heraf i nærmere bestemt omfang undtages fra loven.

 • 2) Beføjelsen efter lovens § 2, stk. 5, til at fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Den Europæiske Unions forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af loven.

 • 3) Beføjelserne efter lovens § 9 til som godkendelsesmyndighed at træffe konkrete afgørelser om godkendelse af udsætning med henblik på markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter og konkrete afgørelser om godkendelse til udsætning i ethvert andet øjemed end markedsføring.

 • 4) Beføjelsen efter lovens § 9 a, stk. 1, til at høre berørte myndigheder og organisationer i spørgsmål om godkendelse af genetisk modificerede organismer til udsætning.

 • 5) Beføjelsen efter lovens § 9 a, stk. 3, 1. pkt., til at høre offentligheden, inden der træffes afgørelse efter § 9.

 • 6) Beføjelsen efter lovens § 9 a, stk. 3, 2. pkt., til at fastsætte nærmere regler om høring af offentligheden, herunder at høring kan ske udelukkende digitalt.

 • 7) Beføjelsen efter lovens § 9 a, stk. 4, 1. pkt., til at informere offentligheden om godkendelser efter § 9, om afgørelser efter § 17, stk. 5, samt i tilfælde, hvor nye oplysninger efter § 15, stk. 2, fører til ændringer i godkendelser efter § 9.

 • 8) Beføjelsen efter lovens § 9 a, stk. 4, 2. pkt., til at fastsætte de nødvendige regler for informering af offentligheden, herunder om oprettelse af et register over udsætninger af genetisk modificerede organismer.

 • 9) Beføjelsen efter lovens § 10, stk. 1, til som godkendelsesmyndighed at træffe konkrete afgørelser om godkendelse af import, transport og salg af genetisk modificerede organismer til udsætning samt stoffer og produkter til udsætning, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer.

 • 10) Beføjelsen efter lovens § 10, stk. 2, til at fastsætte nærmere regler om at godkendelse efter lovens § 10, stk. 1, ikke er nødvendig, når nærmere angivne betingelser er opfyldt.

 • 11) Beføjelsen efter lovens § 13, stk. 1, til at fastsætte nærmere regler om godkendelsesordningen efter lovens kapitel 2 for så vidt angår § 9 og § 10.

 • 12) Beføjelsen efter lovens § 13, stk. 2, til at fastsætte regler om transport, oplagring og affaldshåndtering m.v. af genetisk modificerede organismer for så vidt angår § 9 og § 10.

 • 13) Beføjelsen efter lovens § 14, stk. 1, til at modtage underretning fra godkendelsens indehaver eller importøren om markedsføring efter § 9, stk. 5, her i landet af genetisk modificerede organismer, der er godkendt til markedsføring af et andet land inden for Den Europæiske Union.

 • 14) Beføjelsen efter lovens § 14, stk. 2, til at fastsætte regler om de oplysninger, som underretningen efter § 14, stk. 1, skal indeholde, og om underretningens form.

 • 15) Beføjelsen efter lovens § 18, stk. 1, til at fremsætte anmodning til den, der er ansvarlig for virksomhed, der kan give anledning til udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer til omgivelserne, om at give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for administrationen af loven.

 • 16) Beføjelsen efter lovens § 18, stk. 2, til at påbyde den ansvarlige, jf. § 18, stk. 1, for egen regning, at

  • a) foretage prøvetagning, analyser, målinger af de genetisk modificerede organismer, der udledes eller overføres til omgivelserne,

  • b) at foretage prøvetagning, analyser, målinger af materialer og produkter, der anvendes eller behandles, samt eventuelle affaldsstoffer,

  • c) klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer til omgivelserne, og

  • d) klarlægge, hvordan følgerne af udledningen eller overførslen afhjælpes eller forebygges.

 • 17) Beføjelsen efter lovens § 19 til at fastsætte gebyrer til hel eller delvis dækning af udgifter ved behandling af godkendelsessager, undersøgelser, tilsyn og kontrol.

 • 18) Beføjelsen efter lovens § 20, stk. 1, til som tilsynsmyndighed at føre tilsyn med

  • a) overholdelsen af loven og regler fastsat med hjemmel i loven,

  • b) efterkommelse af påbud og forbud, og

  • c) overholdelse af vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser, samt vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser efter § 9, stk. 5.

 • 19) Beføjelsen efter lovens § 25 f, stk. 4, til at fastsætte regler om offentliggørelse af afgørelser efter § 25 f.

 • 20) Beføjelsen efter lovens § 28 til at fastsætte regler om, i hvilket tilfælde og på hvilke vilkår, der kan meddeles godkendelse efter § 9, med henblik på gennemførelse af Den Europæiske Unions direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet.

 • 21) Beføjelsen efter lovens § 36, stk. 4, til at fastsætte straf af bøde, herunder at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende betingelser, som anført i § 36, stk. 2, i regler, der udstedes efter § 2, stk. 5, § 13, stk. 2, og § 14, stk. 2.

§ 11

Beføjelsen efter § 5 h, stk. 5, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., for så vidt angår fastsættelse af regler om normer for det totale indhold af fosfor i husdyrgødning og korrektion af normer på grund af afvigelser i ydelses- og produktionsniveau, der er tillagt miljø- og fødevareministeren, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen.

