Teknologi- & Innovationsloven

Denne konsoliderede version af teknologi- & Innovationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om teknologi og innovation

Lov nr. 419 af 06. juni 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014

Teknologi og innovationsaktiviteter
§ 1

Formålet med loven er at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet.

Stk. 2 Loven tilsigter navnlig at fremme teknologiudvikling og innovation, der udøves gennem godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk m.v., samt ved

 • 1) samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forskere, danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder,

 • 2) innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden,

 • 3) tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder,

 • 4) innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede virksomheder,

 • 5) internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi.

Stk. 3 Inden for de rammer, der afsættes på de årlige finanslove, kan uddannelses- og forskningsministeren til opfyldelse af lovens formål iværksætte initiativer, herunder medfinansiering af udviklingsaktiviteter, analyser, evalueringer m.v., jf. stk. 2.

§ 2

Til opfyldelse af lovens formål kan anvendes et eller flere af følgende medfinansieringsinstrumenter:

 • 1) Tilskud, herunder til deltagelse i internationalt samarbejde.

 • 2) Kapitalindskud.

 • 3) Lån.

 • 4) Garantier.

 • 5) Andre, lignende finansieringsinstrumenter.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler for medfinansiering efter stk. 1 og tilbagebetaling af ydet medfinansiering.

§ 3

Til bistand ved gennemførelsen af lovens formål kan uddannelses- og forskningsministeren indhente rådgivning fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

§§ 4-4a

(Ophævet)

Godkendte teknologiske serviceinstitutter
§ 5

Uddannelses- og forskningsministeren kan efter ansøgning godkende almennyttige selvejende institutioner eller almennyttige aktieselskaber som godkendte teknologiske serviceinstitutter.

Stk. 2 Godkendte teknologiske serviceinstitutter skal inden for området teknologisk service arbejde på et økonomisk, fagligt og organisatorisk betryggende grundlag.

Stk. 3 Institutternes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af ministeren.

Stk. 4 Godkendelse indebærer, at ministeren skal have indseende med instituttets samlede virksomhed.

Stk. 5 Et godkendt teknologisk serviceinstitut skal meddele uddannelses- og forskningsministeren, såfremt der sker ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen og medfinansieringen.

Stk. 6 Godkendelse efter stk. 1 kan meddeles for indtil 3 år. Ministeren kan tilbagekalde godkendelsen med eller uden varsel, hvis de forudsætninger, der lå til grund for godkendelsen, ikke længere er til stede, jf. stk. 2.

§ 6

Betegnelsen »teknologisk institut« eller »teknologisk serviceinstitut« eller ordsammensætninger, hvori disse betegnelser indgår, må kun anvendes efter tilladelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Innovationsmiljøer
§ 7

Uddannelses- og forskningsministeren kan efter ansøgning godkende innovationsmiljøer med henblik på at fremme samspillet mellem det offentlige vidensystem, nye innovative virksomheder, etablerede virksomheder og kapitalkilder.

Stk. 2 Et innovationsmiljø skal for at blive godkendt råde over faciliteter og kvalifikationer, der kan fremme nye innovative virksomheder med henblik på at udvikle og kommercialisere nye service- og produktideer. For at et innovationsmiljø kan godkendes, skal stifterne endvidere opfylde følgende krav:

 • 1) Såfremt stifterne har egne virksomheder, skal disse over en flerårig periode have udvist et tilfredsstillende resultat af den ordinære drift, ligesom virksomhederne skal have en soliditet og en egenkapital, der står i rimeligt forhold til virksomhedernes forretningsgrundlag.

 • 2) Stifterne må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Stk. 3 Et innovationsmiljø skal være et aktieselskab, hvis hovedformål er at beskæftige sig med aktiviteter, som knytter sig til udvikling af nye service- og produktideer frem mod en kommerciel udnyttelse.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, helt eller delvis medfinansiere etableringen og driften af godkendte innovationsmiljøer.

Stk. 5 Et godkendt innovationsmiljø skal meddele uddannelses- og forskningsministeren, såfremt der sker ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen og medfinansieringen af innovationsmiljøet.

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan tilbagekalde godkendelsen af et innovationsmiljø, hvis de forudsætninger, der lå til grund for godkendelsen af innovationsmiljøet, ikke længere er til stede, eller i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af reglerne i denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om kravene for godkendelse. Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere

Stk. 8 Forvaltningsloven finder anvendelse på den virksomhed, der udøves som godkendt innovationsmiljø.

§ 8

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler for tilsynet med innovationsmiljøerne. Ministeren kan af innovationsmiljøerne kræve meddelt alle oplysninger, som er nødvendige for tilsynet med innovationsmiljøernes virksomhed. Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere

§ 9

Uddannelses- og forskningsministeren kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, tildele innovationsmiljøerne en ramme til at medfinansiere kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater.

