Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 772 af 15. juli 2008

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Innovationsordningens formål
§ 1

I henhold til innovationslovens § 1 er formålet med denne ordning at fremme fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens innovations-, forsknings- og udviklingsindsats med henblik på at bidrage til at

 • 1) sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet,

 • 2) styrke fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens konkurrenceevne,

 • 3) fremme udviklingen af nye produkter, herunder nonfood produkter, med højt innovationsindhold,

 • 4) bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og sikre miljø og dyrevelfærd samt gode arbejdsbetingelser,

 • 5) forbedre forbrugernes muligheder for at opnå relevante og pålidelige oplysninger om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produceret, og

 • 6) styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens virksomheder og institutioner.

Kapitel 2 Definitioner m.v. vedrørende innovationsordningen
§ 2

Definitionen af små og mellemstore virksomheder følger den definition, som EU-Kommissionen til enhver tid anvender.

§ 3

Ved et udviklingsprojekt forstås et projekt, hvor projektaktiviteterne normalt kan kommercialiseres umiddelbart efter projektets afslutning.

Stk. 2 Ved anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter forstås projektaktiviteter, hvor aktiviteterne ikke kan kommercialiseres på kort sigt.

Stk. 3 Ved grundlagsskabende forskningsaktiviteter forstås projektaktiviteter, der normalt ikke er kommercialiseringsegnede på kort og mellemlang sigt.

Stk. 4 Ved innovationsprojekter forstås projekter, hvorunder der ikke direkte udføres forsknings- eller udviklingsaktiviteter.

Stk. 5 Ved kommercialisering forstås, at projektets resultater er genstand for salg og omsætning.

Stk. 6 Offentlige og private forskningsinstitutioner omfatter også forsøgsinstitutioner.

§ 4

Ved et forprojekt forstås et projekt, der har til formål at undersøge mulighederne for at formulere et egentligt innovations-, forsknings- eller udviklingsprojekt.

Stk. 2 Ved et integreret projekt forstås et innovations-, forsknings- og udviklingsprojekt, der omfatter både det primære jordbrug og forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter, og et innovations-, forsknings- og udviklingsprojekt, der omfatter både det primære fiskeri og forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter, jf. innovationslovens § 3, stk. 2, nr. 5 og 6.

§ 5

Ved en generisk kampagne forstås branchesammenslutningers indsatser for arter af jordbrugs- og fiskeriprodukter.

§ 6

Ved tilskudsberettigede projektomkostninger, i denne bekendtgørelse benævnt meromkostninger, forstås de direkte udgifter, som er nødvendige for at gennemføre et projekt under innovationsloven.

Kapitel 3 Administration
Myndigheder og kontrol
§ 7

FødevareErhverv gennemfører Innovationsudvalgets afgørelser, jf. § 8, og træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling af tilskud, jf. innovationslovens § 17, § 18 og § 19, samt træffer afgørelse vedrørende tilskud til fremme af særlige økologiske projekter, jf. kapitel 7.

Stk. 2 FødevareErhverv udøver beføjelser for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter innovationslovens § 13, stk. 2, om fravigelse af tidsfrist og § 16, stk. 2, om kontrol m.v.

Stk. 3 FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4 FødevareErhverv kan foretage en fysisk kontrol og en efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 5 Plantedirektoratet kan efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 6 Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

§ 8

Innovationsudvalget træffer afgørelse om ydelse af tilskud til gennemførelse af projekter under innovationslovens § 3, stk. 2, 3 og 4, samt § 25, § 28 og § 29 i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 2 Innovationsudvalget kan indhente faglig rådgivning fra sagkyndige i forbindelse med afgørelse om ydelse af tilskud efter stk. 1.

Stk. 3 Det Økologiske Fødevareråd rådgiver FødevareErhverv i forbindelse med økologiske projekter, herunder om projekter, der kan kommercialiseres i henhold til innovationslovens § 3, stk. 2, 3 og 4.

§ 9

Medlemmerne af Innovationsudvalget udnævnes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ét medlem udpeges som repræsentant for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Dansk Landbrug. 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Landbrugsraadet. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Gartneri. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Økologisk Landsforening. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Forbrugerrådet. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Industri. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danmarks Fiskeriforening. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Miljøministeriet. 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra de regionale vækstfora.

Stk. 2 Ministeren udnævner uden forudgående indstilling en formand og en næstformand for udvalget. Formand og næstformand er medlemmer af udvalget.

Stk. 3 Innovationsudvalget nedsættes for perioder af 4 år.

