Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren § 31

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 772 af 15. juli 2008

§ 31

Der kan ydes tilskud til forskningsprojekter, jf. § 22, stk. 1, 2 og 5, der gennemføres af offentlige eller private forskningsinstitutioner, såfremt projekterne gennemføres i samarbejde med virksomheder.

Stk. 2 Forskningsinstitutioner kan til de i stk. 1 nævnte projekter opnå følgende tilskudssatser:

  • 1) Maksimalt 90 pct. af meromkostningerne vedrørende projektaktiviteter, der er grundlagsskabende forskning.

  • 2) Maksimalt 65 pct. af meromkostningerne vedrørende projektaktiviteter, der er anvendelsesorienteret forskning.

Stk. 3 De i stk. 2 nævnte tilskudssatser kan fraviges for så vidt angår projektaktiviteter, der i forbindelse med andre forskningsaktiviteter vurderes nødvendige for at fremkalde et projekt.

Stk. 4 Virksomheder, der deltager i et forskningsprojekt, jf. stk. 2, kan makimalt opnå de i § 27, stk. 2 og 3, nævnte tilskudssatser.