Stk. 2 Det kan i kontrakterne med innovationsmiljøerne fastsættes, at

 • 1) innovationsmiljøerne tildeler medfinansiering på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet,

 • 2) medfinansieringen tildeles innovationsmiljøerne med henblik på anvendelse som medfinansiering i form af lån eller kapitalindskud til kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater i innovationsmiljøet.

Stk. 3 Der kan i de tilfælde, hvor innovationsmiljøerne tildeler medfinansiering på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. nr. 1, fastsættes, at en andel af tilbagebetalingerne på projekter tilfalder innovationsmiljøet.

Stk. 4 Der kan i de tilfælde, hvor medfinansieringen tildeles innovationsmiljøerne med henblik på anvendelse som medfinansiering i form af lån eller kapitalindskud, jf. nr. 2, fastsættes, at en andel af tilbagebetalingerne på projekter tilfalder Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 5 Innovationsmiljøernes afgørelser kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler vedrørende innovationsmiljøernes sagsbehandling og medfinansiering, herunder betingelser for innovationsmiljøernes tilbagebetaling af medfinansiering ydet i medfør af stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere

Innovationsnetværk
§ 9a

Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele medfinansiering af innovationsnetværk til fremme af samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder.

Stk. 2 Medfinansiering af innovationsnetværk tildeles efter ansøgning og på baggrund af offentliggjorte kriterier for tildeling af medfinansiering.

Administration, tilsyn og kontrol
§ 10

Uddannelses- og forskningsministeren udsteder i nødvendigt omfang nærmere regler om gennemførelse af de af ministeren iværksatte aktiviteter.

Stk. 2 For initiativer, der iværksættes efter denne lov, kan uddannelses- og forskningsministeren fastsætte regler for administration, godkendelse, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber. Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere Bekendtgørelse om revision af godkendte innovationsmiljøer

Stk. 3 For initiativer iværksat i henhold til denne lov kan uddannelses- og forskningsministeren eller en styrelse under ministeriet i nærmere bestemt omfang, når ministeriets eller styrelsens erfaring eller særlige forhold taler herfor, henlægge sagsforberedende opgaver ved administrationen af konkrete initiativer til anden offentlig myndighed eller privat institution.

§ 11

Uddannelses- og forskningsministeren kan fra personer og virksomheder, som der ydes medfinansiering til efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for administrationen m.v.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige Statens Administration til at træffe afgørelser efter nærmere regler i forbindelse med administrationen af midler bevilget efter denne lov.

§ 12-12a

(Ophævet)

§ 13

Op til 20 pct. af ydet medfinansiering til aktiviteter efter § 1, stk. 3, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedernes eventuelle restancer til det offentlige.

Delegationsbestemmelser
§ 14

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er ordet "statslige" indsat i §14, stk. 1, mellem "andre" og "myndigheder".
I forarbejderne til den ændringslov der ændrede §14 (se §1, nr. 15 i LOV nr 309 af 29/03/2014), var ordet "statslige" inkluderet i formuleringen, men da ordet ikke er en del af den endelige formulering i lovforslaget som vedtaget og i den officielle ændringslov, har vi valgt ikke at inkludere det
Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Straffebestemmelser
§ 15

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilget medfinansiering

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller

 • 2) fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 Overtrædelse af § 6 straffes med bøde.

§ 16

I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 17

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2 Ansøgninger i henhold til lov om teknologisk service eller lov om erhvervsfremme behandles efter de regler, der gælder på modtagelsestidspunktet. Administration, rapportering, regnskabsaflæggelse og eventuel tilbagebetaling af medfinansiering givet i henhold til lov om teknologisk service og lov om erhvervsfremme sker ligeledes efter hidtil gældende bestemmelser.

Stk. 3 Godkendelser udstedt i henhold til lov om teknologisk service og lov om erhvervsfremme behandles efter hidtil gældende bestemmelser.

Stk. 4 De i henhold til lov om teknologisk service udstedte bekendtgørelser og forskrifter har fortsat gyldighed, indtil de ændres eller ophæves i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 5 De i henhold til lov om erhvervsfremme udstedte bekendtgørelser og forskrifter vedrørende innovationsmiljøerne, jf. stk. 8, nr. 2, har fortsat gyldighed, indtil de ændres eller ophæves i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 6 De i henhold til lov om teknologisk service meddelte tilladelser og bemyndigelser har fortsat gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 7 De i henhold til lov om erhvervsfremme meddelte tilladelser og bemyndigelser, jf. stk. 8, nr. 2, har fortsat gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 8 Ved lovens ikrafttræden ophæves

 • 1) lov nr. 221 af 27. marts 1996 om teknologisk service,

 • 2) §§ 9 a, 9 b og 9 c i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. november 2000.

§ 18

(Ophævet)

§ 19

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse dele af riget med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.