§ 10

FødevareErhverv varetager sekretariatsopgaver for Innovationsudvalget.

Stk. 2 FødevareErhverv varetager sekretariatsopgaver for Det Økologiske Fødevareråd, jf. § 4 i økologiloven.

Stk. 3 FødevareErhverv kan indhente faglig rådgivning fra sagkyndige i forbindelse med behandling af projektansøgninger under innovationsloven.

§ 11

FødevareErhverv fastsætter retningslinier for opgørelser af tilskudsberettigede meromkostninger, for registrering af tilskudsberettigede aktiviteter og for opgørelser af det nettoprovenu, der efter projektperiodens afslutning er skabt i den i § 49, stk. 1, nævnte periode.

Stk. 2 FødevareErhverv fastsætter retningslinier for gennemførelse af revision af regnskab og regnskabsaflæggelse vedrørende projektet.

§ 12

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhenter faglig rådgivning fra Innovationsudvalget vedrørende udmelding af temaer.

Stk. 2 Innovationsudvalget indhenter faglig rådgivning fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende temaer inden for økologi.

Stk. 3 Information om udmeldte temaer, herunder ansøgningsfrister og procedurer, samt tilskudsbetingelser og eventuelle beløbsmæssige rammer sker via offentliggørelse på FødevareErhvervs hjemmeside eller anden form for bred annoncering.

Kapitel 4 Fælles bestemmelser om ydelse af tilskud til projekter under innovationsloven
Ansøgninger om tilskud m.v.
§ 13

Der kan efter ansøgning gives tilsagn om tilskud til ejere, forpagtere og brugere af jordbrugsbedrifter og danske erhvervsfiskefartøjer, til grupper eller sammenslutninger af jordbrugsbedrifter og erhvervsfiskefartøjer, private virksomheder og brancheorganisationer og lignende, foreninger, selvejende institutioner samt til offentlige og private forskningsinstitutioner.

Stk. 2 Tilskud til økologiske projekter under kapitel 7 kan endvidere ydes til offentlige institutioner.

Stk. 3 Ved vurdering af projekterne lægges vægt på projektets nyhedsværdi, kvalitet, relevans og effekt.

§ 14

Ansøgning om tilskud indsendes til FødevareErhverv på et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til FødevareErhverv.

Stk. 2 Virksomheder og private forskningsinstitutioner skal vedlægge ansøgningen årsregnskab for de sidste 3 regnskabsår.

§ 15

Hvis projektet medfinansieres med andre offentlige midler eller midler fra en EU-ordning, skal ansøgningen indeholde oplysning herom samt oplysning om, hvor stort et beløb, medfinansieringen udgør.

Stk. 2 I ansøgningen angives særskilt hvilke projektaktiviteter, der vedrører opbygning af virksomhedens innovationskompetence, jf. § 25.

§ 16

Når en projektansøgning er imødekommet helt eller delvis, fremsender FødevareErhverv et tilsagn til ansøger.

Stk. 2 Ansøger skal over for FødevareErhverv skriftligt acceptere tilsagnet senest 4 uger efter modtagelsen, idet tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 3 FødevareErhverv kan fravige den i stk. 2 nævnte frist.

§ 17

Såfremt projektet gennemføres med deltagelse af flere parter, skal der udarbejdes en projektrelateret samarbejdsaftale mellem parterne, og der skal blandt deltagerne udpeges en ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

Stk. 2 Samarbejdsaftalen skal være FødevareErhverv i hænde samtidig med ansøgningen.

Stk. 3 FødevareErhverv kan i særlige tilfælde efter skriftlig anmodning fravige det i stk. 2 nævnte tidspunkt for fremsendelse af samarbejdsaftalen.

Projektperiode og krav til tilsagnshaver
§ 18

Det er en betingelse for ydelse af tilskud til projekter under innovationsloven, at projektet gennemføres inden for en fastlagt projektperiode, der ikke overskrider 5 år fra projektets begyndelse.

Stk. 2 Projektperioden kan tidligst begynde på det tidspunkt, hvor Innovationsudvalget eller FødevareErhverv har truffet afgørelse vedrørende ansøgningen.

Stk. 3 FødevareErhverv kan fravige bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2.

§ 19

Tilsagnshaver skal deltage i en ekstern evaluering af projektet, hvis denne udpeges hertil.

§ 20

Tilsagnshaver har pligt til at ledsage eller lade en stedfortræder ledsage kontrolpersonalet og yde den nødvendige bistand ved kontrollen.

Stk. 2 Tilsagnshaver skal opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber samt regnskaber vedrørende projektet i 5 år efter projektet er afsluttet.