§ 12

Følgende beføjelser, der er tillagt miljø- og fødevareministeren efter lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen, for så vidt angår visse administrations- og kontrolopgaver vedrørende tilsagn om tilskud meddelt af bestyrelsen for GUDP:

 • 1) Beføjelsen efter lovens § 3, stk. 1, til at stille sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen for GUDP for så vidt angår visse administrationsopgaver vedrørende ansøgninger om tilsagn om tilskud ydet i henhold til loven og som en del af opgavevaretagelsen i GUDP-sekretariatet:

  • a) Beføjelsen efter lovens § 15, stk. 2, til at træffe afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter § 15, stk. 1.

  • b) Beføjelsen til at modtagelse af underretning fra tilskudsmodtager om, at betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, jf. lovens § 16, stk. 1.

  • c) Beføjelsen efter lovens § 16, stk. 2, til at anmode tilskudsmodtager om at afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

  • d) Beføjelsen efter lovens § 17, stk. 2, til at begære materiale nævnt i § 17, stk. 1, udleveret eller indsendt til styrelsen i forbindelse med afgørelser om udbetaling af tilskud.

  • e) Beføjelsen efter § 18 til at indhente oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af loven og regler, der er udstedt i medfør af loven, hos andre offentlige myndigheder med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

 • 2) Beføjelsen efter lovens § 17, stk. 1, til i forbindelse med kontrol at kræve adgang mod behørig legitimation uden retskendelse til lokaliteter, regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder materiale, der opbevares i elektronisk form.

 • 3) Beføjelsen efter lovens § 17, stk. 2, til at anmode om fornøden vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol.

§ 13

Beføjelserne efter artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen.

Særligt om krydsoverensstemmelseskontrol
§ 14

Følgende beføjelser, der er tillagt en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet efter dyreværnsloven, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen for så vidt angår kontrol af krydsoverensstemmelseskrav vedrørende beskyttelse af dyrs velfærd, jf. bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse:

 • 1) Beføjelserne efter lovens § 24 a, stk. 2 og 3, til at foretage kontrol og i det omfang kontrolopgaverne kræver det adgang mod behørig legitimation uden retskendelse til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler og dokumenter.

 • 2) Beføjelsen efter lovens § 24 a, stk. 6, til at medtage dokumenter, herunder udskrift af elektronisk data eller kopier heraf, samt medtage hele dyr eller udtage prøver fra levende eller døde dyr mod kvittering.

Stk. 2 Beføjelserne efter lovens § 58, stk. 1 og 2, og § 65 til at foretage kontrol og i det omfang kontrolopgaverne kræver det mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler og forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data, der er tillagt en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet efter lov om hold af dyr, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen for så vidt angår kontrol af krydsoverensstemmelseskrav vedrørende beskyttelse af folke- og dyresundhed, jf. bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

Call-in
§ 15

Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til §§ 5-6 og §§ 8-14 udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen, udøves af ministeren.

Stk. 2 Ministeren kan give direktøren instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til direktøren.

Kapitel 3 Klage
§ 16

Visse afgørelser truffet efter følgende love kan påklages til Landbrugsstyrelsen:

 • 1) Landbrugsstøtteloven for så vidt angår

  • a) afgørelser truffet af Mælkeudvalget,

  • b) afgørelser truffet af bestyrelsen for en produktionsafgiftsfond, promilleafgiftsfond eller Fonden for økologisk landbrug,

  • c) afgørelser truffet af Klassificeringsudvalget efter regler fastsat i medfør af loven, og

  • d) afgørelser truffet af Klassificeringskontrollen om dispensation fra regler fastsat i medfør af loven.

 • 2) Lov om støtte til miljøforbedrende foranstaltninger i mindre landbrug m.v. for så vidt angår afgørelser truffet af en kommunalbestyrelse.

 • 3) Lov om drift af landbrugsjorder for så vidt angår afgørelser om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg truffet af en kommunalbestyrelse.

 • 4) Afgørelser truffet af Fonden for økologisk landbrug i henhold til tekstanmærkning nr. 168 ad § 24 på finansloven.

 • 5) Afgørelser truffet af Promilleafgiftsfonden for landbrug i henhold til tekstanmærkning nr. 173 ad § 24 på finansloven.

Stk. 2 Landbrugsstyrelsens afgørelser i klagesager efter stk. 1, nr. 1-4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3 For klager over afgørelser, der er truffet i medfør af landdistriktsloven og Lov om Landdistriktsfonden efter indstilling fra Miljøstyrelsen, skal direktøren indhente en udtalelse fra Miljøstyrelsen, før klagen videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre klagen alene vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 4 Klage skal indgives skriftligt, inden 4 uger efter afgørelsen er truffet.

§ 17

Afgørelser truffet af Landbrugsstyrelsen i 1. instans efter følgende love kan alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål:

 • 1) Landdistriktsloven for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra rådgivende udvalg.

 • 2) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion.

 • 3) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion.

 • 4) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion.

 • 5) Innovationsloven.

§ 18

Afgørelser truffet efter følgende love kan påklages til miljø- og fødevareministeren:

 • 1) Lov om hegn.

 • 2) Lov om mark- og vejfred.

§ 19

Afgørelser truffet efter følgende love kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed:

 • 1) Jordfordelingsloven for så vidt angår afgørelser, der vedrører jordfordelingssager, der er rejst den 1. juli 2010 og fremefter.

 • 2) Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Ikrafttræden
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser ophæves.