Stk. 3 Tilsagnshaver skal i 5 år efter udløbet af den i § 49, stk. 1, nævnte frist opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber samt regnskaber vedrørende opgørelsen af det i § 49, stk. 1, nævnte nettoprovenue.

Kapitel 5 Betingelser for tilskud og tilskudssatser vedrørende innovations-, udviklings- og forskningsprojekter
Tilskud til projekter under innovationslovens kapitel 2.
§ 21

Økologiske projekter under innovationslovens kapitel 3, der kan kommercialiseres, behandles efter reglerne i innovationslovens kapitel 2 og nærværende kapitel.

§ 22

Projekter under innovationslovens § 3, stk. 2, vedrører innovation, forskning og udvikling m.v. inden for følgende områder:

 • 1) Den primære jordbrugssektor, dog ikke skovbrug.

 • 2) Den primære fiskerisektor.

 • 3) Sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter.

 • 4) Sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter.

 • 5) Den primære jordbrugssektor i kombination med sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter (integrerede projekter).

 • 6) Den primære fiskerisektor, herunder akvakultur, i kombination med sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter (integrerede projekter).

Stk. 2 Projekter under innovationslovens § 3, stk. 3, vedrører aktiviteter, der har til formål at undersøge mulighederne for at formulere innovationsprojekter omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Der kan ydes tilskud til generiske kampagner, jf. § 33.

Stk. 4 Små og mellemstore virksomheder kan opnå tilskud til testmarkedsføring, jf. § 30.

Stk. 5 Afgrænsningen af, hvilke af de i stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte projekter (forarbejdning og forædling), der kan ydes tilskud til, foretages med udgangspunkt i EF-traktatens bilag I. Tilskud kan herefter ydes til projekter vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter til varer, der ikke er omfattet af bilag I, hvis projektet vedrører udvikling af produkter, der

 • 1) er biprodukter opstået ved forarbejdning af basis jordbrugs- eller fiskeriprodukter, og som indebærer en bedre udnyttelse af basisprodukterne, således at indtægterne for produkterne af de pågældende basisprodukter øges,

 • 2) er nye produkter, der væsentligt øger afsætningsmulighederne for de pågældende basisprodukter, eller

 • 3) medfører nye afsætningsmuligheder af væsentlig betydning for de pågældende basisprodukter.

§ 23

Ved vurdering af tilskud til de i innovationslovens kapitel 2 nævnte udviklings- og forskningsprojekter lægges især vægt på følgende indsatsområder:

 • 1) Nye produkter og produktionsprocesser.

 • 2) Eksport.

 • 3) Opbygning af innovationskompetence, herunder uddannelse af kvalificeret arbejdskraft.

 • 4) Spisekvalitet, sporbarhed og kvalitetssikring.

 • 5) Fødevare- og ernæringssikkerhed.

 • 6) Fødevaredokumentation.

 • 7) Arbejdsmiljø.

 • 8) Sikring af miljø, natur og ressourcegrundlag.

 • 9) Økologi.

 • 10) Dyrevelfærd.

 • 11) Nonfood.

 • 12) Anvendelsesorienteret forskning.

§ 24

Tilskud til forprojekter ydes efter de regler, der er gældende for de udviklings- eller forskningsaktiviteter, som forprojektet vedrører.

Stk. 2 Videreføres resultatet af forprojektaktiviteter ikke i tilhørende udviklings- eller forskningsaktiviteter, betragtes forprojektaktiviteter som et selvstændigt projekt i forbindelse med tilbagebetalingsreglerne, jf. §§ 48 og 53.

§ 25

Projektaktiviteter, der vedrører opbygning af innovationskompetence, fastlægges i forbindelse med Innovationsudvalgets behandling af projektansøgninger vedrørende innovation, forskning og udvikling under innovationslovens kapitel 2.

Stk. 2 Projekter vedrørende de i stk. 1 nævnte projektaktiviteter skal vedrøre mindst to af innovationslovens indsatsområder, jf. § 23.

Stk. 3 Tilskud til de i stk. 1 nævnte aktiviteter ydes efter samme regler, som er gældende for tilskud til den projekttype, som aktiviteterne vedrører.

Stk. 4 Af tilsagnet fremgår de projektaktiviteter, der er blevet fastlagt som aktiviteter, der vedrører opbygning af innovationskompetencen, og størrelsen af den tilskudsdel, der i forbindelse hermed er fritaget for tilbagebetaling, jf. § 48, stk. 3, nr. 3.

§ 26

Der kan ikke ydes tilskud til projekter under innovationslovens § 3, stk. 2, nr. 1-4, og til projekter under kapitel 7, hvis meromkostningerne udgør mindre end 100.000 kr.

§ 27

Små og mellemstore virksomheder, der gennemfører et projekt som et enkeltmandsprojekt, kan opnå et tilskud på henholdsvis maksimalt 45 pct. og 35 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende projekt.

Stk. 2 Gennemføres et projekt som et samarbejdsprojekt, hvori små eller mellemstore virksomheder eller andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder (store virksomheder) eller offentlige eller private forskningsinstitutioner deltager, kan der til små virksomheder ydes tilskud på maksimalt 60 pct. og til mellemstore virksomheder maksimalt 50 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende samarbejdsprojekt.

Stk. 3 Tilskud til udviklings- eller forskningsprojekter, der gennemføres af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder (store virksomheder), kan ydes med maksimalt 40 pct. af meromkostningerne, såfremt projekter gennemføres i samarbejde med små og mellemstore virksomheder og/eller i samarbejde med offentlige eller private forskningsinstitutioner.

Stk. 4 Der kan ikke ydes tilskud til samarbejdsudviklingsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud under erhvervsfremmeordningerne under landdistriktsprogrammet 2007–2013, jf. bekendtgørelse nr. 1079 af 3. september 2007 om tilskud til fremme af innovation gennem udvikling, demonstration og investeringer vedrørende det primære jordbrug med senere ændringer, og bekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2007 om tilskud til fremme af innovation vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, demonstration og investeringer med senere ændringer.

§ 28

Små og mellemstore virksomheder kan med henblik på at forberede et udviklingsprojekt under innovationsloven opnå tilskud til løn til lån af kvalificeret personale, herunder til forskningsmedarbejdere fra offentlige og private forskningsinstitutioner, og til køb af innovationsrådgivning.

Stk. 2 Der kan ydes tilskud til løn til kvalificeret personale og køb af innovationsrådgivning i forbindelse med litteratursøgning, indhentning af tilladelser, udarbejdelse af dokumentation, indledende eksperimentelle undersøgelser og opsøgning af samarbejdspartnere.

Stk. 3 Der kan maksimalt ydes tilskud til en periode på 12 måneder, og der kan maksimalt opnås tilskud til 200 løntimer pr. ansøger. Tilskuddet kan maksimalt udgøre henholdsvis 45 pct. for små virksomheder og 35 pct. for mellemstore virksomheder.

Stk. 4 Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af en projektansøgning.

Stk. 5 Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at

 • 1) lån af kvalificeret personale eller køb af innovationsrådgivning medfører, at der senest 1 år efter udløbet af den periode, hvortil der søges om tilskud, er udarbejdet og fremsendt en ansøgning om tilskud til et projekt under innovationsloven,

 • 2) perioden, hvortil der kan ydes tilskud, skal ligge forud for et kommende projekt eller forprojekt, og det skal dokumenteres, at aktiviteterne er nødvendige for at fremkalde dette projekt, og

 • 3) der foreligger mellem ansøger og henholdsvis det kvalificerede personale eller forskningsmedarbejderen en specifik kontrakt, som er godkendt af FødevareErhverv.

Stk. 6 Ansøger skal i ansøgningen redegøre for, hvilke opgaver den lånte medarbejder eller innovationsrådgiveren skal udføre, samt hvilke effekter der forventes.

§ 29

Tilskud kan ydes til virksomheder og forskningsinstitutioner, der etablerer et innovationsnetværk eller –klynge med henblik på udveksling af viden og erfaring om konkrete innovative forhold, der kan medvirke til en innovativ løsning af en eller flere konkrete problemstillinger.

Stk. 2 Der kan ydes tilskud til meromkostningerne ved etablering af et innovationsnetværk eller -klynge, hvilket omfatter lønudgifter, udgifter til leje af mødelokale, koordinationsudgifter, rejseudgifter, trykning af relevant informationsmateriale, konsulentbistand, samt andre meromkostninger, der vurderes at være relevante for at etablere innovationsnetværket eller –klyngen.

Stk. 3 Meromkostningerne kan ikke overstige 200.000 kr., og tilskuddet kan maksimalt udgøre 30 pct. af meromkostningerne.

Stk. 4 Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af en projektansøgning.

Stk. 5 Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at

 • 1) mindst fem og højst tolv virksomheder indgår i netværket,

 • 2) højst to forskningsinstitutioner indgår i netværket,

 • 3) perioden, hvortil der kan ydes tilskud, højst kan udgøre 12 måneder,

 • 4) netværket mødes mindst 4 gange i projektperioden, og

 • 5) netværket løbende dokumenterer de udførte aktiviteter.

Stk. 6 Ansøger skal i ansøgningen redegøre for hvilke problemer, der skal løses, samt for de forventede effekter af innovationsnetværket eller –klyngen.

Stk. 7 Andre aktører, end de i stk. 1 nævnte, kan deltage i innovationsnetværket eller –klyngen, men de er ikke tilskudsberettigede.

§ 30

Tilskud til testmarkedsføring på et begrænset marked kan ydes til små og mellemstore virksomheder, der opnår tilskud i henhold til § 27, stk. 1 og 2, såfremt en test er nødvendig for at opnå projektresultatet.

Stk. 2 Tilskud til et projekt vedrørende testmarkedsføring i henhold til stk. 1 kan ydes for en periode på højst 9 måneder, der ikke må påbegyndes senere end 1 år efter afslutningen af det projekt, hvis resultater ønskes testet på markedet.

§ 31

Der kan ydes tilskud til forskningsprojekter, jf. § 22, stk. 1, 2 og 5, der gennemføres af offentlige eller private forskningsinstitutioner, såfremt projekterne gennemføres i samarbejde med virksomheder.

Stk. 2 Forskningsinstitutioner kan til de i stk. 1 nævnte projekter opnå følgende tilskudssatser:

 • 1) Maksimalt 90 pct. af meromkostningerne vedrørende projektaktiviteter, der er grundlagsskabende forskning.

 • 2) Maksimalt 65 pct. af meromkostningerne vedrørende projektaktiviteter, der er anvendelsesorienteret forskning.

Stk. 3 De i stk. 2 nævnte tilskudssatser kan fraviges for så vidt angår projektaktiviteter, der i forbindelse med andre forskningsaktiviteter vurderes nødvendige for at fremkalde et projekt.

Stk. 4 Virksomheder, der deltager i et forskningsprojekt, jf. stk. 2, kan makimalt opnå de i § 27, stk. 2 og 3, nævnte tilskudssatser.

§ 32

Resultatet af forskningsprojekter, hvortil der ydes mere end 50 pct. i tilskud, skal offentliggøres inden for en tidsfrist, som fastsættes af FødevareErhverv.

Stk. 2 For private forskningsinstitutioner, der opnår mere end 50 pct. i tilskud, gælder de i § 35, stk. 2, nævnte betingelser.

Tilskud til generiske kampagner
§ 33

Tilskud kan ydes til generiske kampagner udført af branchesammenslutninger og lignende i forbindelse med indsatser for jordbrugs- og fiskeriprodukter af generel interesse for hele eller dele af den pågældende sektor eller branche, og hvor særlige samfundsmæssige hensyn gør sig gældende.

Stk. 2 Det er en betingelse for ydelse af tilskud efter stk. 1, at kampagnen har nyhedsværdi i forhold til samfundsmæssige prioriteringer, herunder kvalitet, fødevaresikkerhed, miljø, ernæring eller økologi.

Stk. 3 Der kan ikke ydes tilskud til kampagner, der henviser til national oprindelse.

Stk. 4 Branchesammenslutninger o.l., hvor én eller nogle få virksomheder dominerer, kan ikke opnå tilskud til generiske kampagner, der skønnes at indgå som et almindeligt led i medlemsvirksomhedernes aktiviteter.

Stk. 5 Bestemmelsen i stk. 4 kan fraviges, såfremt den dominerende virksomhed indgår i en branchesammenslutning, der rækker ud over virksomheden.

§ 34

Tilskud til de i § 33, stk. 1, nævnte aktiviteter kan ydes med indtil 50 pct. af meromkostningerne.

Kapitel 6 Medfinansiering med andre offentlige midler m.v.
§ 35

Projekter under innovationslovens kapitel 2 og 3 kan medfinansieres med andre offentlige midler udover med midler fra innovationsloven med op til 95 pct. af meromkostningerne under overholdelse af betingelserne i punkt 9 i EF’s rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation (2006/C 323/01).

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte betingelser er følgende:

 • 1) Projektet skal vedrøre produkter, der er anført i Traktatens bilag I.

 • 2) Projektet skal være af generel interesse for den pågældende specifikke sektor eller delsektor.

 • 3) Oplysninger om, at projektet vil blive gennemført og med hvilket formål, offentliggøres på internettet, inden projektet påbegyndes. I oplysningerne skal indgå en angivelse af, hvornår de forventede resultater omtrent vil foreligge, og hvor de vil blive offentliggjort på internettet, og det skal anføres, at resultaterne stilles til rådighed.

 • 4) Projektets resultater skal være tilgængelige på internettet i mindst 5 år. Oplysningerne på internettet offentliggøres ikke senere end de oplysninger, der eventuelt gøres tilgængelige for medlemmerne af en specifik organisation.

 • 5) Tilskuddet ydes direkte til den eller de virksomheder eller institutioner o.l., der gennemfører projektet, og må ikke omfatte direkte ikke-projektrelateret tilskud til en virksomhed, som fremstiller, forarbejder eller markedsfører landbrugsprodukter, eller virke som pristilskud for producenter af sådanne produkter.

Stk. 3 Vælger tilsagnshaver, at projektet og dets resultater ikke skal offentliggøres i henhold til de i stk. 2 nævnte betingelser, kan projektet medfinansieres med andre offentlige midler udover med midler fra innovationsloven, hvis det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale tilskud efter innovationsloven, jf. dog § 32 og § 36, stk. 4.

Stk. 4 På samme betingelser som nævnt i stk. 3 kan midler fra en EU-ordning, som forudsætter national medfinansiering, indgå i projektets finansiering, hvis det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale tilskud efter den pågældende EU-ordning.

Stk. 5 De i § 33 nævnte projekter vedrørende generiske kampagner kan medfinansieres med andre offentlige midler udover med midler fra innovationsloven, hvis det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale tilskud.

Kapitel 7 Tilskud til fremme af særlige økologiske projekter
§ 36

Tilskud kan ydes til informationsvirksomhed, udarbejdelse af undervisnings- og informationsmateriale, undervisning og kursusafholdelse, markforsøg, græsrodsforskning og andre ikke kommercielle foranstaltninger, som er af særlig betydning for udvikling af økologisk jordbrugsproduktion, herunder nonfood.

Stk. 2 Tilskud kan, bortset fra tilskud efter § 37, udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne, når projektet gennemføres af ejere, forpagtere eller brugere af jordbrugsbedrifter, grupper eller sammenslutninger af ejere af jordbrugsbedrifter, organisationer og lignende, selvejende institutioner samt offentlige og private forskningsinstitutioner, hvis

 • 1) projektet alene vedrører udarbejdelse af undervisnings- eller informationsmateriale,

 • 2) projektet vedrører informationsvirksomhed, undervisning eller kursusafholdelse,

 • 3) projektet omfatter aktiviteter inden for økologisk jordbrugsproduktion, som er samordnet under landboorganisationernes rådgivningstjeneste,

 • 4) projektet vedrører græsrodsforskning, der omfatter forskningsprægede forsøg, som ikke gennemføres i det etablerede forskningsmiljø,

 • 5) den forhøjede sats er en forudsætning for at sikre gennemførelsen af et projekt, der skønnes at være af offentlig interesse, og hvor resultaterne af projektet vil blive offentliggjort, så snart de foreligger, eller

 • 6) særlige grunde i øvrigt taler herfor.

Stk. 3 FødevareErhverv fastsætter nærmere betingelser for udbetaling af tilskud, herunder vedrørende offentliggørelse af projektets resultater.

Stk. 4 Tilskud til private forskningsinstitutioner, jf. stk. 2, kan ydes under samme betingelser om offentliggørelse, som fremgår af § 35, stk. 2.

§ 37

Tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct. af meromkostningerne til projekter vedrørende anvendelse af økologiske fødevarer i institutioner.

Kapitel 8 Fælles bestemmelser om meromkostninger m.v. vedrørende projekter i henhold til kapitel 5 og 7
§ 38

Projekters meromkostninger kan omfatte

 • 1) lønudgifter afholdt i projektperioden til personer, som deltager i projektet,

 • 2) udgifter til eksterne konsulenter,

 • 3) udgifter til ekstern bistand,

 • 4) udgifter til materialer, herunder til leje og leasing,

 • 5) udgifter til nødvendigt udstyr, herunder til leje og leasing,

 • 6) udgifter til markedsundersøgelser og

 • 7) andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet.

Stk. 2 Tilskud kan ikke ydes til følgende omkostninger:

 • 1) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

 • 2) Reklamekampagner, jf. dog § 30 og § 33.

 • 3) Anlægsinvesteringer, bortset fra bygnings- og inventarinvesteringer, der er nødvendige forudsætninger for at gennemføre projektets forsøgs- og udviklingsfaser.

 • 4) Afskrivninger, generelle drifts- og serviceudgifter m.v., bortset fra den andel, der er en nødvendig forudsætning for at gennemføre projektets forsøgs- og udviklingsfaser.

 • 5) Dækning af tabt produktion for ansøger på arealer eller i lokaler, hvor innovations-, forsknings- og udviklingsarbejdet gennemføres.

 • 6) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt før projektperiodens begyndelse.

 • 7) Finansieringsomkostninger under enhver form.

 • 8) Udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder.

Stk. 3 Hvis projektet gennemføres af forskningsinstitutioner, fastsættes de for et projekts gennemførelse nødvendige indirekte fællesudgifter som husleje, bygningsudgifter og administration m.v. i henhold til Finansministeriets budgetvejledning.

Stk. 4 Salgsværdien af produkter, der er udviklet som led i projektet, fratrækkes ved opgørelsen af meromkostningerne.

Stk. 5 FødevareErhverv fastsætter værdien for udstyr eller inventarinvesteringer, der har en værdi efter projektets afslutning. Værdien modregnes i opgørelsen af meromkostningerne.

Kapitel 9 Udbetaling af tilskud
§ 39

Tilskud udbetales på grundlag af opgørelser over de med projektet forbundne og betalte meromkostninger.

Stk. 2 Tilskud kan udbetales i rater for den del af projektperioden, som de respektive rater vedrører.

Stk. 3 Opgørelser vedrørende sidste rateudbetaling er den endelige opgørelse over de med projektet forbundne meromkostninger.

Stk. 4 Den endelige opgørelse skal være vedlagt en slutrapport, der dokumenterer, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn, og være FødevareErhverv i hænde senest 3 måneder efter projektperiodens afslutning.

Stk. 5 Fristen i henhold til stk. 4 er for offentlige forskningsinstitutioner 6 måneder.

Stk. 6 Det er en betingelse for udbetaling af en rate, at FødevareErhverv har godkendt en samarbejdsaftale, en eventuel statusrapport og rateopgørelsen.

Stk. 7 Det er en betingelse for slutudbetalingen, at FødevareErhverv har godkendt en samarbejdsaftale, eventuelle statusrapporter, den endelige opgørelse samt slutrapport.

Stk. 8 Tilsagnshaver skal ved sin eksterne anvendelse af og information om projektets resultater oplyse, at projektet er udviklet med tilskud under innovationsloven.

§ 40

Opgørelser, jf. § 39, stk. 1, skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2 Hvis tilsagnshaver er en statslig forskningsinstitution, skal opgørelser være attesteret af den økonomisk ansvarlige for institutionen.

§ 41

Små og mellemstore virksomheder kan anmode om at få tilskuddet udbetalt i op til 4 årlige rater. Hver rate skal bortset fra sidste rate som minimum være på 10.000 kr.

Stk. 2 FødevareErhverv kan dispensere fra den i stk. 1 nævnte beløbsgrænse.

Stk. 3 Andre virksomheder og forskningsinstitutioner kan anmode om at få tilskuddet udbetalt i op til 2 årlige rater. Hver rate skal bortset fra sidste rate som minimum være på 50.000 kr.

§ 42

Opgørelser af meromkostninger i forbindelse med projekter, hvori flere tilsagnshavere deltager, skal indsendes samlet til FødevareErhverv.

§ 43

Opgørelse over de med projektet forbundne meromkostninger udfærdiges på et særskilt skema, som fås ved henvendelse i FødevareErhverv.

Stk. 2 Slutrapport udfærdiges efter retningslinier, som fastsættes af FødevareErhverv.

Stk. 3 De i § 40, stk. 1-2, nævnte attestationer sker ved en særskilt revisorerklæringsblanket, som er tilgængelig på FødevareErhvervs hjemmeside.

§ 44

Udbetaling af tilskud sker til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10 Ændring af tilsagn og overdragelse af tilsagn
§ 45

Tilsagn om tilskud kan efter skriftlig anmodning ændres.

Stk. 2 Ændringen af et projekt, hvortil der er opnået tilsagn om tilskud, må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse hertil.

Stk. 3 Ændring af tilsagn om tilskud kan ikke omfatte en forhøjelse af tilsagnsbeløbet.

Stk. 4 Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i FødevareErhverv senest to måneder før udløbet af projektperioden. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

§ 46

Tilsagn om tilskud kan efter skriftlig ansøgning overdrages til en anden, der ifølge § 13 kan være tilsagnshaver, med den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet om tilskud.

Kapitel 11 Underretningspligt
§ 47

Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelser for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive en erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2 Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud efter § 53.

Kapitel 12 Tilbagebetaling af tilskud vedrørende projekter, der kommercialiseres
§ 48

Udnyttes projektet kommercielt, skal tilskud tilbagebetales.

Stk. 2 Tilbagebetalingskravet kan ikke overstige det udbetalte tilskud til den enkelte tilsagnshaver.

Stk. 3 Tilsagnshaver er fritaget for krav om tilbagebetaling, hvis

 • 1) det ydede tilskud ikke overstiger 100.000 kr.,

 • 2) små og mellemstore virksomheders to førstkommende projektansøgninger under innovationsloven efter lov nr. 381 af 3. maj 2006 om ændring af innovationsloven trådte i kraft den 15. juni 2006, og der til begge projekter hver for sig opnås et tilskud, der ikke overstiger 750.000 kr.,

 • 3) det ydede tilskud vedrører projektaktiviteter, der vedrører opbygning af virksomhedens innovationskompetence, eller

 • 4) det ydede tilskud vedrører fremme af særlige økologiske projekter, jf. kapitel 7.

Stk. 4 FødevareErhverv kan frafalde krav om tilbagebetaling, hvis tilskud er ydet til en brancheorganisation o.l., og hvis projektresultatet udnyttes kommercielt af en bredere kreds, jf. innovationslovens § 19, stk. 4.

§ 49

Fastlæggelsen af tilbagebetalingskravet sker på baggrund af en opgørelse over det nettoprovenu, som resultatet af det gennemførte projekt har skabt i en periode på 3 år regnet fra projektperiodens afslutning.

Stk. 2 Ved det i stk. 1 nævnte nettoprovenu forstås bruttoomsætning, inklusiv indtægter oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og know-how, som er udviklet under projektet, fratrukket omsætningsrelaterede omkostninger.

Stk. 3 Opgørelsen foretages på et særskilt skema, som fås ved henvendelse til FødevareErhverv.

§ 50

Opgørelsen, jf. § 49, stk. 1, skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog § 40, stk. 2.

§ 51

Opgørelsen skal være FødevareErhverv i hænde senest 3 år og 3 måneder efter projektperiodens afslutning, ellers kræves tilskuddet tilbagebetalt.

Stk. 2 FødevareErhverv kan fravige den i stk. 1 nævnte frist.

§ 52

Tilskud tilbagebetales med tillæg af renter, hvis ikke FødevareErhverv har modtaget tilbagebetalingsbeløbet senest 30 dage efter, at krav om tilbagebetaling er fremsat over for tilsagnshaver.

Stk. 2 Rentetillæg beregnes med en rentesats, der svarer til diskontoen plus et tillæg på 2 pct. FødevareErhverv fastsætter den 1. januar rentesatsen for 1 år ad gangen.

Kapitel 13 Bortfald af og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud
§ 53

FødevareErhverv kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvis, og at uberettiget udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis

Stk. 2 Tilbagebetalingskravet tillægges en rente med en rentesats, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5. Renterne beregnes fra fremsættelsen af kravet om tilbagebetaling.

Kapitel 14 Force majeure
§ 54

FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

 • 1) Tilsagnshavers eller projektleders død.

 • 2) Tilsagnshavers eller projektleders langvarige uarbejdsdygtighed.

 • 3) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

 • 4) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer eller anlæg, der anvendes i projektet.

 • 5) Ødelæggelse ved ulykkestilfælde af stalde eller anlæg, der anvendes i projektet.

 • 6) En besætning, der anvendes i projektet, bliver ramt af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af bekendtgørelse nr. 954 af 13. oktober 2005 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, bilag 3, eller en epizooti.

Stk. 2 Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at tilsagnshaver ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3 FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 55

Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentation.

Kapitel 15 Klageadgang
§ 56

Afgørelser truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3 Afgørelser, jf. stk. 1, der er truffet af Innovationsudvalget eller beror på en indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd, kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kapitel 16 Straffebestemmelser
§ 57

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder innovationslovens § 22, samt den, der overtræder bestemmelser i regler fastsat om forhold, der er omfattet af loven eller denne bekendtgørelse.

Stk. 2 FødevareErhverv kan tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retlig forfølgning, hvis det skønnes, at overtrædelsen ikke vil medføre højere straf end bøde. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 3 For den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og krav om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, tilsvarende anvendelse på tilkendegivelser fra FødevareErhverv.

Stk. 4 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 17 Ikrafttrædelse
§ 58

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juli 2008.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 865 af 9. august 2006 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1546 af 12. december 2007, ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for ansøgninger, der er udvalgsbehandlet før den 1. juli 2008.